Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 422937-2022

03/08/2022    S148

Polska-Zakopane: Meble

2022/S 148-422937

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Zakopane
Krajowy numer identyfikacyjny: 000654948
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 13
Miejscowość: Zakopane
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 34-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Stasik Biuro Zamówien Publicznych
E-mail: przetargi@zakopane.eu
Tel.: +48 182020448
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zakopane.pl
Adres profilu nabywcy: www.zakopane.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zakopane/proceedings
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/zakopane/proceedings
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wraz z montażem wyposażenia oraz aranżacji wnętrza sali klubowej w ramach zadania „Rewitalizacja budynków dworca PKP”

Numer referencyjny: BZP.271.71.2022
II.1.2)Główny kod CPV
39100000 Meble
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia oraz aranżacji wnętrza sali klubowej w pomieszczeniu piwnicy budynku Zakopiańskiego Centrum Kultury oraz doposażenia wolnej przestrzeni w poczekalni dworca PKP,w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/10 „Rewitalizacja budynków dworca PKP” w Zakopanem.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31500000 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
32340000 Mikrofony i głośniki
32342000 Urządzenia głośnikowe
39110000 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
39150000 Różne meble i wyposażenie
39516100 Meble tapicerowane
44111400 Farby i okładziny ścienne
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421153 Instalowanie zabudowanych mebli
45432100 Kładzenie i wykładanie podłóg
45442100 Roboty malarskie
45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
48952000 System nagłaśniający
51313000 Usługi instalowania urządzeń dźwiękowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Zakopane

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia oraz aranżacji wnętrza sali klubowej w pomieszczeniu piwnicy budynku Zakopiańskiego Centrum Kultury oraz doposażenia wolnej przestrzeni w poczekalni dworca PKP,w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/10 „Rewitalizacja budynków dworca PKP” w Zakopanem.

1. Zakres prac i robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) aranżację wnętrza sali klubowej w pomieszczeniu piwnicy budynku ZCK,

2) doposażenia wolnej przestrzeni w poczekalni dworca PKP,

3) zakup, dostawę (załadunek, transport, rozładunek wniesienie do pomieszczeń przeznaczenia), montaż i uruchomienie wyposażenia w zakresie umożliwiającym jego prawidłowa eksploatację,

4) dostawa i montaż wyposażenia, urządzeń i sprzętu objętego dokumentacją projektową, posiadającego wszystkie wymagane prawem atesty i dopuszczenia do eksploatacji,

5) przygotowanie i złożenie w imieniu Inwestora u Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stosownych dokumentów wraz z zawiadomieniem o rozpoczęciu robót (jeżeli zachodzi taka konieczność),

6) zapewnienie serwisowania dostarczonych i wbudowanych urządzeń, wyposażenia i sprzętu

w okresie gwarancyjnym.

7) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczających, niezbędnych do realizacji zamówienia (w tym ogrodzeń tymczasowych i oznakowania terenu budowy),

8) przeprowadzenie szkoleń eksploatacyjnych oraz sporządzenie instrukcji eksploatacji rzeczy, które wchodzą w skład wyposażenia jeśli ich eksploatacja przekracza powszechnie znany sposób użytkowania lub konserwacji,

9) utylizację materiałów odpadowych i opakowań za wyjątkiem tych, których posiadania wymagają producenci wyposażenia w trakcie postepowań reklamacyjnych,

10) przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie 1 egz. dokumentacji powykonawczej, która ma zawierać: kopię oferty i umowy, powykonawcze zestawienie elementów rozliczeniowych oraz spis inwentaryzacyjny.

11) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił montaż wyposażenia przez osoby odpowiednio przeszkolone i posiadające odpowiednie uprawnienia wzmagane przez producentów urządzeń, lub wymagane charakterem robót (uprawnienia budowlane lub zawodowe),

12) Zamawiający wymaga, aby wyposażenie, spełniało przewidziane dla nich przepisy i posiadały wymagane prawem atesty i znaki certyfikacji w tym higieniczno-sanitarne i bezpieczeństwa p.poż.,

13) wyposażenie, dostarczone Zamawiającemu musi być fabrycznie nowe, wolne od wad, nie może posiadać znamion użytkowania, powinny spełniać wszelkie wymogi norm określanych obowiązującymi przepisami oraz jeśli jest wymagane, w obiektach użyteczności publicznej,

14) jeśli wynika to z przepisów Zamawiający będzie wymagał dla elementów wyposażenia, dokumentów dopuszczających ich zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej.

2. Zakres dostaw, usług i robót objętych umową obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac przygotowawczych, związanych z wymogami BHP, organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń.

3. Do zadań Wykonawcy należy ponadto spełnienie wszelkich świadczeń, dokonanie wszelkich nakładów, jak również poczynienie wszelkich przygotowań, które są konieczne bądź potrzebne dla wykonania przedmiotu umowy, niezależnie od tego, czy świadczenia, nakłady i przygotowania ujęte są w formie pisemnej lub w formie rysunków w umowie (wraz z załącznikami) Świadczenia związane z wyposażeniem, które nie zostały dokładnie opisane, winny zostać przez Wykonawcę wykonane w sposób odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach projektu „Modernizacja zabytkowych budynków dworca PKP w Zakopanem na cele gospodarcze i kulturalne”

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

1) w zakresie doświadczenia zawodowego:

w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał, co najmniej 2 dostawy wyposażenia i aranżacji wnętrz o wartości 250 000 PLN każda, potwierdzone dowodami określającymi, czy te dostawy zostały zrealizowane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,

2) w zakresie potencjału kadrowego:

a) dysponuje lub będzie dysponował osobą która posiada uprawnieniami budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych lub wydane na podstawie wcześniejszych przepisów nie posiadające w swej treści zapisów uniemożliwiających kierowanie robotami elektrycznymi objętymi zamówieniem oraz aktualny na okres prowadzenia robót wpis do izby samorządu zawodowego,

b) dysponuje lub będzie dysponował osobą która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualny na okres prowadzenia robót wpis do izby samorządu zawodowego.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1) Do obowiązku Wykonawcy należeć będzie skoordynowanie dostaw z zarządcą obiektu tj. upoważnionym przedstawicielem Zakopiańskiego Centrum Kultury w Zakopanem.

2) Mogą wystąpić czasowe utrudnienia w realizacji dostaw spowodowane czynnym placem budowy otaczającym obiekt w którym realizowane jest zamówienie.

3) Do Wykonawcy należeć będzie skoordynowanie czasu i sposobu dojazdu do budynku z kierownikiem budowy prowadzącym roboty przy budowie Centrum Komunikacyjnego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/08/2022
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/11/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/08/2022
Czas lokalny: 11:05
Miejsce:

Urząd Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane, sala:13

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:w zakresie przedmiotu zamówienia: Andrzej Haładyna – Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Zakopane inwestycje@zakopane.eu, w zakresie procedury udzielania zamówienia: Ewa Stasik - Kierownik Biura Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Zakopane, e-mail przetargi@zakopane.eu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).

2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia zobowiązany jest sporządzić i dostarczyć Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu dostaw, montażu wyposażenia i aranżacji wnętrza, zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy.

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art.108 ust.1 oraz art.109 ust.1 pkt. 4, 5 i 7 Pzp.

5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest nie później niż w dniu podpisania umowy (przed czynnością podpisania umowy !) przedstawić Zamawiającemu dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2022