Supplies - 423056-2022

03/08/2022    S148

Polska-Osieck: Pojazdy specjalne

2022/S 148-423056

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Osieck
Krajowy numer identyfikacyjny: 8261170716
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Osieck
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Kod pocztowy: 08-445
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Trzaskowska
E-mail: inwestycje@gminaosieck.pl
Tel.: +48 256857026
Adresy internetowe:
Główny adres: www.osieck.biuletyn.net
Adres profilu nabywcy: www.osieck.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.osieck.biuletyn.net
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja strażnicy OSP w Osiecku wraz z zakupem wyposażenia.

Numer referencyjny: ZP.271.19.2022
II.1.2)Główny kod CPV
34114000 Pojazdy specjalne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Modernizacja strażnicy OSP w Osiecku wraz z zakupem wyposażenia. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecku oraz Roboty budowlane - Przebudowa remizy OSP Osieck

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

W związku z tym, że obie części niniejszego postępowania stanowią całość zadania inwestycyjnego objętego dofinansowaniem ze Wstępnej Promesy Nr 02/2021/4961/PolskiLad z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i podlegają zasadom wypłaty wynagrodzenia wskazanym we wstępnej promesie, o której mowa powyżej, Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych poza możliwo

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecku

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34114000 Pojazdy specjalne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Osieck, ul. Rynek 1, 08-445 Osieck

II.2.4)Opis zamówienia:

Cz. I - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecku - Dostawa – opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1 A. Samochód nowy fabrycznie nieużywany.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przebudowa remizy OSP Osieck – roboty budowlane

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, 08-445 Osieck, ul. Rynek 21a

II.2.4)Opis zamówienia:

Roboty budowlane

Przebudowa remizy OSP Osieck Opis przedmiotu zamówienia znajduje się dla

Cz. II w załączniku B i przedmiarze załączonymi do SWZ oraz dokumentacji projektowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

projekty umów dla obu części zamówienia załączono na stronie prowadzonego postępowania.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/08/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/11/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/08/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2022