TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 422923-2022

03/08/2022    S148

Polska-Warszawa: Instalacje słoneczne

2022/S 148-422923

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Praga-Południe
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 015259640
Adres pocztowy: ul. Grochowska 274
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-841
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agata Latawiec
E-mail: pragapoludnie.wzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224435510
Adresy internetowe:
Główny adres: https://pragapld.um.warszawa.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla 5 zadań

Numer referencyjny: UD-VI-ZP/32/22
II.1.2)Główny kod CPV
09332000 Instalacje słoneczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej dla 5 zadań.

Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć części, dla każdej placówki odrębnie.

W zakres zamówienia dla każdej z części wchodzi:

1) wykonanie dokumentacji projektowej montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku placówki oświatowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami wymaganymi szczególnymi przepisami,

2) zakup i dostawa instalacji fotowoltaicznej do placówki oświatowej zgodnie z dokumentacją techniczną,

3) wykonanie robót budowlanych, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku placówki oświatowej, na podstawie wykonanej dokumentacji, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego,

4) montaż paneli fotowoltaicznych na powierzchni dachowej budynku w systemie bezinwazyjnym tj. bez naruszania ciągłości izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej połaci dachu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 227 642.28 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 5
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 218, ul. Rechniewskiego 5b

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09332000 Instalacje słoneczne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, dzielnica Praga-Południe

II.2.4)Opis zamówienia:

W zakres zamówienia wchodzi:

1) wykonanie dokumentacji projektowej montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku placówki oświatowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami wymaganymi szczególnymi przepisami,

2) zakup i dostawa instalacji fotowoltaicznej do placówki oświatowej zgodnie z dokumentacją techniczną,

3) wykonanie robót budowlanych, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku placówki oświatowej, na podstawie wykonanej dokumentacji, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego,

4) montaż paneli fotowoltaicznych na powierzchni dachowej budynku w systemie bezinwazyjnym tj. bez naruszania ciągłości izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej połaci dachu.

2. Szczegółowy opis oraz zakres prac określa Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 10a do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji prac projektowych / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji dostawy i montażu / Waga: 25
Cena - Waga: 30
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej (art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp):

dla części I - Przedszkole nr 218 ul. Rechniewskiego 5b, w dniu 17.08.2022 r. o godz. 9:00.

Złożenie oferty bez odbycia wizji lokalnej w wyznaczonym powyżej terminie spowoduje odrzucenie oferty w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 120, ul. Międzyborska 64/70

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09332000 Instalacje słoneczne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, dzielnica Praga-Południe

II.2.4)Opis zamówienia:

W zakres zamówienia wchodzi:

1) wykonanie dokumentacji projektowej montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku placówki oświatowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami wymaganymi szczególnymi przepisami,

2) zakup i dostawa instalacji fotowoltaicznej do placówki oświatowej zgodnie z dokumentacją techniczną,

3) wykonanie robót budowlanych, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku placówki oświatowej, na podstawie wykonanej dokumentacji, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego,

4) montaż paneli fotowoltaicznych na powierzchni dachowej budynku w systemie bezinwazyjnym tj. bez naruszania ciągłości izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej połaci dachu.

2. Szczegółowy opis oraz zakres prac określa Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 10b do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji prac projektowych / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji dostawy i montażu / Waga: 25
Cena - Waga: 30
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej (art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp):

dla części II - Szkoła Podstawowa nr 120 ul. Międzyborska 64/70– w dniu 17.08.2022 r. o godz. 10:15.

Złożenie oferty bez odbycia wizji lokalnej w wyznaczonym powyżej terminie spowoduje odrzucenie oferty w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 19, ul. Zbaraska 1

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09332000 Instalacje słoneczne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, dzielnica Praga-Południe

II.2.4)Opis zamówienia:

W zakres zamówienia wchodzi:

1) wykonanie dokumentacji projektowej montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku placówki oświatowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami wymaganymi szczególnymi przepisami,

2) zakup i dostawa instalacji fotowoltaicznej do placówki oświatowej zgodnie z dokumentacją techniczną,

3) wykonanie robót budowlanych, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku placówki oświatowej, na podstawie wykonanej dokumentacji, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego,

4) montaż paneli fotowoltaicznych na powierzchni dachowej budynku w systemie bezinwazyjnym tj. bez naruszania ciągłości izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej połaci dachu.

2. Szczegółowy opis oraz zakres prac określa Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 10c do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji prac projektowych / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji dostawy i montażu / Waga: 25
Cena - Waga: 30
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej (art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp):

dla części III - Liceum Ogólnokształcące nr 19 ul. Zbaraska 1- w dniu 17.08.2022 r. o godz. 11:30.

Złożenie oferty bez odbycia wizji lokalnej w wyznaczonym powyżej terminie spowoduje odrzucenie oferty w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdańska 30/36

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09332000 Instalacje słoneczne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, dzielnica Praga-Południe

II.2.4)Opis zamówienia:

W zakres zamówienia wchodzi:

1) wykonanie dokumentacji projektowej montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku placówki oświatowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami wymaganymi szczególnymi przepisami,

2) zakup i dostawa instalacji fotowoltaicznej do placówki oświatowej zgodnie z dokumentacją techniczną,

3) wykonanie robót budowlanych, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku placówki oświatowej, na podstawie wykonanej dokumentacji, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego,

4) montaż paneli fotowoltaicznych na powierzchni dachowej budynku w systemie bezinwazyjnym tj. bez naruszania ciągłości izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej połaci dachu.

