Tjenesteydelser - 423036-2014

Vis forkortet udgave

13/12/2014    S241

Belgien-Bruxelles: Europæisk fodtøj: mere end mode

2014/S 241-423036

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME)
Postadresse: Covent Garden 2, place Rogier 16, kontor 12/27
By: Bruxelles
Postnummer: 1210
Land: Belgien
Att: L. Vari
Mailadresse: easme-procurement@ec.europa.eu
Telefon: +32 22999440
Fax: +32 22973512

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://ec.europa.eu/easme

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=676

Yderligere oplysninger fås her:
Officielt navn: Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME)
Postadresse: Covent Garden 2, place Rogier 16, kontor 12/27
By: Bruxelles
Postnummer: 1210
Land: Belgien
Att: L. Vari
Mailadresse: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetadresse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=676

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Officielt navn: Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME)
By: Bruxelles
Postnummer: 1210
Land: Belgien
Internetadresse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=676

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Europæisk fodtøj: mere end mode.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Opgaverne skal udføres i lokaler, der udpeges af tjenesteyderen, og i Kasakhstan, med undtagelse af påbegyndelses- og koordineringsmøder med EASME og Europa-Kommissionen i Bruxelles. Disse 2 møder vil blive afholdt ved EASME eller i Europa-Kommissionens lokaler.
Video-/telekonference skal også påregnes ud over de nævnte møder alt efter specifikke behov og arbejdets gang.
NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
EASME ønsker at indgå en tjenesteydelseskontrakt med henblik på at fremme europæisk fodtøjs image på nye forbrugermarkeder i vækst via en bevidstgørelseskampagne og at støtte internationaliseringen af europæiske små og mellemstore skotøjsvirksomheder i tredjelande.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79419000 Evalueringsrådgivningstjenester, 79996000 Forretningsorganisation

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Mængden af arbejde, der kræves til udførelse af denne kontrakt, er vurderet til højst 135 000 EUR, eksklusive moms.
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 10 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Se udbudsmaterialet.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Se udbudsmaterialet.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Se udbudsmaterialet.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Se udbudsmaterialet.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Se udbudsmaterialet.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Se udbudsmaterialet.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Se udbudsmaterialet.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Se udbudsmaterialet.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: ja

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
EASME/COSME/2014/021.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
2.2.2015
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Ethvert officielt EU-sprog
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 10.2.2015 - 10:30

Sted:

Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME), Covent Garden 2, lokale COV2 12/204, place Rogier 16, 1210 Bruxelles, BELGIEN.

Der må være personer til stede under åbningen af bud: ja
Yderligere oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: 1 repræsentant pr. tilbudsgiver må deltage i åbningen af bud (jf. udbudsmaterialet).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Anfør projektet/-erne og/eller programmet/-merne: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1287/2013 af 11.12.2013 om et program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (herefter benævnt »Cosme«) (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1639/2006/EF. Mere specifikt er kontrakten baseret på Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 22.7.2014 om ændring af gennemførelsesafgørelse C(2014) 247 om vedtagelse af arbejdsprogrammet for 2014 og finansiering i forbindelse med gennemførelse af programmet for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (C(2014) 4993 final af 22.7.2014) og bilag hertil.
VI.3)Yderligere oplysninger
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: boulevard Konrad Adenauer
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: boulevard Konrad Adenauer
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
3.12.2014