Supplies - 422822-2022

03/08/2022    S148

Poland-Wrocław: Natural gas

2022/S 148-422822

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia
National registration number: PL514
Postal address: pl. Nowy Targ 1-8
Town: Wrocław
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 50-141
Country: Poland
Contact person: Urząd Miejski Wrocławia – Wydział Zamówień Publicznych, al. M. Kromera 44, 51-163 Wrocław
E-mail: wzp.dz@um.wroc.pl
Telephone: +48 717779230
Fax: +48 717779229
Internet address(es):
Main address: https://www.wroclaw.pl/
Address of the buyer profile: https://um-wroc.logintrade.net/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://um-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław i innych podmiotów w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 1 stycznia 2024 r.

Reference number: ZP/PN/53/2022/WKE
II.1.2)Main CPV code
09123000 Natural gas
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego wraz z usługą dystrybucji paliwa gazowego, to jest gazu wysokometanowego o symbolu E do punktów poboru gazu jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław i innych podmiotów na potrzeby wspólnego zamówienia prowadzonego na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Przewidywana ilość paliwa gazowego (od 1 stycznia 2023 r. godz. 6:00 do 1 stycznia 2024 r. godz. 6:00) wynosi 79 757,8 MWh.

3. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione zostały w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, w Załączniku nr 2 do SWZ – Projekty umów (w tym Załączniki 2a, 2b, 2c, 2d, 2e do SWZ), w Załączniku nr 3 do SWZ – Wykaz PPG (Punktów Poboru Gazu)

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Main site or place of performance:

Wrocław

II.2.4)Description of the procurement:

Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zadania: Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław i innych podmiotów w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

2. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (Klasyfikacji CPV):

CPV: 09123000-7 gaz ziemny

CPV: 65200000-5 przesył gazu i podobne usługi

3. Opis:

Część opisowa przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław i innych podmiotów w okresie od 1 stycznia 2023 r. godz. 6:00 do 1 stycznia 2024 r. godz. 6:00.

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w niżej wymienionych regulacjach prawnych: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505, 1642, 1873, z 2021 r. poz. 2269, 2271, 2376, 2490 z 2022 r. poz. 1, 200, 202, 631) zwana dalej „ustawą Prawo energetyczne" oraz Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. 2018 poz. 1158) i Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. 2019 poz. 1904) oraz Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 722, 1747, 2320, 2419, z 2021 r. poz. 72, 255, 694, 802) oraz ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022, poz. 202).

Zakup będzie odbywał się na podstawie umowy kompleksowej zawartej między Wykonawcą a:

1) Gminą Wrocław działającą w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które przystąpiły do porozumienia (na podst. art. 16 ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2023
End: 01/01/2024
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

2023

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wykaże on, że:

a )posiada aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne;

oraz

b) w przypadku Wykonawcy będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej: posiada aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliwa gazowego zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne;

lub

c) w przypadku Wykonawcy nie będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej: posiada obowiązującą co najmniej od dnia złożenia oferty do końca wykonania przedmiotu zamówienia tj. do dnia 01.01.2024 r., godz. 6:00, umowę generalną dystrybucji dla usługi kompleksowej dla podmiotów instytucjonalnych zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt 3 zostaną spełnione, jeżeli odpowiednio:

a) co najmniej jeden Wykonawca będzie posiadał aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne i będzie odpowiedzialny za realizację świadczenia objętego koncesją

oraz

b) co najmniej jeden Wykonawca będzie posiadał aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliwa gazowego zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne i będzie odpowiedzialny za realizację świadczenia objętego koncesją

lub

c) co najmniej jeden Wykonawca będzie posiadał obowiązującą , co najmniej od dnia złożenia oferty do końca wykonywania przedmiotu zamówienia, tj. do dnia 01.01.2024 r., godz.6:00, umowę generalną dystrybucji dla usługi kompleksowej dla podmiotów instytucjonalnych zawartą z Operatorem Systemu dystrybucyjnego Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.- w tym przypadku (tj. w przypadku posiadania ww. umowy generalnej dystrybucji) musi to być ten sam podmiot, który wykazał się posiadaniem koncesji, o której mowa w ppkt a).

3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 1, zostanie uznany za spełniony, jeśli ww. uprawnienia będzie posiadał podmiot, który będzie wykonywał zakres przedmiotu zamówienia do którego realizacji te uprawnienia są wymagane

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu w zakresie w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej jeśli wykaże on, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych).

UWAGA: W przypadku złożenia przez Wykonawcę (w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu) oświadczeń lub dokumentów zawierających dane wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (a w sytuacji gdyby w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie był publikowany średni kurs NBP, przyjmie się średni kurs NBP opublikowany w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu).

2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 1 będą oceniane łącznie dla wszystkich Wykonawców

Minimum level(s) of standards possibly required:

Na potwierdzenie spełniania ww. warunku Wykonawcy zobowiązani będą przedstawić informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostały określone w Projektach umów stanowiących załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Opublikowano wstępne ogłoszenie informacyjne nr Dz.U./S S21 31/01/2022 51215-2022-PL

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/08/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/11/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/08/2022
Local time: 11:30
Place:

Ofertę składa się wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej https://um-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. Oferty zostaną otwarte w: Wydział Zamówień Publicznych al. M. Kromera 44;51-163 Wrocław

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej https://umwroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości : 290 000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a).

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/07/2022