The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 423322-2022

03/08/2022    S148

România-București: Stâlpi de iluminat

2022/S 148-423322

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta
Număr naţional de înregistrare: RO 4203997
Adresă: Strada BANU DUMITRACHE, Nr. 46, Sector: 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 032572
Țară: România
Persoană de contact: AUREL STAN
E-mail: achizitiipublice@igsu.ro
Telefon: +40 212086150
Fax: +40 212084546
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.igsu.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract de achiziție publică - Lot 7- Turn de iluminat- Proiect ”Romanian Shelter Capacity (RO-SHELT)”

II.1.2)Cod CPV principal
34928520 Stâlpi de iluminat
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Contract de achiziție publică - Lot 7- Turn de iluminat- Proiect ”Romanian Shelter Capacity (RO-SHELT)”

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 1 366 400.00 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO România
Locul principal de executare:

Romania

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contract de achiziție publică - Lot 7- Turn de iluminat- Proiect ”Romanian Shelter Capacity (RO-SHELT)” - 28 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 70
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiect ”Romanian Shelter Capacity (RO-SHELT)”

II.2.14)Informații suplimentare

Proiect ”Romanian Shelter Capacity (RO-SHELT)”

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Atribuirea unui contract fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la procedura concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cazurile enumerate mai jos
  • Nicio ofertă sau nicio ofertă/cerere de participare adecvată ca răspuns la o procedură restrânsă
  • Extremă urgenţă determinată de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă şi în conformitate cu condiţiile stricte prevăzute de directivă
Explicaţie:

La data de 21-03-2022 Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 104 , Paragraful 7 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 18 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 21 martie 2022. În conținutul Notei de fundamentare la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice, la Secțiunea 2. Motivele emiterii actului normative, când se aduc argumente cu privire la modificarea art. 104 alin (1) litera c) din Legea nr 98/2016, inițiatorii aduc în discuție faptul că acele modificări ”se justifică dat fiind că astfel de situații generează imposibilitatea lansării unei noi licitații având în vedere stadiul fizic; termenul extrem de mare pe care îl implică lansarea și finalizarea unei noi licitații, pierderea finantarii contractului; neîncadrarea în perioada de finanțare prevăzută în PNRR; posibilitatea pierderii fondurilor europene; posibilitatea modificării naturii terenului pe care au fost deja executate lucrările”.Or, având în vedere că: - prin proiectul ”Romanian Shelter Capacity (RO-SHELT)” Comisia Europeană pune la dispoziția României, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, o alocație bugetară de 21.960.900 euro (inclusiv serviciu închiriere depozit și informare si publicitate) care poate fi utilizată până cel târziu în data de 31.07.2022, în caz contrar finanțarea fiind pierdută,- prin proiectul ”Romanian Shelter Capacity (RO-SHELT)” se dorește a se achiziționa echipamente și materiale necesare creării unui sistem de adăpostire ce va fi utilizat și în cazul refugiaților proveniți din Ucraina, dat fiind faptul că la acest moment durata conflictul din Ucraina este imprevizibilă iar Comisia Europeană și statele membre participă în continuare activ pentru sprjinirea Ucrainei în materie de asigurare a măsurilor de protecție civilă și de asistență umanitară, în contextul situației de securitate determinate de războiul cu federația Rusă. Aceste evenimente, și mai ales evoluția lor specifică, trebuie considerate drept imprevizibile pentru orice autoritate contractantă. Nevoile specifice gestionării unui aflux masiv de refugiați nu puteau fi prevăzute și planificate în prealabil și constituie, prin urmare, un eveniment imprevizibil pentru autoritatea contractantă.- nu poate fi pus la îndoială nici faptul că, pentru gestionarea unei situații similare pr... detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 79082
Titlu:

Contract de achiziție publică - Lot 7- Turn de iluminat- Proiect ”Romanian Shelter Capacity (RO-SHELT)”

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
29/07/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ALL-GENERATING
Număr naţional de înregistrare: RO 17306510
Adresă: Strada INDUSTRIILOR, Nr. 195D
Localitate: Chiajna
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Țară: România
E-mail: office@all-generating.ro
Telefon: +40 0746042573
Fax: +4 0318163106
Adresă internet: www.allgenerating.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 744 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 366 400.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Completare pct. VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru:

1549/c7/1743,1750/26.07.2022, 1556/c4/1748/26.07.2022, 1555/c6/1741/26.07.2022, 1562/c1/1747/26.07.2022, 1561/c1/1744/26.07.2022, 1548/c7/1738/26.07.2022, 1559/c9/1740/26.07.2022, 1563/c11/1742/26.07.2022, 1560/c10/1746/26.07.2022,

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29/07/2022