The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 422755-2022

Submission deadline has been amended by:  484515-2022
03/08/2022    S148

Poland-Świdnik: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2022/S 148-422755

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Miejska Świdnik
National registration number: 431019359
Postal address: ul.Stanisława Wyspiańskiego 27
Town: Świdnik
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 21-040
Country: Poland
Contact person: Leszek Bednarczyk
E-mail: zampub@e-swidnik.pl
Telephone: +48 817517602
Fax: +48 817517608
Internet address(es):
Main address: https://umswidnik.bip.lubelskie.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://umswidnik.bip.lubelskie.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2023-2024”

Reference number: WIZP-Z 271.27.2022
II.1.2)Main CPV code
09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

3.1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Świdnik oraz jej jednostek organizacyjnych na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz eksploatacji budynków i lokali.3.2.Zestawienie punktów odbioru wraz z istotnymi informacjami nt. warunków na jakich świadczone są obecnie usługi sprzedaży energii elektrycznej oraz szczegółowego zapotrzebowania na energię elektryczną stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”3.3.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu/odbiorcy końcowemu standardy jakościowe obsługi zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego , w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.Nr93z2007r,poz.623zpóźn.zm.)3.4.Dostawa energii będzie się odbywała na podstawie umów zawieranych odrębnie przez poszczególnych Odbiorców końcowych, których wykaz zawiera załącznik Nr5 doSWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Świdnik

II.2.4)Description of the procurement:

3.1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Świdnik oraz jej jednostek organizacyjnych na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz eksploatacji budynków i lokali.3.2.Zestawienie punktów odbioru wraz z istotnymi informacjami nt. warunków na jakich świadczone są obecnie usługi sprzedaży energii elektrycznej oraz szczegółowego zapotrzebowania na energię elektryczną stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”3.3.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu/odbiorcy końcowemu standardy jakościowe obsługi zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego , w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007 r. , poz. 623 z późn. zm.)3.4.Dostawa energii będzie się odbywała na podstawie umów zawieranych odrębnie przez poszczególnych Odbiorców końcowych, których wykaz zawiera załącznik nr 5 do SIWZ – „Wykaz Odbiorców końcowych”3.5.Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostaw wynosi 11 195 764 kWh , w tym:Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana powyżej oraz w Załączniku nr 7 do SWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu w stosunku do prognoz dotyczących poszczególnych Odbiorców. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii wskazanej w Załączniku nr 7 do SWZ) uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb poszczególnych Odbiorców końcowych, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny energii.Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego ani Odbiorców końcowych żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający lub poszczególni Odbiorcy końcowi zakupią od Sprzedawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość energii, wskazana w Załączniku Nr 7 do SWZ, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości Punktów Poboru Energii (PPE) dla poszczególnych Odbiorców, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE.3.6.Informacje dodatkowe:Celem niniejszego, wspólnego zamówienia jest ujednolicenie stawek oraz uproszczenie zasad rozliczania zużycia energii elektrycznej czynnej. Zamawiający zamierza osiągnąć powyższe w szczególności poprzez uzyskanie jednej, stałej ceny za kilowatogodzinę, właściwej dla poszczególnych grup taryfowych, dlatego w zaoferowanej jednostkowej cenie energii elektrycznej uwzględnione muszą być wszystkie dodatkowe koszty oraz opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności wynikające z dokonywania bilansowania handlowego czy też stałe koszty opłat handlowych.Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi, Zamawiającemu na jego pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 r. , poz. 503) lub w każdym później wydanym akcie prawnym określającym te stawki.Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.Uwaga!!! Na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. 3.4 z Wykonawcą wyłonionym w przetargu, będą podpisywane oddzielne umowy przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Świdnik zgodnie z Załącznikiem Nr 5 doSWZ–Wykaz odbiorców końcowych.Ponadto każda jednostka organizacyjna pokryje koszty dostawy energii. Umowa zostanie zawarta wg wzoru stanowiącego załącznik Nr1 i1A do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2023
End: 31/12/2024
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1.Posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną o której mowa w art. 32 ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1385 z późn. zm.) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ważną w okresie wykonywania zamówienia oraz złoży oświadczenie o podpisanej umowie z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) tj. PGE Dystrybucja S.A. na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD.

2. w celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca na wezwanie zamawiającego przedstawi ww. koncesję i oświadczenie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. W celu spełnienia tego warunku Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy- w tym okresie wykonywał lub wykonuje dostawy energii elektrycznej co najmniej: – 2 zamówienia o wartości minimum 1 000 000 PLN każde. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej określony w pkt 1. za spełniony, gdy jeden z Wykonawców wykaże się realizacją dwóch wymaganych dostaw energii (jedna dostawa energii rozumiana jako jedna umowa). Zamawiający nie dopuszcza sumowania zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie warunku określonego w pkt 1., tzn. warunek nie zostanie uznany za spełniony w sytuacji, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wykażą, że zrealizowali w sumie dwie dostawy, ale żaden z nich nie zrealizował samodzielnie dwóch dostaw wymaganych przez Zamawiającego.W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej określony w pkt 1. za spełniony, gdy podmiot udostępniający zdolność techniczną lub zawodową zrealizował samodzielnie dwie dostawy energii (jedna dostawa energii rozumiana jako jedna umowa) wymagane przez Zamawiającego.W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu zawierają dane w innych walutach niż w złotych polskich, Zamawiający w celu oceny oferty dokona przeliczenia waluty na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi:

— wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z 23.4.1964 Kodeks cywilny i ustawie z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych.

2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 i 1A do SWZ, dostępnym wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego (ze względu na ograniczoną ilość znaków Zamawiający nie jest w stanie podać wszystkich informacji nt. warunków realizacji umowy w tej sekcji ogłoszenia).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/09/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 03/11/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/09/2022
Local time: 11:00
Place:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu (adres skrytki ePUAP Zamawiającego: /umswidnik/SkrytkaESP). Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1.Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na stronie internetowej https://umswidnik.bip.lubelskie.pl oraz dodatkowo na stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl.2.Zamawiający stosował będzie tzw. procedurę odwróconą, o której mowa w art.139 ust. 1 Pzp, tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. W związku z tym Wykonawcy mogą nie dołączać do oferty oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1 Pzp (JEDZ). Oświadczenie to składa wyłącznie Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona – na wezwanie Zamawiającego.3. Wykonawca nie jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Zamawiający będzie żądał złożenia tego oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.4. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 257 ustawy Pzp jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.5. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, którą można wprowadzić w ogłoszeniu, pozostałe informacje dotyczące realizacji zamówienia, w tym szczegółowy wykaz dokumentów, znajduje się w SWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej postępowania.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul.Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Warszawa
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użycie środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli została przekazana w inny sposób;

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul.Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/07/2022