TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 422860-2022

03/08/2022    S148

Magyarország-Kecskemét: Különféle élelmiszertermékek

2022/S 148-422860

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza
Nemzeti azonosító szám: 15336062203
Postai cím: Nyíri Út 38.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kalmárné Dr. Kőszegfalvi Edit
E-mail: kozbeszerzes@kmk.hu
Telefon: +36 76516741
Fax: +36 76481219
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.kmk.hu/
A felhasználói oldal címe: https://www.kmk.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000854852022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000854852022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: egészségügyi intézmény - kórház
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Füszért áru (Kalocsa) beszerzése 12 hónapra

Hivatkozási szám: EKR000854852022
II.1.2)Fő CPV-kód
15800000 Különféle élelmiszertermékek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adás-vételi szerződés keretében Ajánlatkérő az Intézmény részére füszért árukat 12 hónapra Kalocsa telephelyre kívánja megvásárolni.

1. rész Füszért áru Kalocsa

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
15000000 Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek
15860000 Kávé, tea és kapcsolódó termékek
15870000 Ételízesítők és fűszerek
15981000 Ásványvíz
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház kalocsai telephelye: 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 34-36.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Összesen 35 féle termék.

Árubeszerzés mennyisége 12 hónapra 7435,3 kg; 400 csomag; 3201 liter; 39400 db.

A megadott mennyiségektől + 20%-kal történő eltérés lehetséges. A szerződés időtartama alatt a +20%-ot a szerződésben megadott alapmennyiség lehívása után lehet lehívni a szerződésben meghatározott módon az alapmennyiséggel megegyező áron.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Figyelemmel a beszerzésre kerülő áruk szigorúan meghatározott szakmai jellemzőire, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat

kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aiban foglaltak alkalmazására.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. és 3. § alapján Ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor kell előzetesen igazolnia - ajánlatának benyújtásakor a II. fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és(2) bekezdésének hatálya alá, és emellett megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8.,10., 12-16. § rendelkezései szerint kell igazolni. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A magyarországi letelepedésű Ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormr. 4. § és 8.§-ai (kivéve ib) pont) szerint kell igazolni a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek-ben foglalt kizáró okok fenn nem állását. A nem Magyarországon letepeledett Ajánlattevő esetében az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormr. 4. és 10§-a (kivéve gb) pont) szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A kizáró okok tekintetében a Kbt. 74.§ (1) bek. az irányadó, Ajánlattevő a Kbt. 64. §-ban foglaltakat alkalmazhatja. A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi. Első körben EEKD dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Kormr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. bírálat körében kerül sor. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat, beleértve az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, a közös Ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A Kbt. 67.§ (4) bek-ben foglaltakra tekintettel Ajánlattevőnek ajánlatban nyilatkozni kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§-a szerinti kizáró ok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő felhívja a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére, valamint a 71.§ (4) bekezdésében foglaltakra Ajánlattevők figyelmét. Ajánlatkérő az elbírálási folyamatban az igazolások tekintetében alkalmazza a Kbt. 69. § (11) bek-ben foglaltakat. Ajánlattevő az egységes európai uniós közbeszerzési nyomtatvány benyújtása során alkalmazhatja a 321/2015. (X. 30.) Korm r. 7. § (1)-(2) bek-ben, illetve a 15. § (1)-(2) bekezdésben előírtakat.

