TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 422755-2022

Submission deadline has been amended by:  484515-2022
03/08/2022    S148

Polska-Świdnik: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2022/S 148-422755

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Świdnik
Krajowy numer identyfikacyjny: 431019359
Adres pocztowy: ul.Stanisława Wyspiańskiego 27
Miejscowość: Świdnik
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 21-040
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Leszek Bednarczyk
E-mail: zampub@e-swidnik.pl
Tel.: +48 817517602
Faks: +48 817517608
Adresy internetowe:
Główny adres: https://umswidnik.bip.lubelskie.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://umswidnik.bip.lubelskie.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2023-2024”

Numer referencyjny: WIZP-Z 271.27.2022
II.1.2)Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

3.1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Świdnik oraz jej jednostek organizacyjnych na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz eksploatacji budynków i lokali.3.2.Zestawienie punktów odbioru wraz z istotnymi informacjami nt. warunków na jakich świadczone są obecnie usługi sprzedaży energii elektrycznej oraz szczegółowego zapotrzebowania na energię elektryczną stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”3.3.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu/odbiorcy końcowemu standardy jakościowe obsługi zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego , w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.Nr93z2007r,poz.623zpóźn.zm.)3.4.Dostawa energii będzie się odbywała na podstawie umów zawieranych odrębnie przez poszczególnych Odbiorców końcowych, których wykaz zawiera załącznik Nr5 doSWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Świdnik

II.2.4)Opis zamówienia:

3.1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Świdnik oraz jej jednostek organizacyjnych na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz eksploatacji budynków i lokali.3.2.Zestawienie punktów odbioru wraz z istotnymi informacjami nt. warunków na jakich świadczone są obecnie usługi sprzedaży energii elektrycznej oraz szczegółowego zapotrzebowania na energię elektryczną stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”3.3.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu/odbiorcy końcowemu standardy jakościowe obsługi zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego , w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007 r. , poz. 623 z późn. zm.)3.4.Dostawa energii będzie się odbywała na podstawie umów zawieranych odrębnie przez poszczególnych Odbiorców końcowych, których wykaz zawiera załącznik nr 5 do SIWZ – „Wykaz Odbiorców końcowych”3.5.Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostaw wynosi 11 195 764 kWh , w tym:Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana powyżej oraz w Załączniku nr 7 do SWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu w stosunku do prognoz dotyczących poszczególnych Odbiorców. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii wskazanej w Załączniku nr 7 do SWZ) uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb poszczególnych Odbiorców końcowych, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny energii.Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego ani Odbiorców końcowych żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający lub poszczególni Odbiorcy końcowi zakupią od Sprzedawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość energii, wskazana w Załączniku Nr 7 do SWZ, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości Punktów Poboru Energii (PPE) dla poszczególnych Odbiorców, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE.3.6.Informacje dodatkowe:Celem niniejszego, wspólnego zamówienia jest ujednolicenie stawek oraz uproszczenie zasad rozliczania zużycia energii elektrycznej czynnej. Zamawiający zamierza osiągnąć powyższe w szczególności poprzez uzyskanie jednej, stałej ceny za kilowatogodzinę, właściwej dla poszczególnych grup taryfowych, dlatego w zaoferowanej jednostkowej cenie energii elektrycznej uwzględnione muszą być wszystkie dodatkowe koszty oraz opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności wynikające z dokonywania bilansowania handlowego czy też stałe koszty opłat handlowych.Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi, Zamawiającemu na jego pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 r. , poz. 503) lub w każdym później wydanym akcie prawnym określającym te stawki.Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.Uwaga!!! Na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. 3.4 z Wykonawcą wyłonionym w przetargu, będą podpisywane oddzielne umowy przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Świdnik zgodnie z Załącznikiem Nr 5 doSWZ–Wykaz odbiorców końcowych.Ponadto każda jednostka organizacyjna pokryje koszty dostawy energii. Umowa zostanie zawarta wg wzoru stanowiącego załącznik Nr1 i1A do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1.Posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną o której mowa w art. 32 ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1385 z późn. zm.) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ważną w okresie wykonywania zamówienia oraz złoży oświadczenie o podpisanej umowie z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) tj. PGE Dystrybucja S.A. na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD.

2. w celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca na wezwanie zamawiającego przedstawi ww. koncesję i oświadczenie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu spełnienia tego warunku Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy- w tym okresie wykonywał lub wykonuje dostawy energii elektrycznej co najmniej: – 2 zamówienia o wartości minimum 1 000 000 PLN każde. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej określony w pkt 1. za spełniony, gdy jeden z Wykonawców wykaże się realizacją dwóch wymaganych dostaw energii (jedna dostawa energii rozumiana jako jedna umowa). Zamawiający nie dopuszcza sumowania zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie warunku określonego w pkt 1., tzn. warunek nie zostanie uznany za spełniony w sytuacji, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wykażą, że zrealizowali w sumie dwie dostawy, ale żaden z nich nie zrealizował samodzielnie dwóch dostaw wymaganych przez Zamawiającego.W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej określony w pkt 1. za spełniony, gdy podmiot udostępniający zdolność techniczną lub zawodową zrealizował samodzielnie dwie dostawy energii (jedna dostawa energii rozumiana jako jedna umowa) wymagane przez Zamawiającego.W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu zawierają dane w innych walutach niż w złotych polskich, Zamawiający w celu oceny oferty dokona przeliczenia waluty na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi:

— wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z 23.4.1964 Kodeks cywilny i ustawie z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych.

2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 i 1A do SWZ, dostępnym wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego (ze względu na ograniczoną ilość znaków Zamawiający nie jest w stanie podać wszystkich informacji nt. warunków realizacji umowy w tej sekcji ogłoszenia).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/09/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/11/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/09/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu (adres skrytki ePUAP Zamawiającego: /umswidnik/SkrytkaESP). Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na stronie internetowej https://umswidnik.bip.lubelskie.pl oraz dodatkowo na stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl.2.Zamawiający stosował będzie tzw. procedurę odwróconą, o której mowa w art.139 ust. 1 Pzp, tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. W związku z tym Wykonawcy mogą nie dołączać do oferty oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1 Pzp (JEDZ). Oświadczenie to składa wyłącznie Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona – na wezwanie Zamawiającego.3. Wykonawca nie jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Zamawiający będzie żądał złożenia tego oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.4. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 257 ustawy Pzp jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.5. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, którą można wprowadzić w ogłoszeniu, pozostałe informacje dotyczące realizacji zamówienia, w tym szczegółowy wykaz dokumentów, znajduje się w SWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej postępowania.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Warszawa
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użycie środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli została przekazana w inny sposób;

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2022