2. Szczegółowy opis oraz zakres prac określa Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 10d do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji prac projektowych / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji dostawy i montażu / Waga: 25
Cena - Waga: 30
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej (art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp):

dla części IV - Zespół Szkół G-H ul. Majdańska 30/36 - w dniu 17.08.2022 r. o godz. 12:45.

Złożenie oferty bez odbycia wizji lokalnej w wyznaczonym powyżej terminie spowoduje odrzucenie oferty w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół nr 5, ul. Szczawnicka 1

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09332000 Instalacje słoneczne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, dzielnica Praga-Południe

II.2.4)Opis zamówienia:

W zakres zamówienia wchodzi:

1) wykonanie dokumentacji projektowej montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku placówki oświatowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami wymaganymi szczególnymi przepisami,

2) zakup i dostawa instalacji fotowoltaicznej do placówki oświatowej zgodnie z dokumentacją techniczną,

3) wykonanie robót budowlanych, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku placówki oświatowej, na podstawie wykonanej dokumentacji, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego,

4) montaż paneli fotowoltaicznych na powierzchni dachowej budynku w systemie bezinwazyjnym tj. bez naruszania ciągłości izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej połaci dachu.

2. Szczegółowy opis oraz zakres prac określa Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 10e do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji prac projektowych / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji dostawy i montażu / Waga: 25
Cena - Waga: 30
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej (art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp):

dla części V - Zespół Szkół nr 5 ul. Szczawnicka 1- w dniu 17.08.2022 r. o godz. 14:00.

Złożenie oferty bez odbycia wizji lokalnej w wyznaczonym powyżej terminie spowoduje odrzucenie oferty w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej :

a) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali dostawę i montaż co najmniej trzech (3) instalacji fotowoltaicznych, na budynkach użyteczności publicznej* lub mieszkalnych, o łącznej mocy minimum 100 kWp, przy czym:

co najmniej jedna dotyczyła wykonania montażu paneli fotowoltaicznych w sposób nie ingerujący w konstrukcję poszycia dachu (bez naruszenia ciągłości izolacji połaci dachu),

co najmniej jedna dotyczyła wdrożenia systemu zdalnego monitoringu i zarządzania produkcją oraz zużyciem energii,

dla Części I (P218 ul Rechniewskiego 5b) - moc pojedynczej instalacji nie mniejsza niż 10 kWp, a wartość nie mniejsza niż 60 000 zł;

dla Części II (SP120 ul. Międzyborska 64/70) - moc pojedynczej instalacji nie mniejsza niż 30 kWp, a wartość nie mniejsza niż 120 000 zł;

dla Części III (LO19 ul. Zbaraska 1) - moc pojedynczej instalacji nie mniejsza niż 30 kWp, a wartość nie mniejsza niż 120 000 zł;

dla Części IV (ZSG-H ul. Majdańska 30/36) - moc pojedynczej instalacji nie mniejsza niż 25 kWp, a wartość nie mniejsza niż 120 000 zł;

dla Części V (ZS5 ul. Szczawnicka 1) - moc pojedynczej instalacji nie mniejsza niż 25 kWp, a wartość nie mniejsza niż 190 000 zł.

UWAGA: Do każdego z zadań należy wykazać inne wykonane roboty.

b) dysponują osobami, skierowanymi do realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi, w tym co najmniej:

b.1) 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności w zakresie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

b.2) 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

b.3) 1 osoba przewidziana do pełnienia funkcji kierownika robót – posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

b.4) 1 osoba przewidziana do pełnienia funkcji kierownika budowy – posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i posiadająca co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym przy co najmniej 2 lata przy inwestycjach z zakresu montażu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 100 kWp;

b.5) 1 osoba posiadająca kwalifikacje do instalowania systemów fotowoltaicznych potwierdzone certyfikatem OZE wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z treścią art. 136 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Osoba z certyfikatem OZE musi być inną osobą niż wymienione wcześniej.

b.6) 3 elektromonterów wykwalifikowanych w specjalności instalacyjnej elektrycznej posiadających świadectwo kwalifikacyjne „E” lub „D” – wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich lub komisję o równorzędnych kwalifikacjach co SEP - zezwalające na pracę przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem.

UWAGA: Te same osoby mogą występować w kilku częściach zamówienia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/08/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/11/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/08/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu,

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.

2. Podstawy wykluczenia:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane:

a) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;

b) w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835);

c) w art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady UE 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez Zamawiającego do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą został określony w pkt. 16 SWZ.

3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia został określony w pkt. 17 SWZ.

4. Dokumenty podmiotów zagranicznych określono w pkt. 18 SWZ.

5. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp (procedura odwrócona). Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający nie żąda wadium w przedmiotowym postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2022