The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 422890-2022

03/08/2022    S148

Bulgaria-Vidin: Air-conditioning appliances

2022/S 148-422890

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: OBShtINA VIDIN
National registration number: 000159508
Postal address: pl. BDINTsI No..2
Town: gr.Vidin
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 3700
Country: Bulgaria
Contact person: Tsvetan Petrov Tsenkov
E-mail: kmet@vidin.bg
Telephone: +359 094609473
Fax: +359 094601132
Internet address(es):
Main address: https://vidin.bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/27554
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/229771
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/229771
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Доставка и монтаж на инверторни климатици за детски градини и техните филиали в Община Видин” по обособени позиции.

II.1.2)Main CPV code
39717200 Air-conditioning appliances
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Предметът на обществената поръчка включва доставка и монтаж на инвенторни климатици по обособени позиции, който следва да се доставят и монтират на адресите на Детските градини и техните филиали в Община Видин по съответната обособена позиция

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 11 666.66 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

„Доставка и монтаж на инверторни климатици за ДГ „Русалка” – гр. Видин, с филиал „Здравец”, гр.Видин и филиал „Здравец” с. Капитановци“

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
39717200 Air-conditioning appliances
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

Доставката и монтажа на инверторните климатици по всяка обособена позиция, ще се извърши на адресите на Детските градини и техните филиали в Община Видин,

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка и монтаж на 2 бр. инверторни климатици за  ДГ „Русалка” – гр. Видин, нейните филиали

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Показател П1 „Срок за изпълнение на доставката“ / Weighting: 10 %.
Quality criterion - Name: Показател П2 „Гаранционен срок” / Weighting: 20 %.
Price - Weighting: 70 %
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 333.33 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

„Доставка и монтаж на инверторни климатици за ДГ „Славейче” гр. Видин с филиал „Радост” гр. Видин и филиал, кв.„Селище“ гр. Видин“

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
39717200 Air-conditioning appliances
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

Доставката и монтажа на инверторните климатици по всяка обособена позиция, ще се извърши на адресите на Детските градини и техните филиали в Община Видин,

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка и монтаж на 3 бр. инверторни климатици за  ДГ „Славейче” – гр. Видин, нейните филиали

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Показател П1 „Срок за изпълнение на доставката“ / Weighting: 10 %.
Quality criterion - Name: Показател П2 „Гаранционен срок” / Weighting: 20 %.
Price - Weighting: 70 %.
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 5 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

„Доставка и монтаж на инверторни климатици за ДГ „Мир“ гр. Дунавци с филиал „Звънче“ гр. Видин“

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
39717200 Air-conditioning appliances
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

Доставката и монтажа на инверторните климатици по всяка обособена позиция, ще се извърши на адресите на Детските градини и техните филиали в Община Видин,

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка и монтаж на 2 бр. инверторни климатици за  ДГ „Мир“ гр. Дунавци,

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Показател П1 „Срок за изпълнение на доставката“ / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: Показател П2 „Гаранционен срок” / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 70 %.
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 333.33 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Възложителят не поставя изискване за годността/правоспособността/ за упражняване на професионална дейност на участниците.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не поставя изискване за годността/правоспособността/ за упражняване на професионална дейност на участниците.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата дейности с предмет, идентични или сходни с тoзи на обществената поръчка.

Под „дейности с предмет, сходен с този на обществената поръчка“ се разбират :

дейности по доставкa/и и монтаж на инверторни климатици и/или климатична инсталация.

Възложителят не поставя изискване към обема на изпълнената/ите доставка/и.

Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част IV: "Критерии за подбор", Раздел В „Технически и професионални способности“, поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“ като се посочват доставката/ите /с кратко описание на доставените артикули (вид и брой), получател/и, за които е извършена доставката, стойността, датите, на които е започнало и приключило изпълнението /когато е приложимо се посочат публичните регистри, в които се съдържа информацията/.

Изискването се доказва (при необходимост на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал. 1 ЗОП) със следните документи: Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата дейности с предмет, идентични или сходни с тoзи на обществената поръчка.

Под „дейности с предмет, сходен с този на обществената поръчка“ се разбират :

дейности по доставкa/и и монтаж на инверторни климатици и/или климатична инсталация.

Възложителят не поставя изискване към обема на изпълнената/ите доставка/и.

Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част IV: "Критерии за подбор", Раздел В „Технически и професионални способности“, поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“ като се посочват доставката/ите /с кратко описание на доставените артикули (вид и брой), получател/и, за които е извършена доставката, стойността, датите, на които е започнало и приключило изпълнението /когато е приложимо се посочат публичните регистри, в които се съдържа информацията/.

Изискването се доказва (при необходимост на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал. 1 ЗОП) със следните документи: Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

От участие се отстранява участник, за когото са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, чл.55,ал.1, т.1, т. 3-5 и чл.107 от ЗОП, по чл.69 от ЗПКОНПИ или по чл.3,т.8, (освен в случаите по чл. 4) от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. Участникът не се остранява на осн. чл.55,ал.1,т.1 ЗОП ако се докаже, че не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.

Органите, предоставящи информация за данъци, околна среда, закрила на заетостта и условията на труд са: НАП, Агенция "Митници", МОСВ и МТСП.

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три на сто) от общата стойност за изпълнение на договора без ДДС.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/08/2022
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 31/08/2022
Local time: 14:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалби могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/07/2022