Supplies - 422942-2022

03/08/2022    S148

Poland-Warsaw: Portable computers

2022/S 148-422942

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
National registration number: PL5250005834
Postal address: ul. Nowowiejska 15/19
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-665
Country: Poland
Contact person: Izabela Ignaczak
E-mail: zamowienia@elka.pw.edu.pl
Telephone: +48 222347250
Internet address(es):
Main address: https://www.pw.edu.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa 3 komputerów przenośnych wraz z oprzyrządowaniem dla Instytutu Telekomunikacji PW.

Reference number: WEITI/36/ZP/2022/1036
II.1.2)Main CPV code
30213100 Portable computers
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest :

Część I : Komputery przenośne wraz z oprzyrządowaniem – 3 szt.

Część II : Monitory ekranowe – 3 szt.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część I : Komputery przenośne wraz z oprzyrządowaniem – 3 szt.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213100 Portable computers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji, ul. Nowowiejska 15/19 , pok. 506

00-665 Warszawa.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest :

Część I : Komputery przenośne wraz z oprzyrządowaniem – 3 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Gwarancja na laptopy / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Czas dostawy / Weighting: 20
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część II : Monitory ekranowe – 3 szt.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
30231300 Display screens
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji, ul. Nowowiejska 15/19 , pok. 506

00-665 Warszawa.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest :

Część II : Monitory ekranowe – 3 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Czas dostawy / Weighting: 20
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie wskazuje warunku

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wskazuje warunku

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wskazuje warunku

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/09/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 05/10/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 06/09/2022
Local time: 12:00
Place:

Siedziba zamawiającego

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca ochrony danych osobowych, składana względem osób fizycznych, których dane osobowe Zamawiający pozyska od Wykonawcy, a w szczególności:

- Wykonawcy będącego osobą fizyczną,

- Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną,

- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną,

- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

złożona zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016), dalej „RODO”:

1) Administratorem danych osobowych jest : Politechnika Warszawska z siedzibą przy Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa;

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na: Dostawa 3 komputerów przenośnych wraz z oprzyrządowaniem dla Instytutu Telekomunikacji PW. Umowa zostaje zawarta wz. z przeprowadzonym postepowaniem przetargowym przeprowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 132 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z późniejszymi zmianami) – podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.;

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami), dalej „Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych, bezpośrednio Pani/Pana dotyczących, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d,e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

9) Posiada Pani/Pan na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu ma prawo do żądania od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji - mających na celu sprecyzowanie żądania z tytułu przysługujących mu praw określonych w art. 15 ust. 1-3 RODO;

10) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;

11) Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

cd zgodnie z SWZ

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy pzp.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia w konkursie przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.3. Odwołanie przysługuje na:2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.6. Odwołanie wnosi się w terminie:a. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;b. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 6.17. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.9. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy pzp

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postepu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/07/2022