The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 422890-2022

03/08/2022    S148

България-Видин: Климатици

2022/S 148-422890

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА ВИДИН
Национален регистрационен номер: 000159508
Пощенски адрес: пл. БДИНЦИ №.2
Град: гр.Видин
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 3700
Държава: България
Лице за контакт: Цветан Петров Ценков
Електронна поща: kmet@vidin.bg
Телефон: +359 094609473
Факс: +359 094601132
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://vidin.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/27554
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/229771
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/229771
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка и монтаж на инверторни климатици за детски градини и техните филиали в Община Видин” по обособени позиции.

II.1.2)Основен CPV код
39717200 Климатици
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка включва доставка и монтаж на инвенторни климатици по обособени позиции, който следва да се доставят и монтират на адресите на Детските градини и техните филиали в Община Видин по съответната обособена позиция

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11 666.66 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка и монтаж на инверторни климатици за ДГ „Русалка” – гр. Видин, с филиал „Здравец”, гр.Видин и филиал „Здравец” с. Капитановци“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39717200 Климатици
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Доставката и монтажа на инверторните климатици по всяка обособена позиция, ще се извърши на адресите на Детските градини и техните филиали в Община Видин,

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка и монтаж на 2 бр. инверторни климатици за  ДГ „Русалка” – гр. Видин, нейните филиали

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Показател П1 „Срок за изпълнение на доставката“ / Тежест: 10 %.
Критерий за качество - Име: Показател П2 „Гаранционен срок” / Тежест: 20 %.
Цена - Тежест: 70 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 333.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 6
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка и монтаж на инверторни климатици за ДГ „Славейче” гр. Видин с филиал „Радост” гр. Видин и филиал, кв.„Селище“ гр. Видин“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39717200 Климатици
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Доставката и монтажа на инверторните климатици по всяка обособена позиция, ще се извърши на адресите на Детските градини и техните филиали в Община Видин,

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка и монтаж на 3 бр. инверторни климатици за  ДГ „Славейче” – гр. Видин, нейните филиали

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Показател П1 „Срок за изпълнение на доставката“ / Тежест: 10 %.
Критерий за качество - Име: Показател П2 „Гаранционен срок” / Тежест: 20 %.
Цена - Тежест: 70 %.
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 6
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка и монтаж на инверторни климатици за ДГ „Мир“ гр. Дунавци с филиал „Звънче“ гр. Видин“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39717200 Климатици
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Доставката и монтажа на инверторните климатици по всяка обособена позиция, ще се извърши на адресите на Детските градини и техните филиали в Община Видин,

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка и монтаж на 2 бр. инверторни климатици за  ДГ „Мир“ гр. Дунавци,

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Показател П1 „Срок за изпълнение на доставката“ / Тежест: 10 %
Критерий за качество - Име: Показател П2 „Гаранционен срок” / Тежест: 20 %
Цена - Тежест: 70 %.
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 333.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 6
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изискване за годността/правоспособността/ за упражняване на професионална дейност на участниците.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изискване за годността/правоспособността/ за упражняване на професионална дейност на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата дейности с предмет, идентични или сходни с тoзи на обществената поръчка.

Под „дейности с предмет, сходен с този на обществената поръчка“ се разбират :

дейности по доставкa/и и монтаж на инверторни климатици и/или климатична инсталация.

Възложителят не поставя изискване към обема на изпълнената/ите доставка/и.

Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част IV: "Критерии за подбор", Раздел В „Технически и професионални способности“, поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“ като се посочват доставката/ите /с кратко описание на доставените артикули (вид и брой), получател/и, за които е извършена доставката, стойността, датите, на които е започнало и приключило изпълнението /когато е приложимо се посочат публичните регистри, в които се съдържа информацията/.

Изискването се доказва (при необходимост на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал. 1 ЗОП) със следните документи: Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата дейности с предмет, идентични или сходни с тoзи на обществената поръчка.

Под „дейности с предмет, сходен с този на обществената поръчка“ се разбират :

дейности по доставкa/и и монтаж на инверторни климатици и/или климатична инсталация.

Възложителят не поставя изискване към обема на изпълнената/ите доставка/и.

Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част IV: "Критерии за подбор", Раздел В „Технически и професионални способности“, поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“ като се посочват доставката/ите /с кратко описание на доставените артикули (вид и брой), получател/и, за които е извършена доставката, стойността, датите, на които е започнало и приключило изпълнението /когато е приложимо се посочат публичните регистри, в които се съдържа информацията/.

Изискването се доказва (при необходимост на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал. 1 ЗОП) със следните документи: Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

От участие се отстранява участник, за когото са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, чл.55,ал.1, т.1, т. 3-5 и чл.107 от ЗОП, по чл.69 от ЗПКОНПИ или по чл.3,т.8, (освен в случаите по чл. 4) от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. Участникът не се остранява на осн. чл.55,ал.1,т.1 ЗОП ако се докаже, че не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.

Органите, предоставящи информация за данъци, околна среда, закрила на заетостта и условията на труд са: НАП, Агенция "Митници", МОСВ и МТСП.

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три на сто) от общата стойност за изпълнение на договора без ДДС.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 30/08/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 31/08/2022
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалби могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/07/2022