Supplies - 423621-2014

Display compact view

This notice has been cancelled by:  28376-2015
13/12/2014    S241

Polska-Stalowa Wola: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2014/S 241-423621

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Adres pocztowy: ul. Staszica 4
Miejscowość: Stalowa Wola
Kod pocztowy: 37-450
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Antoni Bochnak tel. +48 158433210
Osoba do kontaktów: Elżbieta Pamuła tel. +48 158433201
E-mail: zam-publ@szpital-stw.com
Tel.: +48 158433201
Faks: +48 158433397

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital-stw.com

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Budowa kotłowni gazowej z modułem kogeneracyjnym.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Postępowanie prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego, co oznacza, że złożenie ofert poprzedzone będzie negocjacjami.
Ostateczny przedmiot zamówienia, rozwiązania techniczne, okres obowiązywania umowy, szczegółowy podział zadań i ryzyk oraz ustalenie zasad współpracy pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym zostaną określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na podstawie ustaleń poczynionych w toku dialogu konkurencyjnego oraz na podstawie analizy przez Podmiot Publiczny rozwiązań proponowanych przez Partnerów Prywatnych w zakresie realizacji przedsięwzięcia. Podmiot Publiczny oczekuje, że w trakcie dialogu Wykonawcy w oparciu o swą wiedzę i doświadczenie, zaproponują optymalne rozwiązania służące realizacji przedsięwzięcia w sposób najbardziej efektywny oraz ustalą wspólnie z Podmiotem Publicznym optymalny podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem. Podmiot Publiczny dopuszcza po dialogu z wykonawcami zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia. Negocjacje mają na celu wysłuchanie uwag i propozycji potencjalnych oferentów oraz przedyskutowanie z nimi najkorzystniejszego sposobu realizacji planowanego przedsięwzięcia na potrzeby sporządzenia ostatecznej wersji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie modernizacji układu technologicznego wytwarzania i zasilania w nośniki energii Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli oraz zarządzanie gospodarką energetyczną wybudowanego obiektu lub obiektów, czego rezultatem będzie m.in. zapewnienie uzgodnionych na podstawie umowy warunków i ilości dostaw energii elektrycznej, pary technologicznej i dostaw energii cieplnej niezbędnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej na potrzeby własne Podmiotu Publicznego, w sposób zapewniający zmniejszenie kosztów tych dostaw. Zamawiający oczekuje, że Partner Prywatny wybuduje kotłownię gazową z modułem kogeneracyjnym, która to kotłownia zabezpieczy co najmniej potrzeby szpitala w zakresie pary technologicznej do celów sterylizacji sprzętu medycznego i do celów przyrządzania posiłków w kuchni szpitalnej. Oczekuje się również, że kotłownia ta zabezpieczy w całości lub w części potrzeby cieplne w zakresie dostaw energii cieplnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania dla obiektów szpitala po zbilansowaniu ciepła uzyskiwanego z kolektorów słonecznych w okresie letnim oraz dostawy energii elektrycznej w ilości wynikającej z analizy możliwości jej odbioru przez Podmiot Publiczny. Partner Prywatny zapewni wykonanie wszelkich niezbędnych przyłączy do wybudowanej przez siebie kotłowni wraz z zamontowanymi w niej instalacjami z istniejącymi budynkami i odpowiednimi instalacjami w tych budynkach. Po oddaniu wybudowanej infrastruktury do eksploatacji Partner Prywatny, przez okres ustalony w umowie, będzie użytkował tę infrastrukturę pokrywając wszelkie koszty eksploatacji związane z tym użytkowaniem.
Zamówienie realizowane będzie w oparciu o przepisy ustawy z 19.12.2008 o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r. nr 19, poz.100 z późn. zm.).
Wynagrodzeniem Partnera Prywatnego będą opłaty za energię elektryczną, parę technologiczną i ciepłą wodę użytkową zgodnie z cenami ustalonymi w Ofercie ostatecznej zgodnie z minimalnymi ilościami miesięcznymi, do których odbioru Podmiot Publiczny się zobowiąże, a Wykonawca zaproponuje w Ofercie. Podmiot Publiczny oczekuje, że środki pieniężne na wynagrodzenie Partnera Prywatnego będą pochodzić w całości z oszczędności wygenerowanych w wyniku przeprowadzonej modernizacji. Przed ogłoszeniem prowadzony był dialog techniczny.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa, 71314200 Usługi zarządzania energią

