The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 423138-2022

03/08/2022    S148

België-Genk: Bedrijfsmachines

2022/S 148-423138

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mo-Thor
Nationaal identificatienummer: 0452.138.972_16731
Postadres: Stadsplein 1
Plaats: Genk
NUTS-code: BE22 Prov. Limburg (BE)
Postcode: 3600
Land: België
Contactpersoon: Erwin Junius
E-mail: erwin.junius@thorpark.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://thorpark.be/
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454155
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454155
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=LRM-Mo-Thor-001-F02
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=46126
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: NV
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: projectontwikkeling

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP “OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERING VAN MACHINE VOOR LASERTEXTUREREN”

Referentienummer: LRM-Mo-Thor-001-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42000000 Bedrijfsmachines
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Voorwerp van deze leveringen: Overheidsopdracht voor levering, opbouw en inbedrijfstelling van een 3D-lasertextureermachine met inbegrip van de optimalisatie van het softwareplatform betreffende de laserparametermonitoring.

Toelichting: Deze opdracht behelst enerzijds de engineering, opbouw, levering en inbedrijfname van een operations 3D-Lasertextureermachine, inclusief de opleiding gedurende minstens 3 dagen aan 4 engineers. De machine moet opgeleverd worden volgens specificatie opgenomen in het bestek (zie deel III Technische bepalingen).

Anderzijds dient te worden voorzien in de verdere ontwikkeling van het softwareplatform voor de optimalisatie van de laserparameter (“Optimalisatietraject”). Hierbij dient eveneens rekening ter worden gehouden met :

- Het reeds aangeleverde importeerplatform voor .dxf en .stl. files zoals voorzien in de Technische bepalingen van dit bestek.

- Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van o.a. error messaging en bestandsfouten.

- De software-integratie van randapparatuur zoals interne kwaliteitsborgingsystemen en AGV/cobot ont- belading.

- Modulariteit van de Graphical User Interface (GUI) aanpassen aan de noden van de verschillende eindgebruikers van de machine.

- Digital twin van de lasermachine verbeteren met de input van de aanbestedende overheid. De aanbestedende overheid collecteert de verbeteringsvoorstellen van de eindgebruikers als input voor het verbeteringstraject.

Deze ondersteuning van de leverancier aan de aanbestedende overheid omvat de fysieke aanwezigheid van een softwaretechnieker/-engineer op de site/leveringsplaats gedurende een periode van 18 maanden na de eerste inbedrijfname van de machine.

De ondersteuning gebeurt op afroep van de aanbestedende overheid en zal steeds plaatsvinden gedurende een periode van minimum 3 aaneensluitende dagen.

De kost voor het leveren van deze ondersteunende diensten bevat GEEN overnachtingskosten. Verplaatsingskosten worden evenwel in rekening gebracht.

De aanbestedende overheid schat in dat de ondersteunende diensten ongeveer 640 werkuren zullen bedragen. Het totale aantal werkuren zal aangetoond worden aan de hand van een gedetailleerde prestatiestaat dewelke door de leverancier en de aanbestedende overheid zullen goedgekeurd en ondertekend worden.

De IP die mogelijks ontstaat tijdens de uitvoering van de ondersteunende diensten mag opgenomen worden door de uitvoerder, doch een levenslange gratis licentie zal voor Mo-Thor N.V. uitgeschreven worden.

De aanbestedende overheid ziet zowel de levering van de machine als het bijhorende Optimalisatieproject als één geheel dat door dezelfde leverancier zal dienen uitgevoerd te worden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38636110 Industriële lasers
38636100 Lasers
31712348 Laserdioden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE22 Prov. Limburg (BE)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zie bestek

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie bestek

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

EFRO "Smart manufacturing Campus Thor Park Genk" 1383

II.2.14)Nadere inlichtingen

zie bestek

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie bestek

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

zie bestek

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/09/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 24 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/09/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

e-tendering

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

zie bestek

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van Eerste Aanleg arr. Limburg
Plaats: Tongeren
Postcode: 3700
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Rechtbank van Eerste Aanleg arr. Limburg
Plaats: Tongeren
Postcode: 3700
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank van Eerste Aanleg arr. Limburg
Plaats: Tongeren
Postcode: 3700
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/07/2022