Supplies - 422963-2022

03/08/2022    S148

Romania-Oradea: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2022/S 148-422963

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA
National registration number: 4208498
Postal address: Strada: Republicii, nr. 37
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410159
Country: Romania
Contact person: BOGDAN-NICOLAE IURCOV
E-mail: scjo.achizitii@yahoo.com
Telephone: +40 749058149
Fax: +40 259417169
Internet address(es):
Main address: www.spitaluljudetean-oradea.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100153189
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Alt tip
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sistem de monitorizare a trasabilitatii esantioanelor recoltate din punctele de recoltare exterioare ( set Indexor ) – 1 bucata

Reference number: 4208498 2022 9
II.1.2)Main CPV code
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Sistem de monitorizare a trasabilitatii esantioanelor recoltate din punctele de recoltare exterioare ( set Indexor ) – 1 bucata conform specificatiilor din caietul de sarcini.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor- 20 zile.

Cerintele tehnice si specifice sunt detaliate in caietul de sarcini.

Data limita de transmitere a raspunsului la solicitarile de clarificari de catre autoritatea contractanta: cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor specificata in invitatia de participare.(Conform art.160 alin.2 si art.161 din Legea 98/2016 modificate prin OUG 107/2017).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 539 320.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45259000 Repair and maintenance of plant
51410000 Installation services of medical equipment
80320000 Medical education services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea, str. Gheorghe Doja, nr. 65-67

II.2.4)Description of the procurement:

Sistem de monitorizare a trasabilitatii esantioanelor recoltate din punctele de recoltare exterioare ( set Indexor ) – 1 bucata conform specificatiilor din caietul de sarcini.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor- 20 zile.

Cerintele tehnice si specifice sunt detaliate in caietul de sarcini.

Data limita de transmitere a raspunsului la solicitarile de clarificari de catre autoritatea contractanta: cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor specificata in invitatia de participare.(Conform art.160 alin.2 si art.161 din Legea 98/2016 modificate prin OUG 107/2017).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 40
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiect ROHU 357

II.2.14)Additional information

Proiect ROHU 357

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor,.Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: 1.• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; 2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 4.• alte documente edificatoare, dupa caz.

- Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Manager, Dr.Carp Gheorghe, Director Financiar-Contabil, Ec. Ciurtin Pompilia, Comisia de evaluare:Ing.Mos Lucian, Ec.Iurcov Bogdan, Ec.Bibart Cosmin, Ing.Marzac Marian, Ing.Paul Emilia

Forma de prezentare: original

Avizul de functionare emis de MS privind activitatile de import, comercializare si depozitare a dispozitivelor medicale conform prevederilor legale privind dispozitivele medicale cu modificarile si completarile ulterioare (conform HG 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si din Legea 95/2006).

-avizul de functionare emis de MS ( al ofertantului sau operatorului economic ce va indeplini activitatile ) din care sa reiasa ca este avizat pentru activitatea de reparare, verificare si punere in functiune pentru echipamentele medicale ofertate (conform HG 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si din Legea 95/2006).

In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Criterii de calificare privind capacitatea tehnica:

1.lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani - din care sa rezulte ca in ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, a fost furnizat cel putin un echipament similar.

Justificarea cerintei:

→ dorinta autoritatii contractante de a constata daca operatorul economic a mai furnizat produsele care fac obiectul achizitiei precum si daca acesta si-a indeplinit obligatiile contractuale

Declaratie privind lista subcontractantilor, precum si informatii concrete privind proportia in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de subcontractant si specializarea acestora.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire.

NOTA: Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta "Acordul de subcontractare".

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatLista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani - din care sa rezulte ca in ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, a fost furnizat cel putin un echipament similar.

Proportia de subcontractareDeclaratie privind lista subcontractantilor, precum si informatii concrete privind proportia in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de subcontractant si specializarea acestora.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani - din care sa rezulte ca in ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, a fost furnizat cel putin un echipament similar.Justificarea cerintei:→ dorinta autoritatii contractante de a constata daca operatorul economic a mai furnizat produsele care fac obiectul achizitiei precum si daca acesta si-a indeplinit obligatiile contractuale.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire.NOTA: Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta "Acordul de subcontractare".

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/09/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 05/01/2023
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/09/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Comisia de evaluare are dreptul de a solicita completari/clarificari la ofertele depuse.

In cazul in care exista mai multe oferte pe locul 1 ce prezinta pret egal, se va solicita reofertare in SICAP in vederea departajarii ofertelor.

In cazul in care operatorul economic semnatar al contractului de achizitie publica nu isi onoreaza obligatiile contractuale, autoritatea contractanta are dreptul de a rezilia unilateral contractul de achizitie publica.

Ofertantul îsi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original si/sau copie în vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu înlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

În cazul în care ofertantul declarat castigator nu îsi onoreaza comenzile, în termenul stabilit prin contractul subsecvent, autoritatea contractanta are dreptul de a rezilia total sau partial contractul de furnizare pentru produsele care fac obiectul acestuia si vor intocmi, conform art. 166 din HG395/2016, documentul constatator pe care il vom publica in SICAP, prin care vom mentiona ca nu si-a indeplinit obligatiile contractuale fata de unitatea noastra, iar pe viitor, in situatia neindeplinirii obligatiilor contractuale, excluderea dintr-o procedura pentru atribuirea unui contract de achizitie publica.

Caietul de sarcini face parte integranta din documentaţia de atribuire si constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Clauza suspensiva- Incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de încheierea contractului de finantare sau de alocarea de credite bugetare pentru acest obiectiv de investitii de catre Autoritatea Contractanta, semnarea contractului facându-se cu respectarea dispozitiilor Ordinului 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale. Autoritatea Contractanta precizeaza ca va încheia contractul cu ofertantul declarat câstigator numai în masura în care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate prin alocarea de fonduri din bugetul local/national sau alte surse conform mentiunilor de mai sus. In cazul în care, indiferent de motive, contractul de finantare nu se va semna sau nu vor putea fi aprobate fonduri din bugetul local/national sau alte surse conform mentiunilor din prezenta sectiune, Autoritatea Contractanta îsi rezerva dreptul de a aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) din Legea 98/2016. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta ca Autoritatea Contractanta si/sau finantatorul nu pot fi considerate raspunzatoare pentru vreun prejudiciu în cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca Autoritatea Contractanta si/sau finantatorul au fost notificate asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri îsi asuma întreaga raspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situatia aplicarii clauzei.

Perioada pe parcursul careia se aplica clauza suspensiva este de 2 ani de la data transmiterii comunicarilor de rezulat. Invederam ofertantilor obligatia de a-si prelungi valabilitatea ofertei cu luarea in considerare a acestei prevederi, la simpla solicitare a autoritatii contractante, daca aceasta din urma se va afla in situatia aplicarii clauzei suspensive.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Biroul juridc al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea
Postal address: str.Republicii nr.37, Oradea, jud. Bihor
Town: Oradea
Postal code: 410159
Country: Romania
Fax: +40 259417169
Internet address: www.spitaljudetean-oradea.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/07/2022