We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 422860-2022

03/08/2022    S148

Hungary-Kecskemét: Miscellaneous food products

2022/S 148-422860

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza
National registration number: 15336062203
Postal address: Nyíri Út 38.
Town: Kecskemét
NUTS code: HU331 Bács-Kiskun
Postal code: 6000
Country: Hungary
Contact person: Kalmárné Dr. Kőszegfalvi Edit
E-mail: kozbeszerzes@kmk.hu
Telephone: +36 76516741
Fax: +36 76481219
Internet address(es):
Main address: https://www.kmk.hu/
Address of the buyer profile: https://www.kmk.hu/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000854852022/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000854852022/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: egészségügyi intézmény - kórház
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Füszért áru (Kalocsa) beszerzése 12 hónapra

Reference number: EKR000854852022
II.1.2)Main CPV code
15800000 Miscellaneous food products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Adás-vételi szerződés keretében Ajánlatkérő az Intézmény részére füszért árukat 12 hónapra Kalocsa telephelyre kívánja megvásárolni.

1. rész Füszért áru Kalocsa

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
15000000 Food, beverages, tobacco and related products
15860000 Coffee, tea and related products
15870000 Condiments and seasonings
15981000 Mineral water
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU331 Bács-Kiskun
Main site or place of performance:

Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház kalocsai telephelye: 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 34-36.

II.2.4)Description of the procurement:

Összesen 35 féle termék.

Árubeszerzés mennyisége 12 hónapra 7435,3 kg; 400 csomag; 3201 liter; 39400 db.

A megadott mennyiségektől + 20%-kal történő eltérés lehetséges. A szerződés időtartama alatt a +20%-ot a szerződésben megadott alapmennyiség lehívása után lehet lehívni a szerződésben meghatározott módon az alapmennyiséggel megegyező áron.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Figyelemmel a beszerzésre kerülő áruk szigorúan meghatározott szakmai jellemzőire, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat

kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aiban foglaltak alkalmazására.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. és 3. § alapján Ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor kell előzetesen igazolnia - ajánlatának benyújtásakor a II. fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és(2) bekezdésének hatálya alá, és emellett megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8.,10., 12-16. § rendelkezései szerint kell igazolni. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A magyarországi letelepedésű Ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormr. 4. § és 8.§-ai (kivéve ib) pont) szerint kell igazolni a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek-ben foglalt kizáró okok fenn nem állását. A nem Magyarországon letepeledett Ajánlattevő esetében az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormr. 4. és 10§-a (kivéve gb) pont) szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A kizáró okok tekintetében a Kbt. 74.§ (1) bek. az irányadó, Ajánlattevő a Kbt. 64. §-ban foglaltakat alkalmazhatja. A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi. Első körben EEKD dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Kormr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. bírálat körében kerül sor. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat, beleértve az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, a közös Ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A Kbt. 67.§ (4) bek-ben foglaltakra tekintettel Ajánlattevőnek ajánlatban nyilatkozni kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§-a szerinti kizáró ok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő felhívja a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére, valamint a 71.§ (4) bekezdésében foglaltakra Ajánlattevők figyelmét. Ajánlatkérő az elbírálási folyamatban az igazolások tekintetében alkalmazza a Kbt. 69. § (11) bek-ben foglaltakat. Ajánlattevő az egységes európai uniós közbeszerzési nyomtatvány benyújtása során alkalmazhatja a 321/2015. (X. 30.) Korm r. 7. § (1)-(2) bek-ben, illetve a 15. § (1)-(2) bekezdésben előírtakat.

A kizáró okok valamennyi rész tekintetében irányadóak.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

A Kbt. 65. § (2) bekezdésben foglaltak alapján Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket.

