Servicios - 422867-2020

09/09/2020    S175

Dinamarca-Rønne: Servicios de recogida de desperdicios

2020/S 175-422867

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Bornholms Affaldsbehandling
Número de identificación fiscal: 26696348
Dirección postal: Almegårdsvej 8
Localidad: Rønne
Código NUTS: DK014 Bornholm
Código postal: 3700
País: Dinamarca
Persona de contacto: Henrik Larsen
Correo electrónico: hl@bofa.dk
Teléfono: +45 56925513
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.bofa.dk
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/81568376-fd0e-4d7a-be24-4d5682be3d1f/publicMaterial
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/81568376-fd0e-4d7a-be24-4d5682be3d1f/homepage
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/81568376-fd0e-4d7a-be24-4d5682be3d1f/homepage
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Affaldsindsamling på Bornholm

II.1.2)Código CPV principal
90511000 Servicios de recogida de desperdicios
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Bornholms Regionskommune, Bornholms Affaldsbehandling ("Bofa") udbyder kontrakt om indsamling af affald fra husstande og tilmeldte virksomheder i Bornholms Regionskommune.

Kontrakten omfatter:

— Design af den fremadrettede affaldsindsamlingsordning på Bornholm, herunder levering af materiel til opsamling af affald ved husstandene efter Bofas nærmere bestilling.

— Udførelse af affaldsindsamlingen i en periode på 9 år og 3 måneder med start 1. januar 2022 og med mulighed for forlængelse i op til 2 år yderligere.

— Innovativt samarbejde med Bofa om udvikling af affaldsordningen henover aftaleperioden.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 370 000 000.00 DKK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90511200 Servicios de recogida de desperdicios domésticos
90511400 Servicios de recogida de papel
39224340 Cubos de basura
44613600 Contenedores sobre ruedas
44613700 Contenedores de basura
34928480 Contenedores y cubos de residuos y basura
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK014 Bornholm
II.2.4)Descripción del contrato:

Bornholms Regionskommune, Bornholms Affaldsbehandling ("Bofa") udbyder kontrakt om indsamling af affald fra husstande og tilmeldte virksomheder i Bornholms Regionskommune.

Kontrakten omfatter:

— Design af den fremadrettede affaldsindsamlingsordning på Bornholm, herunder levering af materiel til opsamling af affald ved husstandene efter Bofas nærmere bestilling.

— Udførelse af affaldsindsamlingen i en periode på 9 år og 3 måneder med start 1. januar 2022 og med mulighed for forlængelse i op til to år yderligere.

— Innovativt samarbejde med Bofa om udvikling af affaldsordningen henover aftaleperioden.

Opgaven vedrører følgende 12 fraktioner af affald:

1) Restaffald

2) Plast

3) Pap

4) Papir

5) Glasflasker og glasemballage

6) Madaffald (KOD)

7) Blandede småbatterier

8) Småt elektronikskrot

9) Metal

10) Farligt affald

11) Tekstiler

12) Komposit.

Indsamlingsopgaven omfatter tilkørselsveje og ejendomme, hvor udførelsen af indsamlingsopgaven kan stille særlige krav til indsamlingsmateriel og/eller -køretøjer.

Kontrakten omfatter ca. 22 500 helårshusstande og ca. 4 400 sommerhusstande, hvorfra indsamlingen af de omfattede fraktioner skal ske. Bofa forventer dog at etablere affaldsøer, hvor en del af affaldsindsamlingen derefter kommer til at overgå til.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Affaldsfaglig løsning og kvalitet, herunder innovation / Ponderación: 25
Criterio de calidad - Nombre: Uddannelse og arbejdsmiljø / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Miljø- og ressourceforhold / Ponderación: 15
Precio - Ponderación: 50
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2022
Fin: 31/03/2031
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Bofa kan forlænge kontrakten på uændrede vilkår 2 gange i op til 1 år pr. forlængelse. Forlængelse skal meddeles renovatøren med et varsel på mindst 6 måneder.

II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 5
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Bofa har til hensigt at prækvalificere 5 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive indledende tilbud.

Såfremt antallet af ansøgere, der ikke er omfattet af de i udbuddet gældende udelukkelsesgrunde og som opfylder de i udbuddet fastsatte krav til egnethed, overstiger 5, vil Bofa foretage en udvælgelse af de bedst egnede blandt disse ansøgere.

Denne udvælgelse vil ske på baggrund af følgende kriterium:

- Den mest relevante erfaring.

Bofa vurderer de af ansøger oplyste erfaringer fra aftaler med kommuner eller andre offentlige myndigheder om indsamling af affald fra husstande. I jo højere grad referencerne indholdsmæssigt svarer til den udbudte kontrakt, desto mere positivt vil Bofa bedømme ansøgningen.

I sammenligningen mellem referencerne og den udbudte kontrakt vil Bofa bl.a. lægge vægt på, i hvilket omfang:

i) indsamlingen er sket fra husstande med problematiske adgangsveje

ii) under anvendelse af særligt tilpasset materiel for at imødekomme mindre fremkommelige tilkørselsveje og

iii) om aftalen har omfattet et innovativt samarbejde og/eller nytænkende løsninger.

