Dienstleistungen - 42316-2020

28/01/2020    S19

Polska-Międzyzdroje: Usługi leśnictwa

2020/S 019-042316

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Woliński Park Narodowy
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: PL9860238579
Adres pocztowy: Międzyzdroje
Miejscowość: Międzyzdroje
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 72-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Dylawerski
E-mail: sekretariat@wolinpn.pl
Tel.: +48 913280737
Faks: +48 913280357
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wolinpn.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.bip.wolinpn.nv.pl/m,43,zamowienia-publiczne-profil-nabywcy.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zadania ochronne w Wolińskim Parku Narodowym w latach 2020–2023

Numer referencyjny: 37-3-1/20
II.1.2)Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Część I i Część II:

— prace z zakresu hodowli lasu,

— prace z zakresu ochrony lasu,

— prace związane z wykonywaniem cięć w drzewostanach Wolińskiego PN wraz ze zrywką pozyskanego surowca drzewnego,

— obalanie całych drzew wraz z korzeniami,

— utrzymanie turystyczne,

— ochrona p. pożarowa.

Część III.

— ręczne oraz mechaniczne wykaszanie roślinności runi muraw oraz łąk, ze zbiorem i wywiezieniem biomasy poza teren parku,

— ręczne oraz mechaniczne wykaszanie roślinności runi łąkowej na terenach bagiennych (ląd stały oraz wyspy – bez stałej przeprawy) ze zbiorem i wywiezieniem biomasy poza teren parku,

— wycinanie samosiewów i odrośli drzew,

— wykonanie i rozbiórka grodzeń.

Część IV.

— dyżury całodzienne na wieży obserwacyjnej „Grzywacz” i w punkcie alarmowo dyspozycyjnym,

— dyżury pełni się codziennie: w dni robocze, święta i dni wolne od pracy w zależności od warunków atmosferycznych.

Zakres rzeczowy części zestawiony w SIWZ ma charakter szacunkowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 7 388 042.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

„Północ”

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
03419100 Produkty z drewna ciętego
77314100 Usługi w zakresie trawników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Wolińskiego Parku Narodowego, obwody ochronne: Wisełka, Warnowo, Międzyzdroje, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Opis prac.

— Prace z zakresu hodowli lasu – TW: zabiegi pielęgnacyjne młodego pokolenia drzewostanu; melioracje agrotechniczne: usuwanie ekspansywnych gatunków neofitów, takich jak np.: rdestowiec, czeremcha późna, robinia biała, daglezja zielona, śnieguliczka biała oraz świerk.

— Prace z zakresu ochrony lasu – konserwacja, naprawy i remonty ogrodzeń powierzchni przebudowywanych, budowa nowych ogrodzeń, wykonywanie kontroli występowania wybranych gatunków owadów, usuwanie drzew oraz ich części ze skrajni dróg, usuwanie drzew powalonych lub stanowiących zagrożenie obalenia się przy budynkach, budowlach i miejscach udostępnionych.

— Ochrona p. pożarowa:

a. konserwacja sprzętu pożarniczego,

b. odnawianie pasów pożarowych.

c. konserwacja dojazdów pożarowych, usuwanie drzew oraz ich części ze skrajni dojazdów pożarowych oraz powalonych lub stanowiących niebezpieczeństwo obalenia się na dojazdy pożarowe.

— Prace związane z wykonywaniem cięć przebudowy i ochronnych w drzewostanach Wolińskiego Parku Narodowego tj. cięć przebudowy i pielęgnacyjnych, cięć przygodnych wraz ze zrywką pozyskanego surowca drzewnego.

— Obalanie całych drzew wraz z korzeniami.