Minimum level(s) of standards possibly required:

A Kbt. 65. § (2) bekezdésben foglaltak alapján Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

M/1. Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évből az ajánlattal érintett részre vonatkozó referenciák bemutatását, megadva a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap), a szerződést kötő másik felet, szállítás tárgyát, (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal), az ellenszolgáltatás nettó összegét az 1. rész vonatkozásában, valamint a referenciát adó arról szóló nyilatkozatát, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződéseknek megfelelően történt-e (nyilatkozatban), valamint a 321/2015. (X. 30.) a 21. § (1) bekezdés a) pontja szerinti referencia-igazolásokat, továbbá nyilatkozatokat.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M/1. Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától (lásd jelen hirdetmény VI.5) pontjában) visszafelé számított 3 megelőző évben olyan az 1. résznél élelmiszertermékekhez kapcsolódó szállítási referenciával/referenciákkal, amelyben a leszállított termék értéke az 1. rész esetén nettó 5800000,- HUF értékű előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített szállítási referenciával. A referencia(k) egy vagy több referencia nyilatkozattal, vagy referenciaigazolással is igazolhatók, oly módon, hogy abból az ajánlattevő által megajánlott rész(ek) egyértelműen beazonosítható legyen. A referenciaigazolás több szállításból származó szerződéssel is igazolható.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdés szerint a meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági igazolási módok kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő a minősített ajánlattevői jegyzékben való szereplésével bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. Az EEKD nyomtatványt az 1. részre vonatkozóan kell ajánlattevőnek benyújtania. Az igazolásokat Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására kell benyújtani. Ajánlatkérő az igazolások tekintetében alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Kormr. 22. §, 21/A §., 24. § (1) bek-ben foglaltakat.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények M1 előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz a gazdasági szereplő szorítkozhat az ESPD IV. rész (alfa) szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát is ki kellene töltenie.

Az 1. rész tekintetében az eltérő mértékegységek (kg, db, csomag, liter) miatt kér ajánlatkérő ellenszolgáltatásra vonatkozó követelményt.

Referencia megadásánál a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1a) pontjában foglaltakat figyelembe kell venni: „(1a) * Amennyiben az (1) bekezdés a) pontja alkalmazása során az ajánlatkérő a)három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.” - a felhívás III.1.3) M.1. pontjában megjelölt referenciamennyiségek tekintetében.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér: Ajánlattevő késedelmes teljesítés esetén a késedelemmel érintett nettó szerződéses ellenérték 0,5%/nap-nak megfelelő, maximum 15 nap mértékű kötbér megfizetésére köteles.

Meghiúsulási kötbér: A szerződés ajánlattevőnek felróható okból történő meghiúsulása esetén a teljes nettó szerződéses ellenérték 20%-nak megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.

A kötbér maximum értékének elérése esetén a szerződés súlyos szerződésszegés jogcímén felmondásra kerül.

Az egyes kötbérek tekintetében a Ptk.6:130. § (1)-(2) bekezdései,a Ptk. 6:186. (1) bek.és a Kbt.135. § (1),(5),(6),(11) bekezdései is irányadó.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

A további információkat a dokumentáció tartalmazza.

A Vevő a Kbt.27/A.§ alapján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az EU Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/09/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 13/09/2022
Local time: 12:00
Place:

Az ajánlatok bontása a felhívásban megadott időpontban, elektronikusan, az EKR rendszeren keresztül történik. Az ajánlatok bontásáról az EKR készít jegyzőkönyvet és az Ajánlatkérő az EKR-en keresztül küldi meg azt az Ajánlattevőknek. https://ekr.gov.hu/

Information about authorised persons and opening procedure:

Az ajánlatok bontásáról az EKR készít jegyzőkönyvet és az Ajánlatkérő az EKR-en keresztül küldi meg azt az Ajánlattevőknek a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint. A bontási eljárás a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 15-17. §-a alapján történik.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1.Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015.(X.30.)Kormr.30.§(4)bek-re hivatkozással, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: ajánlati felhívás III.1.3) M.1. pontja.

2.Mellékletként csatolandó az ajánlatot aláíró képviseletre jogosult aláírási címpéldányának másolata. Cégkivonat csatolása nem szükséges, ha a szervezet adatai a céginformációs szolgálattól vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásából ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján ellenőrizhető.

3.Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, és az annak érkezéséről a cégbíróság által küldött igazolást (321/2015.(X.30.) Kormr.13.§), vagy elektronikus ügyintézés esetén az eljáró ügyvéd által ellenjegyzett példányát. Nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot kell benyújtani, ha nem történt változásbejegyzési kérelem benyújtása.

A változás-bejelentési kérelem tekintetében a 2006.évi V.tv. 9.§ (1) bekezdése az irányadó.

4.Hiánypótlás a Kbt.71.§ szerint lehetséges.