A kizáró okok valamennyi rész tekintetében irányadóak.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 65. § (2) bekezdésben foglaltak alapján Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A Kbt. 65. § (2) bekezdésben foglaltak alapján Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M/1. Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évből az ajánlattal érintett részre vonatkozó referenciák bemutatását, megadva a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap), a szerződést kötő másik felet, szállítás tárgyát, (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal), az ellenszolgáltatás nettó összegét az 1. rész vonatkozásában, valamint a referenciát adó arról szóló nyilatkozatát, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződéseknek megfelelően történt-e (nyilatkozatban), valamint a 321/2015. (X. 30.) a 21. § (1) bekezdés a) pontja szerinti referencia-igazolásokat, továbbá nyilatkozatokat.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától (lásd jelen hirdetmény VI.5) pontjában) visszafelé számított 3 megelőző évben olyan az 1. résznél élelmiszertermékekhez kapcsolódó szállítási referenciával/referenciákkal, amelyben a leszállított termék értéke az 1. rész esetén nettó 5800000,- HUF értékű előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített szállítási referenciával. A referencia(k) egy vagy több referencia nyilatkozattal, vagy referenciaigazolással is igazolhatók, oly módon, hogy abból az ajánlattevő által megajánlott rész(ek) egyértelműen beazonosítható legyen. A referenciaigazolás több szállításból származó szerződéssel is igazolható.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdés szerint a meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági igazolási módok kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő a minősített ajánlattevői jegyzékben való szereplésével bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. Az EEKD nyomtatványt az 1. részre vonatkozóan kell ajánlattevőnek benyújtania. Az igazolásokat Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására kell benyújtani. Ajánlatkérő az igazolások tekintetében alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Kormr. 22. §, 21/A §., 24. § (1) bek-ben foglaltakat.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények M1 előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz a gazdasági szereplő szorítkozhat az ESPD IV. rész (alfa) szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát is ki kellene töltenie.

Az 1. rész tekintetében az eltérő mértékegységek (kg, db, csomag, liter) miatt kér ajánlatkérő ellenszolgáltatásra vonatkozó követelményt.

Referencia megadásánál a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1a) pontjában foglaltakat figyelembe kell venni: „(1a) * Amennyiben az (1) bekezdés a) pontja alkalmazása során az ajánlatkérő a)három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.” - a felhívás III.1.3) M.1. pontjában megjelölt referenciamennyiségek tekintetében.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér: Ajánlattevő késedelmes teljesítés esetén a késedelemmel érintett nettó szerződéses ellenérték 0,5%/nap-nak megfelelő, maximum 15 nap mértékű kötbér megfizetésére köteles.

Meghiúsulási kötbér: A szerződés ajánlattevőnek felróható okból történő meghiúsulása esetén a teljes nettó szerződéses ellenérték 20%-nak megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.

A kötbér maximum értékének elérése esetén a szerződés súlyos szerződésszegés jogcímén felmondásra kerül.

Az egyes kötbérek tekintetében a Ptk.6:130. § (1)-(2) bekezdései,a Ptk. 6:186. (1) bek.és a Kbt.135. § (1),(5),(6),(11) bekezdései is irányadó.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

A további információkat a dokumentáció tartalmazza.

A Vevő a Kbt.27/A.§ alapján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az EU Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 13/09/2022
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 13/09/2022
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok bontása a felhívásban megadott időpontban, elektronikusan, az EKR rendszeren keresztül történik. Az ajánlatok bontásáról az EKR készít jegyzőkönyvet és az Ajánlatkérő az EKR-en keresztül küldi meg azt az Ajánlattevőknek. https://ekr.gov.hu/

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontásáról az EKR készít jegyzőkönyvet és az Ajánlatkérő az EKR-en keresztül küldi meg azt az Ajánlattevőknek a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint. A bontási eljárás a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 15-17. §-a alapján történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015.(X.30.)Kormr.30.§(4)bek-re hivatkozással, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: ajánlati felhívás III.1.3) M.1. pontja.

2.Mellékletként csatolandó az ajánlatot aláíró képviseletre jogosult aláírási címpéldányának másolata. Cégkivonat csatolása nem szükséges, ha a szervezet adatai a céginformációs szolgálattól vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásából ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján ellenőrizhető.

3.Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, és az annak érkezéséről a cégbíróság által küldött igazolást (321/2015.(X.30.) Kormr.13.§), vagy elektronikus ügyintézés esetén az eljáró ügyvéd által ellenjegyzett példányát. Nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot kell benyújtani, ha nem történt változásbejegyzési kérelem benyújtása.

A változás-bejelentési kérelem tekintetében a 2006.évi V.tv. 9.§ (1) bekezdése az irányadó.

4.Hiánypótlás a Kbt.71.§ szerint lehetséges.

5.Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

6.Az ajánlatkérő biztosítja a Kbt.56.§ alapján a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét.

