We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 422870-2022

Submission deadline has been amended by:  442460-2022
03/08/2022    S148

Poland-Kleszczów: Natural gas

2022/S 148-422870

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Zakład Komunalny "Kleszczów" Sp. z o.o.
National registration number: 769-19-43-770
Postal address: ul. Główna 41
Town: Kleszczów
NUTS code: PL713 Piotrkowski
Postal code: 97-410
Country: Poland
Contact person: Joanna Matuszczak
E-mail: joanna.matuszczak@zkkleszczow.pl
Telephone: +48 447315858
Internet address(es):
Main address: www.zkkleszczow.pl
Address of the buyer profile: https://zkkleszczow.ezamawiajacy.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zkkleszczow.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zkkleszczow.ezamawiajacy.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa (sprzedaż) i dystrybucja gazu

Reference number: PZP.2600.3.2022
II.1.2)Main CPV code
09123000 Natural gas
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej) paliwa gazowego ziemnego wysokometanowego o symbolu E. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
65210000 Gas distribution
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL713 Piotrkowski
Main site or place of performance:

Gaz będzie dostarczany do obiektów Zamawiającego wskazanych w Załączniku Nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej) paliwa gazowego ziemnego wysokometanowego o symbolu E. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wskazuje, zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z zapisami Działu X w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 20.000,00 zł.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi oraz w zakresie dystrybucji paliwa gazowego. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ważną:

• koncesję w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

• koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej LUB umowę na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego z operatorem systemu dystrybucyjnego w przypadku Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej, umożliwiającą realizowanie dostaw do punktów odbioru Zamawiającego.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Projektowane postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 5 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Termin składania ofert został skrócony przez Zamawiającego na podstawie art. 138 ust. 2 pkt2) ustawy Pzp z 30 dni na 15 dni z uwagi na fakt, że:

1) Zamawiający uruchamia procedurę postępowania na dostawę (sprzedaż) i dystrybucję gazu po raz drugi (pierwsza próba nie wyłoniła wykonawcy, gdyż nie wpłynęła żadna oferta),

2) Obecnie obowiązująca umową zawarta jest do dnia 22.09.2022r i w celu zapewnienia możliwości ustawowego terminu na zmianę dostawcy gazu konieczne jest skrócenie terminu składania ofert,

3) Istotne postanowienia umowy oraz opis przedmiotu zamówienia nie uległy zmianie w porównaniu do pierwszej procedury przetargowej.

Powyższe argumenty pozwolą zachować zasady konkurencyjności.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/08/2022
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 13/11/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/08/2022
Local time: 13:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem https://zkkleszczow.ezamawiajacy.pl

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Zamawiający w części dostaw podlega ochronie taryfowej, zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

Zestawienie niezbędnych dokumentów w celu prawidłowego złożenia oferty:

a) oferta sporządzona zgodnie z formularzem, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ

b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ),

c) oświadczenie o udostępnieniu zasobów – Załącznik nr 4, jeżeli dotyczy,

d) dokumenty potwierdzające wniesienie wadium,

e) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w Dziale VII ust. 5 SWZ – Załącznik nr 8 do SWZ, jeżeli dotyczy,

f) pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie

a) przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy oraz zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.

b) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przekazana w inny sposób,

c) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postepowanie o udzielenie zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej,

d) odwołanie wobec czynności innych niż określono w pkt. b i c wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

e) szczegółowo kwestie związane z odwołaniem są zawarte w art. 506-578 Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/07/2022