Varer - 422855-2022

03/08/2022    S148

Danmark-Lemvig: Instrumenter og indretninger til landmåling, hydrografi, oceanografi og hydrologi

2022/S 148-422855

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kystdirektoratet
CVR-nummer: 33157274
Postadresse: Højbovej 1
By: Lemvig
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 7620
Land: Danmark
Kontaktperson: Gitte Grimstrup
E-mail: ggr@kyst.dk
Telefon: +45 91338429
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.kyst.dk
Internetadresse for køberprofilen: http://www.kyst.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=338116&B=NST
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=338116&B=NST
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kystdirektoratets indkøb af UAV båren rød LiDAR 2022

Sagsnr.: 22/20499
II.1.2)Hoved-CPV-kode
38290000 Instrumenter og indretninger til landmåling, hydrografi, oceanografi og hydrologi
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kystdirektoratet foretager egne land- og søopmålinger på bl.a. den jyske vestkyst og i de danske, indre farvande.

Opmålingerne udføres både med ekkolod mv., som positionsbestemmes vha. RTK-GNSS-udstyr, totalstationer, nivellementer og opmåling med GNSS.

Senest har Kystdirektoratet arbejdet med drone-teknologien, til i første omgang at lave landmålinger. KDI ønsker at udvide værktøjskassen på dronerne med inklusion af UAV (Unmanned Aerial Vehicle) båren Light Detevtion And Ranging (LiDAR) system - rød LiDAR til teknisk opmåling. Kystdirektoratet råder over en DJI Matrice300drone, som skal være pletform for den UAV båren røde LiDAR.

Kystdirektoratet har etableret og driver til stadighed sit eget fikspunktssystem - primært på vestkysten - og disse fikspunkter opmåles jævnligt med statisk GNSS.

Dette udbud vedrører indkøb og implementering af en UAV båren rød LiDAR til Kystdirektoratets eksisterende droneopsætning og specificeres nærmere i udbudsmaterialet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 750 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
38290000 Instrumenter og indretninger til landmåling, hydrografi, oceanografi og hydrologi
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

Lemvig

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kystdirektoratet foretager egne land- og søopmålinger på bl.a. den jyske vestkyst og i de danske, indre farvande.

Opmålingerne udføres både med ekkolod mv., som positionsbestemmes vha. RTK-GNSS-udstyr, totalstationer, nivellementer og opmåling med GNSS.

Senest har Kystdirektoratet arbejdet med drone-teknologien, til i første omgang at lave landmålinger. KDI ønsker at udvide værktøjskassen på dronerne med inklusion af UAV (Unmanned Aerial Vehicle) båren Light Detevtion And Ranging (LiDAR) system - rød LiDAR til teknisk opmåling. Kystdirektoratet råder over en DJI Matrice300drone, som skal være pletform for den UAV båren røde LiDAR.

Kystdirektoratet har etableret og driver til stadighed sit eget fikspunktssystem - primært på vestkysten - og disse fikspunkter opmåles jævnligt med statisk GNSS.

Dette udbud vedrører indkøb og implementering af en UAV båren rød LiDAR til Kystdirektoratets eksisterende droneopsætning og specificeres nærmere i udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 750 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 3
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

Tilbudsgivers samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

-

Oplysningerne angives i afsnit IV.B.

ESPD fungere som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

-

Når ordregiver forlanger det, skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge eller evt. henvise til database med dokumentation for de oplysninger der er angivet i ESPD Del IV, afsnit B:

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger.

Hvis Tilbudsgiver ikke kan fremlægge den krævede dokumentation, skal Tilbudsgiver søge sin økonomiske og finansielle egnethed godtgjort på anden vis ved at henvise til egnede dokumenter. Tilbudsgiver skal i givet falde henvise til det forhold, som Tilbudsgiver påberåber sig som gyldig grund for ikke at fremlægge det efterspurgte materiale.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Basere virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligelede afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

En samlet årlig omsætning på mindst DKK 1,5 mio. i det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der skal vedlægges referencer fra levering af tilsvarende udstyr i forhold til omfang og værdi. Der skal minimum være 2 forskellige referencer, som ikke må være mere end 5 år gamle og fra levering i Europa.

Tilbudsgiver angiver at virksomheden opfylder alle minimumskrav til egnethed, ved at svare "ja" i DEL IV "Udvælgelseskriterier" i ESPD'et

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der skal kunne fremlægges dokumentation for minimum 2 referencer for sammenlignede leverancer, både i forhold til omfang og type af udstyr. Referencerne skal indeholde oplysninger om købers navn, adresse mv., samt hvilket udstyr der er leveret.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder særlige vilkår om overholdelse af arbejdsklausul.

Konsortie- og støtteerklæringer skal vedlægges hvis det er relevant.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/08/2022
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 30/11/2022
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/08/2022
Tidspunkt: 08:00
Sted:

Tilbudsgivere har ikke adgang til at overvære åbning af tilbud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske via ordregivers elektroniske udbudssystem, eu-supply, jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Tidsfrister i relation til spørgsmål og svar fremgår af udbudsbetingelserne. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Hvis tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com , eller telefon +45 70 20 80 14.

Tilbudsgiver skal indgivet et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens §148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder, f.eks. et konsortium, skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, der skal indgives et ESPD for hver af de enheder, som tilbudsgiveren baserer sig på.

Hvis tilbudsgiver agter at anvende underleverandører til udførelsen af kontrakten eller dele heraf skal navnet på underleverandørerne angives klart og entydigt i tilbudsbrevet, såfremt de kendes, samt til hvilke dele af projektet, disse anvendes.

Tilbudsgiver skal erklære i tilbudsbrevet, at de foreslåede underleverandører ikke er omfattet af en af de situationer, der medfører udelukkelse i henhold til §§ 135-136 samt § 137, stk 2, nr. 2, skal ordregiver kræve, at underleverandøren erstattes.

Tilbudsgiver skal i ESPD Del IV, afsnit C angives andelen af kontrakten, som denne efter at give i underleverance.

Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens §§135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde samt udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7, medmindre tilbudsgiver har fremlagt dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden beslutning om tildeling af kontrakt skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at indgå kontrakt med, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151 og 152, jf. § 153.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudsloven § 159, sek. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

I relation til punkt II.1.5 og II.2.6 bemærkes, at beløbet alene udgør et skøn over den forventede kontraktsum i kontraktens fulde løbetid.

Udbuddet gennemføres med forbehold for opnåelse af fornøden bevillingsmæssig hjemmel.

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte besluttet at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/07/2022