TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 423164-2022

03/08/2022    S148

Slovensko-Trenčín: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál

2022/S 148-423164

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31118259
Poštová adresa: Študentská 2
Mesto/obec: Trenčín
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
PSČ: 91150
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Anna Dvoráková
E-mail: anna.dvorakova@tnuni.sk
Telefón: +421 327400101
Fax: +421 327441383
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2422
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://tnuni.sk/aktuality/
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Vzdelávanie

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Nákup IKT pre potreby univerzity

Referenčné číslo: VO-07-2020
II.1.2)Hlavný kód CPV
30200000 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zriadeného DNS sú nákupy bežne používaných IKT zariadení a tlačiarní podľa potrieb Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na obdobie najbližších 4 rokov.

Ide predovšetkým o nákupy IKT zariadení, ako napr. stolové počítačové zostavy, notebooky, tablety, monitory a ich priameho príslušenstva podľa potrieb univerzity.

V zriadenom DNS verejný obstarávateľ nakupuje aj tlačiarne a multifunkčné zariadenia.

Podrobný opis predmetu zákazky je súčasťou každej vyhlásenej zákazky.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 30 616.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zriadeného DNS sú nákupy bežne používaných IKT zariadení a tlačiarní podľa potrieb Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na obdobie najbližších 4 rokov.

Ide predovšetkým o nákupy IKT zariadení, ako napr. stolové počítačové zostavy, notebooky, tablety, monitory a ich priameho príslušenstva podľa potrieb univerzity.

V zriadenom DNS verejný obstarávateľ nakupuje aj tlačiarne a multifunkčné zariadenia.

Podrobný opis predmetu zákazky je súčasťou každej vyhlásenej zákazky.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

aktuálne nepridelené

II.2.14)Doplňujúce informácie

Predmet zákazky môže byť financovaný z viacerých zdrojov, a to podľa najmä:

- z rozpočtov vedeckých grantov,

- z prostriedkov EÚ (program Horizont 2020)

- z prostriedkov EŠIF v prípade úspešnosti na podané žiadosti o NFP

- z vlastných zdrojov.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Bol vytvorený dynamický nákupný systém
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 136-334135
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia
Verejný obstarávateľ nezadá žiadne ďalšie zákazky na základe vyššie uvedeného predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: VO-07-2020-019
Názov:

Nákup IKT pre potreby univerzity - Výzva č. 18

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
07/04/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 7
Počet ponúk prijatých elektronicky: 7
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: AUTOCONT s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36396222
Poštová adresa: Krasovského 14
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Petržalka
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 85101
Štát: Slovensko
E-mail: gajerova@nitschneider.com
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 10 069.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: VO-07-2020-020
Názov:

Nákup IKT pre potreby univerzity - Výzva č. 19

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
12/04/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 5
Počet ponúk prijatých elektronicky: 5
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Henrich Sonnenschein - ITSK
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37212931
Poštová adresa: Fraňa Mojtu 22
Mesto/obec: Nitra
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 94901
Štát: Slovensko
E-mail: itsk@itsk.sk
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 4 147.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: VO-07-2020-021
Názov:

Nákup IKT pre potreby univerzity- Výzva č. 20

Zákazka/časť je pridelená: nie
V.1)Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Neboli prijaté žiadne ponuky ani žiadosti o účasť alebo všetky ponuky a žiadosti o účasť boli zamietnuté

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: VO-07-2020-022
Názov:

Nákup IKT pre potreby univerzity- Výzva č. 21

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
24/06/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronicky: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: AUTOCONT s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36396222
Poštová adresa: Krasovského 14
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Petržalka
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 85101
Štát: Slovensko
E-mail: gajerova@nitschneider.com
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 16 400.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
29/07/2022