Ansøger opfordres til at beskrive sine referencer udførligt og herunder påpege forhold, der gør den enkelte reference særligt sammenlignelig med den udbudte kontrakt.

Udvælgelsen sker alene på baggrund af de referencer, som er angivet i ESPD, og højst 3. Har ansøger angivet flere referencer end 3, vil alene de 3 nyeste referencer blive taget i betragtning ved udvælgelsen. Det gælder også, hvor ansøger er en sammenslutning af virksomheder og/eller hvor ansøger baserer sin ansøgning på en eller flere andre enheders teknisk og faglige formåen.

Bedømmer Bofa 2 eller flere ansøgninger lige positivt, og er det for afgørende for udvælgelsesbeslutningen at rangordne de heraf berørte ansøgere, sker rangordning ud fra omfanget af ansøgernes referencer målt på omsætning inden for de seneste 3 år.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Ansøger skal udfylde ESPD med de heri efterspurgte oplysninger.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Bofa stiller følgende krav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen:

— At ansøger har en samlet årsomsætning på minimum 60 mio. DKK i det på ansøgningsfristen senest afsluttede og reviderede årsregnskab.

— At ansøger har en soliditetsgrad på minimum 10 % i det på ansøgningsfristen senest afsluttede og reviderede årsregnskab.

— At ansøger har en egenkapital på minimum 5 mio. DKK i det på ansøgningsfristen senest afsluttede og reviderede årsregnskab.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Ansøger skal udfylde ESPD med de heri efterspurgte oplysninger.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Ansøgers referencer skal omfatte mindst 2 aftaler med kommuner eller andre offentlige myndigheder om indsamling af affald fra husstande med en gennemsnitlig årlig omsætning på minimum 10 mio. DKK pr. aftale. Indsamlingsopgaven skal helt eller delvis være udført inden for de seneste 3 år (regnet fra ansøgningsfristen) og omfatte restaffald og minimum 2 yderligere fraktioner.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Vilkårene fremgår af udbudsmaterielets udkast til kontrakt. Ansøger bør bl.a. være opmærksom på, at kontrakten indeholder en arbejdsklausul.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento de licitación con negociación
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.5)Información sobre la negociación
El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar el contrato sobre la base de las ofertas iniciales sin negociación
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 06/10/2020
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
Fecha: 09/10/2020
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Danés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

I udbuddet gælder foruden de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136 alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1)-7).

Bofa vil i umiddelbar forlængelse af sin udvælgelsesbeslutning indhente dokumentation for oplysningerne i ESPD fra de udvalgte ansøgere.

Som dokumentation for, at der ikke er grundlag for at udelukke ansøger, accepterer Bofa de former for dokumentation, der fremgår af udbudslovens § 153.

For virksomheder, der er hjemmehørende i Danmark, kan denne dokumentation fremlægges i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen med oplysninger fra Skifteretten, ATP, Politiet og Skatteforvaltningen.

Dokumentation for opfyldelse af krav til økonomisk og finansiel kapacitet, henholdsvis teknisk og faglig kapacitet, samt for oplysninger, der har indgået ved udvælgelsen, kan fremlægges i form af

- uddrag af årsregnskab eller tilsvarende, der viser omsætning, egenkapital og soliditetsgrad i det ved ansøgningsfristen senest afsluttede og reviderede regnskabsår

- kontaktoplysninger (e-mail og telefonnummer) til kontaktperson(-er) hos de kunder, som ansøger har oplyst som referencer i ESPD, i det omfang oplysningerne herom ikke måtte fremgå af ESPD.

Består ansøger af en sammenslutning af virksomheder, skal dokumentation fremlægges for hver af virksomhederne i sammenslutningen.

Er ansøgers ansøgning baseret på en eller flere andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen, skal dokumentation tillige helt eller delvis vedlægges for støttevirksomheden eller støttevirksomhederne.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Klagenævnet for Udbud
Dirección postal: Toldboden 2
Localidad: Viborg
Código postal: 8800
País: Dinamarca
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk
Teléfono: +45 72405600
Dirección de internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

I henhold til lov nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Efter § 7, stk. 1, skal klage over ikke at være udvalgt til at afgive tilbud på den udbudte kontrakt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter Bofas afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt.

Efter § 7, stk 2, skal andre klager over udbuddet være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at Bofa har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at kontrakten er blevet indgået. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Det er forbundet med et gebyr på 20 000 DKK at klage til Klagenævnet for Udbud.

Klager skal samtidigt med indgivelsen af klagen til Klagenævnet for Udbud sende kopi af klagen med bilag til Bofa.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Dirección postal: Carl Jacobsens Vej 35
Localidad: Valby
Código postal: 2500
País: Dinamarca
Correo electrónico: kfst@kfst.dk
Teléfono: +45 41715000
Dirección de internet: www.kfst.dk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
04/09/2020