7.Írásbeli összegezés megküldése: Bontást követő 30 napon belül a Kbt.79.§(2)bek-e szerint. Szerződéskötés tervezett időpontja: Összegzés megküldését követő 11. napon, amennyiben a 11. nap nem munkanapra esik, az azt követő első munkanapon.

8.Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt.66.§(6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.

9.Ajánlattevőnek csatolnia kell megajánlott termékek vonatkozásában termékleírást, vagy gyártmánylapot, vagy termékspecifikációt, vagy technológiai lapot, mely alapján megállapítható, hogy a megajánlott termék megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott részletes, minimum műszaki, szakmai követelményeknek. A Kbt. 73. § (1) bekezdés e)pontja alapján érvénytelen az adott részre benyújtott ajánlat, amennyiben az adott részre megajánlott bármely termék a termékleírás, gyártmánylap, termékspecifikáció, technológiai lap alapján nem felel meg a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásában meghatározott részletes, minimum műszaki, szakmai követelményeknek.

10. A szerződés megkötésének feltétele, hogy nyertes Ajánlattevő az ajánlattal érintett Füszért áru tárgyára vonatkozó HACCP élelmiszerbiztonsági-rendszer működtetésére vonatkozó (külső, független fél által kiállított) igazolással, vagy egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy intézkedéssel rendelkezzen.

11. Az élelmezési anyagok szállítási gyakorisága az igen széles termékskála és az intézményben rendelkezésre álló humánerőforrás szűkössége nem teszi lehetővé, hogy valamennyi termékre külön-külön lehessen részajánlatot tenni, és erre figyelemmel jelentős számú szállítóval történjen a szinte napi szintű szállítás megvalósítása. A napi áruátvétel, a beszállítói megrendelések és nyilvántartások szükségessé teszik, hogy az élelmiszer beszerzések vonatkozásában a nagyobb termékcsoportokra történjen az ajánlattétel.

12. Az eljárás lefolytatásában közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Kalmárné Dr. Kőszegfalvi Edit, lajstromszáma: 00391

13. Az ajánlatok elbírálása a legalacsonyabb ár szempont alapján történik.

14. Az ajánlati kötöttség időtartamára vonatkozóan a IV.2.6.pontban megadott 1 hónap 30 napot jelent.

15. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e)pontjában foglaltakat.

16. Ajánlatkérő a Kbt.41.§(3)bek.alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, a 424/2017.(XII.19.)Kormr.szabálya szerint.

17. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított - országos, regionális -,illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki: Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V.törvény 6:116 § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.

18. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat, beleértve az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A Kbt. 67. § (4) bek-ben foglaltakra tekintettel ajánlattevőnek ajánlatban nyilatkozni kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adattartalma valós.

19. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. tartalmazza.

Folytatás a VI.4.3) pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (2)-(12) bek. szerint.

VI.3) pont folytatása:

20. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6.§-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését a 27/2017. (XI.6.) MvM rendelet, és az azt módosító 13/2021. (XI.29) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi (https://ujvilag.gov.hu/). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető a https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas oldalon.

21. A megajánlott termékek körében csatolni kell az ajánlati dokumentáció részét képező, az ajánlatkérő termékleírását magában foglaló ajánlattételi táblázatot kitöltve.

22. Nyertes Ajánlattevőnek szerződéskötésig csatolnia kell a szállító gépjárműre vonatkozó nyilatkozatát, illetve az Ajánlattevő működési engedélyét.

23. Ajánlattevőnek a mellékelt kereskedelmi ajánlat valamennyi sorát ki kell töltenie, ennek hiányában az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

24. A közbeszerzési eljárás megnevezése: "Füszért áru (Kalocsa) beszerzése 12 hónapra"

25.Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához.

26. Az Ajánlatkérő-kivéve az5.§(2)-(4)bek.szerinti ajánlatkérőt-köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat,amelyek megfelelnek az EN16931-1:2017számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

27. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit alkalmazza.

28. Ajánlattevőnek nyilatkozni szükséges az ajánlat benyújtásakor, hogy nem tartozik az alábbi tilalom hatálya alá:

„Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról”.

29. További információk a Dokumentációban találhatók.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/07/2022