— Utrzymanie turystyczne:

— zbieranie śmieci, selektywne gromadzenie nieczystości,

— wymiana worków w koszach na śmieci,

— koszenie trawy, strzyżenie krzewów,

— mycie infrastruktury turystycznej, zabezpieczanie drewnianych elementów urządzeń turystycznych impregnatem do konserwacji drewna,

— przygotowanie do sezonu letniego miejsca postojowego Jezioro turkusowe – zadanie obejmuje takie prace jak: skoszenie trawników, wykonanie prac z zakresu pielęgnacji drzew i krzewów, wyczyszczenie i zamiecenie powierzchni asfaltowej, udrożnienie kanałów odprowadzających wody opadowe z powierzchni, zbieranie śmieci, wymianę worków w koszach do gromadzenia odpadów,

— wykonanie i remonty urządzeń turystycznych: barier drewnianych, witaczy, stelaży pod tablice, schodów ziemno-drewnianych, palisad, odnawianie oznakowania szlaków turystycznych,

— bieżące naprawy nawierzchni szlaków oraz miejsc udostępnionych w granicach Wolińskiego Parku Narodowego.

— Monitoring przyrodniczy i techniczny:

— naprawa i konserwacja stacjonarnych urządzeń monitoringowych (np. oczyszczenie i malowanie, prace stolarskie m.in. skrzynki piezometrów, stacji meteo, pomosty).

— Działalność pozostała – administracja:

— przygotowanie opału dla kancelarii.

Szczegółowy opis czynności zawiera załącznik nr 1.1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 238 423.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego do 10 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawcę przy pracach obowiązuje przestrzeganie przepisów określonych w pkt 3.5 SIWZ oraz § 4 pkt 2.2 wzoru umowy stanowiącego zał. nr 7.1 do SIWZ.

Szacunkowa wartość zamówienia obejmuje wartość zamówienia podstawowego oszacowanego zgodnie z art. 34.1 ust. 1 ustawy Pzp oraz zamówień uzupełniających na poziomie 10 % zgodnie z art. 67.1.6 ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

„Południe”

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
03419100 Produkty z drewna ciętego
77314100 Usługi w zakresie trawników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Wolińskiego Parku Narodowego; obwody ochronne: Wicko, Wapnica i obręb wodny, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Opis prac.

— Prace z zakresu hodowli lasu – TW: zabiegi pielęgnacyjne młodego pokolenia drzewostanu; melioracje agrotechniczne: usuwanie ekspansywnych gatunków neofitów, takich jak np.: rdestowiec, czeremcha późna, robinia biała, daglezja zielona, śnieguliczka biała oraz świerk.

— Prace z zakresu ochrony lasu – konserwacja, naprawy i remonty ogrodzeń powierzchni przebudowywanych, budowa nowych ogrodzeń, wykonywanie kontroli występowania wybranych gatunków owadów, usuwanie drzew oraz ich części ze skrajni dróg, usuwanie drzew powalonych lub stanowiących zagrożenie obalenia się przy budynkach, budowlach i miejscach udostępnionych.

— Ochrona p. pożarowa:

a. konserwacja sprzętu pożarniczego,

b. odnawianie pasów pożarowych.

c. konserwacja dojazdów pożarowych, usuwanie drzew oraz ich części ze skrajni dojazdów pożarowych oraz powalonych lub stanowiących niebezpieczeństwo obalenia się na dojazdy pożarowe.

— Prace związane z wykonywaniem cięć przebudowy i ochronnych w drzewostanach Wolińskiego Parku Narodowego tj. cięć przebudowy i pielęgnacyjnych, cięć przygodnych wraz ze zrywką pozyskanego surowca drzewnego.

— Obalanie całych drzew wraz z korzeniami.

— Utrzymanie turystyczne:

— zbieranie śmieci, selektywne gromadzenie nieczystości,

— wymiana worków w koszach na śmieci,

— koszenie trawy, strzyżenie krzewów,

— mycie infrastruktury turystycznej, zabezpieczanie drewnianych elementów urządzeń turystycznych impregnatem do konserwacji drewna,

— przygotowanie do sezonu letniego miejsca postojowego Jezioro turkusowe – zadanie obejmuje takie prace jak: skoszenie trawników, wykonanie prac z zakresu pielęgnacji drzew i krzewów, wyczyszczenie i zamiecenie powierzchni asfaltowej, udrożnienie kanałów odprowadzających wody opadowe z powierzchni, zbieranie śmieci, wymianę worków w koszach do gromadzenia odpadów,

— wykonanie i remonty urządzeń turystycznych: barier drewnianych, witaczy, stelaży pod tablice, schodów ziemno-drewnianych, palisad, odnawianie oznakowania szlaków turystycznych,

— bieżące naprawy nawierzchni szlaków oraz miejsc udostępnionych w granicach Wolińskiego Parku Narodowego.

