Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 422890-2022

03/08/2022    S148

България-Видин: Климатици

2022/S 148-422890

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА ВИДИН
Национален регистрационен номер: 000159508
Пощенски адрес: пл. БДИНЦИ №.2
Град: гр.Видин
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 3700
Държава: България
Лице за контакт: Цветан Петров Ценков
Електронна поща: kmet@vidin.bg
Телефон: +359 094609473
Факс: +359 094601132
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://vidin.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/27554
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/229771
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/229771
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка и монтаж на инверторни климатици за детски градини и техните филиали в Община Видин” по обособени позиции.

II.1.2)Основен CPV код
39717200 Климатици
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка включва доставка и монтаж на инвенторни климатици по обособени позиции, който следва да се доставят и монтират на адресите на Детските градини и техните филиали в Община Видин по съответната обособена позиция

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11 666.66 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка и монтаж на инверторни климатици за ДГ „Русалка” – гр. Видин, с филиал „Здравец”, гр.Видин и филиал „Здравец” с. Капитановци“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39717200 Климатици
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Доставката и монтажа на инверторните климатици по всяка обособена позиция, ще се извърши на адресите на Детските градини и техните филиали в Община Видин,

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка и монтаж на 2 бр. инверторни климатици за  ДГ „Русалка” – гр. Видин, нейните филиали

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Показател П1 „Срок за изпълнение на доставката“ / Тежест: 10 %.
Критерий за качество - Име: Показател П2 „Гаранционен срок” / Тежест: 20 %.
Цена - Тежест: 70 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 333.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 6
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка и монтаж на инверторни климатици за ДГ „Славейче” гр. Видин с филиал „Радост” гр. Видин и филиал, кв.„Селище“ гр. Видин“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39717200 Климатици
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Доставката и монтажа на инверторните климатици по всяка обособена позиция, ще се извърши на адресите на Детските градини и техните филиали в Община Видин,

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка и монтаж на 3 бр. инверторни климатици за  ДГ „Славейче” – гр. Видин, нейните филиали

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Показател П1 „Срок за изпълнение на доставката“ / Тежест: 10 %.
Критерий за качество - Име: Показател П2 „Гаранционен срок” / Тежест: 20 %.
Цена - Тежест: 70 %.
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 6
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка и монтаж на инверторни климатици за ДГ „Мир“ гр. Дунавци с филиал „Звънче“ гр. Видин“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39717200 Климатици
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Доставката и монтажа на инверторните климатици по всяка обособена позиция, ще се извърши на адресите на Детските градини и техните филиали в Община Видин,

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка и монтаж на 2 бр. инверторни климатици за  ДГ „Мир“ гр. Дунавци,

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Показател П1 „Срок за изпълнение на доставката“ / Тежест: 10 %
Критерий за качество - Име: Показател П2 „Гаранционен срок” / Тежест: 20 %
Цена - Тежест: 70 %.
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 333.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 6
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изискване за годността/правоспособността/ за упражняване на професионална дейност на участниците.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изискване за годността/правоспособността/ за упражняване на професионална дейност на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата дейности с предмет, идентични или сходни с тoзи на обществената поръчка.

Под „дейности с предмет, сходен с този на обществената поръчка“ се разбират :

дейности по доставкa/и и монтаж на инверторни климатици и/или климатична инсталация.

Възложителят не поставя изискване към обема на изпълнената/ите доставка/и.

Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част IV: "Критерии за подбор", Раздел В „Технически и професионални способности“, поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“ като се посочват доставката/ите /с кратко описание на доставените артикули (вид и брой), получател/и, за които е извършена доставката, стойността, датите, на които е започнало и приключило изпълнението /когато е приложимо се посочат публичните регистри, в които се съдържа информацията/.

Изискването се доказва (при необходимост на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал. 1 ЗОП) със следните документи: Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата дейности с предмет, идентични или сходни с тoзи на обществената поръчка.

Под „дейности с предмет, сходен с този на обществената поръчка“ се разбират :

дейности по доставкa/и и монтаж на инверторни климатици и/или климатична инсталация.

Възложителят не поставя изискване към обема на изпълнената/ите доставка/и.

Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част IV: "Критерии за подбор", Раздел В „Технически и професионални способности“, поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“ като се посочват доставката/ите /с кратко описание на доставените артикули (вид и брой), получател/и, за които е извършена доставката, стойността, датите, на които е започнало и приключило изпълнението /когато е приложимо се посочат публичните регистри, в които се съдържа информацията/.

Изискването се доказва (при необходимост на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал. 1 ЗОП) със следните документи: Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

От участие се отстранява участник, за когото са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, чл.55,ал.1, т.1, т. 3-5 и чл.107 от ЗОП, по чл.69 от ЗПКОНПИ или по чл.3,т.8, (освен в случаите по чл. 4) от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. Участникът не се остранява на осн. чл.55,ал.1,т.1 ЗОП ако се докаже, че не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.

Органите, предоставящи информация за данъци, околна среда, закрила на заетостта и условията на труд са: НАП, Агенция "Митници", МОСВ и МТСП.

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три на сто) от общата стойност за изпълнение на договора без ДДС.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 30/08/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 31/08/2022
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалби могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/07/2022