TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 422974-2022

03/08/2022    S148

Nederland-Delft: Aardgas

2022/S 148-422974

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu U.A.
Nationaal identificatienummer: 27336380
Postadres: Poortweg 4
Plaats: Delft
NUTS-code: NL333 Delft en Westland
Postcode: 2612PA
Land: Nederland
Contactpersoon: Peter Verhagen
E-mail: p.verhagen@midwaste.nl
Telefoon: +31 630003429
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.midwaste.nl
Adres van het kopersprofiel: https://hub.negometrix.com/buyer/2277
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://hub.negometrix.com/today/21596
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://hub.negometrix.com/today/21596
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leveren van Aardgas aan Midwaste-leden

Referentienummer: 2022/MW/PV/06
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000 Aardgas
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Europese aanbesteding met een openbare procedure voor leveren van Aardgas en GS-VER's aan Midwaste-leden.

Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu CV treedt op als Aanbestedende Dienst. De Midwaste-leden zijn de Opdrachtgevers.

Het doel van de aanbesteding is dat één (1) Leverancier wordt geselecteerd voor de Opdracht, welke per opdrachtgever een Overeenkomst sluit, voor een periode van drie (3) jaar met een optie tot verlenging voor zeven (7) maal één (1) jaar.

De verwachte ingangsdatum van de overeenkomst is op 12 oktober 2022. De start van de Levering is op 1 januari 2023. 

De opdracht wordt gegund op basis van Laagste Prijs.

Opdrachtgevers:

Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex Den Haag

Dar NV Nijmegen

NV Irado Schiedam

Meerlanden Holding NV Rijsenhout

Saver NV Roosendaal

Verwachte leveringsomvang

2023 t/m 2025: circa 1.000.000 Nm3 (ca. 18 profielaansluitingen, waarvan 4 G1A, 9 G2A en 5 G2C)

Elk jaar daarna: circa 335.000 Nm3 per jaar.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Omgevingen Den Haag, Nijmegen, Rijsenhout (Haarlemmermeer), Schiedam, Roosendaal.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht betreft de levering van aardgas en GS-VER’s ten behoeve van de hieronder genoemde Midwaste leden. Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu CV treedt op als Aanbestedende Dienst. De Midwaste-leden zijn de Opdrachtgevers.

Alle minimale eisen die Opdrachtgever stelt aan deze Opdracht staan beschreven in het programma van eisen (concept Leveringsovereenkomst) dat apart is te downloaden via Negometrix. Opdrachtnemer zal met elke afzonderlijke Opdrachtgever een separate Leveringsovereenkomst aangaan.

Doel van de aanbesteding

Het doel van de aanbesteding is dat één (1) Leverancier wordt geselecteerd voor de Opdracht, welke per opdrachtgever een Overeenkomst sluit, voor een periode van drie (3) jaar met een optie tot verlenging voor zeven (7) maal één (1) jaar.

De verwachte ingangsdatum van de overeenkomst is op 12 oktober 2022. De start van de Levering is op 1 januari 2023.

Gunningssystematiek

De opdracht wordt gegund op basis van Laagste Prijs.

Communicatie en inschrijving

Deze aanbesteding zal uitsluitend en geheel digitaal online plaatsvinden gebruik makende van het Mercell Source-to-Contract platform (www.negometrix.com). Alle communicatie naar aanleiding van deze opdracht verloopt nadrukkelijk enkel met de Aanbestedende dienst via dit digitaal platform. Een uitgebreide instructie met betrekking tot digitaal aanbesteden treft u aan in de gepubliceerde vragenlijsten.

Opdrachtgevers:

Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex Den Haag

Dar NV Nijmegen

NV Irado Schiedam

Meerlanden Holding NV Rijsenhout

Saver NV Roosendaal

Verwachte leveringsomvang

2023 t/m 2025: circa 1.000.000 Nm3 (ca. 18 profielaansluitingen, waarvan 4 G1A, 9 G2A en 5 G2C)

Elk jaar daarna: circa 335.000 Nm3 per jaar.

Opdrachtgevers hebben een inschatting van de omvang van de opdracht gemaakt op basis van een spend- en verbruiksanalyse over de afgelopen jaren en een inschatting van mogelijke veranderingen in de eigen dienstverlening. De inschatting is zorgvuldig tot stand gekomen echter inschrijver kan geen rechten aan de opgaaf ontlenen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Laagste Prijs / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

7 keer voor de duur van elk 1 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/09/2022
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 1 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/09/2022
Plaatselijke tijd: 14:01
Plaats:

Delft

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank
Plaats: Den Haag
Land: Nepal
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Bezwaartermijn

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/07/2022