— Monitoring przyrodniczy i techniczny:

— naprawa i konserwacja stacjonarnych urządzeń monitoringowych (np. oczyszczenie i malowanie, prace stolarskie m.in. skrzynki piezometrów, stacji meteo, pomosty).

— Działalność pozostała – administracja:

— przygotowanie opału dla kancelarii.

Szczegółowy opis czynności zawiera załącznik nr 1.2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 996 143.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego do 10 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawcę przy pracach obowiązuje przestrzeganie przepisów określonych w pkt 3.5 SIWZ oraz § 4 pkt 2.2 wzoru umowy stanowiącego zał. nr 7.2 do SIWZ.

Szacunkowa wartość zamówienia obejmuje wartość zamówienia podstawowego oszacowanego zgodnie z art. 34.1 ust. 1 ustawy Pzp oraz zamówień uzupełniających na poziomie 10 % zgodnie z art. 67.1.6 ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ekosystemy nieleśne

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77100000 Usługi rolnicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Wolińskiego Parku Narodowego; obwody ochronne: Wisełka, Warnowo, Międzyzdroje, Wicko, Wapnica, obręb ochronny – wodny (w tym zarówno ląd stały, jak i wyspy bez stałego połączenia), POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Opis czynności.

– Ręczne oraz mechaniczne wykaszanie roślinności runi muraw oraz łąk wraz z zgrabieniem w stosy lub balotowaniem i wywiezieniem pozyskanej biomasy poza teren WPN i pozbycia się jej we własnym zakresie.

– Ręczne oraz mechaniczne wykaszanie roślinności runi łąkowej na terenach bagiennych (ląd stały oraz wyspy – bez stałej przeprawy) wraz z wywiezieniem pozyskanej biomasy poza teren WPN i pozbyciem się jej we własnym zakresie.

– Wycinanie ekspansywnych gatunków neofitów jak m.in: oliwnika, śnieguliczki, tarniny, róży fałdzistolistnej, czeremchy amerykańskiej oraz rdestowca. Zabieg obejmuje wywiezienie pozyskanej biomasy poza teren WPN.

– Wycinanie samosiewów i odrośli drzew: osiki, sosny, wierzby, olchy z pozostawieniem lub wyniesieniem ich poza działkę roboczą.

– Postawienie wiosną i zdjęcie jesienią bariery ochronnej wydm i klifów (z siatki leśnej).

Szczegółowy opis czynności zawiera załącznik nr 1.3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 860 733.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/01/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego do 10 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawcę przy pracach obowiązuje przestrzeganie przepisów określonych w pkt 3.5 SIWZ oraz § 4 pkt 2.2 wzoru umowy stanowiącego zał. nr 7.3 do SIWZ.

Szacunkowa wartość zamówienia obejmuje wartość zamówienia podstawowego oszacowanego zgodnie z art. 34.1 ust. 1 ustawy Pzp oraz zamówień uzupełniających na poziomie 10 % zgodnie z art. 67.1.6 ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dyżury przeciwpożarowe

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Wolińskiego Parku Narodowego; obwód ochronny Międzyzdroje (wieża telekomunikacyjna –dostrzegalnia „Grzywacz”), dyrekcja Wolińskiego Parku Narodowego – ul. Niepodległości 3A; Międzyzdroje, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie obejmuje pełnienie dyżurów p-poż:

— dyżury są całodzienne na wieży obserwacyjnej „Grzywacz” oraz w punkcie alarmowo dyspozycyjnym (PAD) prowadzone w porozumieniu z Nadleśnictwem Międzyzdroje;

— dyżury pełni się codziennie w zależności od warunków atmosferycznych oraz decyzji pełnomocnika nadleśniczego w Nadleśnictwie Międzyzdroje (dyżury pełni się również w dni wolne od pracy i w święta, w zależności od stopnia zagrożenia pożarowego – od „0” do „3”, przy stopniu „0” dyżurów nie pełni się);