5.Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

6.Az ajánlatkérő biztosítja a Kbt.56.§ alapján a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét.

7.Írásbeli összegezés megküldése: Bontást követő 30 napon belül a Kbt.79.§(2)bek-e szerint. Szerződéskötés tervezett időpontja: Összegzés megküldését követő 11. napon, amennyiben a 11. nap nem munkanapra esik, az azt követő első munkanapon.

8.Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt.66.§(6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.

9.Ajánlattevőnek csatolnia kell megajánlott termékek vonatkozásában termékleírást, vagy gyártmánylapot, vagy termékspecifikációt, vagy technológiai lapot, mely alapján megállapítható, hogy a megajánlott termék megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott részletes, minimum műszaki, szakmai követelményeknek. A Kbt. 73. § (1) bekezdés e)pontja alapján érvénytelen az adott részre benyújtott ajánlat, amennyiben az adott részre megajánlott bármely termék a termékleírás, gyártmánylap, termékspecifikáció, technológiai lap alapján nem felel meg a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásában meghatározott részletes, minimum műszaki, szakmai követelményeknek.

10. A szerződés megkötésének feltétele, hogy nyertes Ajánlattevő az ajánlattal érintett Füszért áru tárgyára vonatkozó HACCP élelmiszerbiztonsági-rendszer működtetésére vonatkozó (külső, független fél által kiállított) igazolással, vagy egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy intézkedéssel rendelkezzen.

11. Az élelmezési anyagok szállítási gyakorisága az igen széles termékskála és az intézményben rendelkezésre álló humánerőforrás szűkössége nem teszi lehetővé, hogy valamennyi termékre külön-külön lehessen részajánlatot tenni, és erre figyelemmel jelentős számú szállítóval történjen a szinte napi szintű szállítás megvalósítása. A napi áruátvétel, a beszállítói megrendelések és nyilvántartások szükségessé teszik, hogy az élelmiszer beszerzések vonatkozásában a nagyobb termékcsoportokra történjen az ajánlattétel.

12. Az eljárás lefolytatásában közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Kalmárné Dr. Kőszegfalvi Edit, lajstromszáma: 00391

13. Az ajánlatok elbírálása a legalacsonyabb ár szempont alapján történik.

14. Az ajánlati kötöttség időtartamára vonatkozóan a IV.2.6.pontban megadott 1 hónap 30 napot jelent.

15. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e)pontjában foglaltakat.

16. Ajánlatkérő a Kbt.41.§(3)bek.alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, a 424/2017.(XII.19.)Kormr.szabálya szerint.

17. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított - országos, regionális -,illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki: Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V.törvény 6:116 § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.

18. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat, beleértve az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A Kbt. 67. § (4) bek-ben foglaltakra tekintettel ajánlattevőnek ajánlatban nyilatkozni kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adattartalma valós.

19. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. tartalmazza.

Folytatás a VI.4.3) pontban.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. § (2)-(12) bek. szerint.

VI.3) pont folytatása:

20. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6.§-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését a 27/2017. (XI.6.) MvM rendelet, és az azt módosító 13/2021. (XI.29) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi (https://ujvilag.gov.hu/). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető a https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas oldalon.

21. A megajánlott termékek körében csatolni kell az ajánlati dokumentáció részét képező, az ajánlatkérő termékleírását magában foglaló ajánlattételi táblázatot kitöltve.

22. Nyertes Ajánlattevőnek szerződéskötésig csatolnia kell a szállító gépjárműre vonatkozó nyilatkozatát, illetve az Ajánlattevő működési engedélyét.

23. Ajánlattevőnek a mellékelt kereskedelmi ajánlat valamennyi sorát ki kell töltenie, ennek hiányában az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

24. A közbeszerzési eljárás megnevezése: "Füszért áru (Kalocsa) beszerzése 12 hónapra"

25.Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához.

26. Az Ajánlatkérő-kivéve az5.§(2)-(4)bek.szerinti ajánlatkérőt-köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat,amelyek megfelelnek az EN16931-1:2017számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

27. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit alkalmazza.

28. Ajánlattevőnek nyilatkozni szükséges az ajánlat benyújtásakor, hogy nem tartozik az alábbi tilalom hatálya alá:

„Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról”.

29. További információk a Dokumentációban találhatók.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/07/2022