Usługi - 423083-2020

Submission deadline has been amended by:  483350-2020
09/09/2020    S175

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników statków powietrznych

2020/S 175-423083

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Adres pocztowy: ul. Księżycowa 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 01-934
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Lisowski
E-mail: dzp@lpr.com.pl
Tel.: +48 222299931
Faks: +48 222299933
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lpr.com.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.lpr.com.pl/pl/category/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie inspekcji HSI (Hot Section Inspection) silników typu PT6A-66 o numerach seryjnych PCE-RK0104 oraz PCE-RK0103

Numer referencyjny: ZP/6/VIII/2020
II.1.2)Główny kod CPV
50211210 Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników statków powietrznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie inspekcji HSI (Hot Section Inspection) silników typu PT6A-66 o numerach seryjnych PCE-RK0104 oraz PCE-RK0103.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

I. Przedmiotem umowy jest:

1. wykonanie w Bazie obsługowej Zamawiającego inspekcji części gorącej (Hot Section Inspection) dwóch silników typu PT6A-66, o numerach seryjnych PCE RK0104 oraz PCE RK0103, należących do Zamawiającego;

2. demontaż elementów silników, które w wyniku inspekcji wykazują konieczność wykonania naprawy oraz przetransportowanie ich do organizacji obsługowej w celu przeprowadzenia przez nią naprawy. Następnie przetransportowanie usprawnionych komponentów do Bazy obsługowej Zamawiającego w celu montażu w silnikach oraz przeprowadzenia testów końcowych;

3. zapewnienie wszystkich materiałów, części i komponentów niezbędnych do wykonania ww. inspekcji oraz naprawy;

4. wydanie poświadczenia obsługi technicznej (CRS) po wykonaniu prac.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas obsługi / Waga: 22
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancje / Waga: 18
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: realizacja przez organizację obsługową przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 20 dni roboczych licząc od dnia przekazania silników do inspekcji HSI.

Czas obsługi (termin realizacji zamówienia) stanowi kryterium oceny ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali lub przeprowadzili co najmniej 6 usług polegających na inspekcji części gorącej (Hot Section Inspection) silników typu PT6A.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 3 do SIWZ. Istotne zmiany umowy zostały określone w paragrafie 11 Załącznika nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/10/2020
Czas lokalny: 12:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski, Angielski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/12/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/10/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, pok. 111 (I piętro)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) przed terminem składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte są w par. 12 SIWZ.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera § 9 SIWZ.

3. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera § 10 oraz § 14 SIWZ.

4. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI uPzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.

Środkami ochrony prawnej są:

1) odwołanie;

2) skarga do sądu.

Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 uPzp.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a–198g uPzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/09/2020