— dyżur w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym Wolińskiego Parku Narodowego pełniony jest: w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 15:00 do zmroku (praktycznie średnio 4–7 godzin w zależności od miesiąca i pogody); w święta i dni wolne od pracy (w tym soboty) dyżury pełni się od godz. 9:00 do zmroku (praktycznie średnio 9–12 godzin w zależności od miesiąca i pogody);

— dyżur na dostrzegalni pełni się codziennie: w dni robocze, święta i dni wolne od pracy od godz. 9:00 do zmroku (praktycznie średnio 9–12 godzin w zależności od miesiąca i pogody), dyżury pełni się w zależności od stopnia zagrożenia pożarowego (od „0” do „3”) bądź od decyzji pełnomocnika Nadleśnictwa w Nadleśnictwie Międzyzdroje – przy stopniu „0” dyżurów się nie pełni.

Szczegółowy opis czynności zawiera załącznik nr 1.4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 292 743.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego do 20 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawcę przy pracach obowiązuje przestrzeganie przepisów określonych w pkt 3.5 SIWZ oraz § 5 pkt 2.2 wzoru umowy stanowiącego zał. nr 7.4 do SIWZ.

Szacunkowa wartość zamówienia obejmuje wartość zamówienia podstawowego oszacowanego zgodnie z art. 34.1 ust. 1 ustawy Pzp oraz zamówień uzupełniających na poziomie 20 % zgodnie z art. 67.1.6 ustawy Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

a) Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazanych przez przedstawicieli Zamawiającego,

b) Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach z zakresu cięć przebudowy i pielęgnacyjnych z dróg, szlaków turystycznych, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej,

c) Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania oleju biodegradowalnego w układach tnących urządzeń eksploatowanych na terenie WPN,

d) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia urządzeń przemieszczających się w granicach parku w sorbenty lub maty sorpcyjne do pochłaniania rozlanych płynów technologicznych,

e) Wykonawca obowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dokonać oznakowania pozycji zakazem wstępu zgodnie z art. 26 ustawy o lasach,

f) Wymaga się zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 ust. 1 Kodeksu pracy w całym okresie wykonywania umowy osób określonych w SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/03/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/03/2020
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego: Woliński Park Narodowy Międzyzdroje, ul. Niepodległości 3a, pokój nr 8 (biblioteka).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Procedurę otwarcia publicznie dokona komisja przetargowa powołana przez Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany rozmiaru prac wskazanych w załącznikach nr 1.1–1.4 do SWIZ, nie więcej niż o 10 % wartości brutto zawartej umowy, w szczególności w przypadku:

I. zaistnienia ważnych przyczyn przyrodniczych uzasadnionych wymogami ochrony przyrody, w szczególności: stanu wegetacji roślinności na łąkach i wydmach, stopnia odrastania źdźbeł trzcinnika, rdestowca oraz odrośli krzewów, wysokim poziomem wody na łąkach,

II. drastycznych zmian w biotopach wywołanych klęskami żywiołowymi;

b) zmiany lokalizacji wykonania poszczególnych prac – w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadnionych wymogami ochrony przyrody lub gospodarczym interesem Zamawiającego,

c) zmiany procentowego udziału (do 20 % w stosunku do planowanego) poszczególnych grup sortymentów drzewnych oraz rodzaju drewna – na poszczególnych pozycjach oraz w ramach danej części zamówienia,

d) wcześniejszego rozpoczęcia prac z zakresu cięć przebudowy oraz cięć pielęgnacyjnych zaplanowanych na rok następny w przypadku wcześniejszego zakończenia tego typu prac zleconych w danym roku, zgodnie z zapisami punktu 6.2.d SIWZ.

Wskazane powyżej zmiany rozmiaru prac w stosunku do planowanego zakresu nie stanowią zmiany umowy ani niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, a w związku z tym nie są podstawą do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840 / 224587801
Faks: +48 224587800 / 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840 / 224587801
Faks: +48 224587800 / 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy zawarte są w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840 / 224587801
Faks: +48 224587800 / 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/01/2020