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Podmiot Publiczny oczekuje, że Partner Prywatny zgodnie z jego najlepszą wiedzą określi optymalny sposób realizacji i konfiguracji technologicznej kotłowni z punktu widzenia celów, kryteriów i wymagań realizacji niniejszego postępowania, wykona dokumentację projektową, wykonawczą, i powykonawczą oraz sfinansuje, i zrealizuje działania z zakresu modernizacji energetycznej w zakresie budowy kotłowni gazowej z modułem kogeneracyjnym. Po wykonaniu modernizacji energetycznej Partner Prywatny będzie odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zmodernizowanych obiektów i instalacji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, utrzymanie wybudowanych obiektów, zapewnienie dostaw energii i jej nośników na zasadach uzgodnionych w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym w sposób zapewniający co najmniej nieprzekraczanie jednostkowych kosztów energii ponoszonych przez partnera publicznego w momencie ogłoszenia postępowania. Szacunkowy okres obowiązywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym wynosi ok. 8 lat.
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 500 000 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 96 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zaproszonego do składania ofert, wadium w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy tysięcy złotych, 00/100), w jednej z form wskazanych w ustawie z 24.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) (dalej „ustawa Pzp”);
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, który zostanie określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Stosownie do przepisów ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, Partner Prywatny zobowiązany będzie do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia wydatków na jego realizację, a Podmiot Publiczny zobowiązany będzie do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia. W związku z powyższym Podmiot Publiczny przewiduje, że Partner Prywatny zapewni środki finansowe na realizację przedsięwzięcia. Wynagrodzenie Partnera Prywatnego uzależnione będzie od rzeczywistego poziomu oszczędności energii cieplnej i elektrycznej, w toku eksploatacji obiektów objętych zakresem przedsięwzięcia.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy o PPP dla ustanowionego przez nich pełnomocnika – art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 3 ustawy Pzp);
2. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przez Zamawiającego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia;
2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do dialogu, spełnianie warunków, o których mowa w ust. 1 powyżej i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp;
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany będzie udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zobowiązanie (lub inny dowód) musi zawierać informacje dotyczące:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
4. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie warunki określone w ust. 1 mogą być spełnione łącznie;
5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 oraz 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem;
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 5:
a) pkt 2–4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
b) pkt 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11 ustawy Pzp.
8. Dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit. a) tiret pierwsze i trzecie oraz lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokument, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 lit. a tiret drugi, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
9. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Do ważności dokumentów ust. 8 stosuje się odpowiednio;
10. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski;
12. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
13. Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, wskazanym w ust. 5 pkt 2–6;
14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty;
15. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w ust. 5 pkt 2–6 i ust. 10 składa każdy oddzielnie;
16. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w sekcji III.2.1) Ogłoszenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Celem potwierdzenia spełnienia warunków zdolności finansowej, o której mowa poniżej, Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące zdolności ekonomicznej i finansowej, w szczególności:
1) posiadania środków finansowych i/lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion 00/100) lub w wysokości równoważnej dla walut obcych, liczonej według średniego kursu w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień, w którym ukazało się ogłoszenie;
2. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia;
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, muszą wykazać, że warunek określony w pkt. 1 spełniają łącznie;
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu na podstawie wskazanych oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
A. 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu następujące dokumenty:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, podmiotu na rzecz, którego roboty zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; za najważniejsze roboty budowlane uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia;
3) wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; za główne usługi uznaje się usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia;
4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami;
5) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są:
1) poświadczenie;
2) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.
3. Dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 3 są:
1) poświadczenie, z tym, że do nadal wykonywanych usług powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; lub
2) oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać oświadczenia.
4. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ust. 2 lub 3.
Minimalny poziom wymaganych standardów:
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie i potencjał osobowy.
B 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca musi wykazać, że:
1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej 2 zadania, polegające na wybudowaniu kotłowni gazowych z modułem kogeneracyjnym, o łącznej zainstalowanej mocy w jednej kotłowni nie mniejszej niż 100 kW mocy elektrycznej. W dokumencie lub dokumentach przedłożonych przez Wykonawcę musi być zawarta informacja o tym, jak była łączna wielkość finansowania dostarczonego lub zapewnionego przez Wykonawcę samodzielnie lub w porozumieniu z innymi instytucjami i firmami zewnętrznymi, w stosunku do całkowitych łącznych kosztów realizacji wymienionych przez Wykonawcę zadań.
2. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 zadanie, które polegało na wykonaniu minimum jednej usługi polegającej na wdrożeniu systemu zarządzania energią w obiekcie użyteczności publicznej;
3. dysponuje co najmniej 3 osobami, wyznaczonymi do kierowania robotami, posiadającymi uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – bez ograniczeń, w następujących specjalnościach:
— konstrukcyjno-budowlanej – min. 1 osoba,
— instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wewnętrznych, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – min. 1 osoba,
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – min. 1 osoba, z których każda posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi po uzyskaniu uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – bez ograniczeń.
2. Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie z 7.7.1994 Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), przepisach wykonawczych do ustawy Prawo budowlane, a także odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z 18.3.2008 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. nr 63, poz. 394).
3. Przez budynek użyteczności publicznej Zamawiający uznaje – budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, i opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji (zgodnie z §3 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.4.2002 w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U z 2002 r., nr 75, poz. 690 z późn. zm.);
4. Wartości podane w dokumentach lub oświadczeniach w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu lub oświadczenia;
5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia;
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, muszą wykazać, że warunki określone w pkt B 1.1) do 1.4) powyżej, spełniają łącznie;

7. Wzory formularza wniosku, oświadczeń i wykazów można pobrać ze strony internetowej www.szpital-stw.com

7. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.3) Ogłoszenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
dialog konkurencyjny
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Przewidywana minimalna liczba 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: W przypadku, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu przekroczy 5, wybór wykonawców zaproszonych do dialogu dokonywany będzie według poniższych zasad:
1. Zasada spełnia – nie spełnia (kompletność wniosku, dołączenie wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów);
2. Ocena punktowa w zakresie spełnienia i przekroczenia warunków minimalnych w sposób określony poniżej:
a) każdy Wykonawca składający wniosek będzie mógł uzyskać w trakcie oceny maksymalnie 10 (dziesięć) punków, co wynika z pomnożenia maksymalnych możliwych do uzyskania ilości punktów przy ocenie poszczególnych elementów dokumentujących jego doświadczenie przez % wartości wag tych elementów w ocenie całkowitej dla poszczególnych ocenianych elementów;
b) elementy oceniane i ich wagi przedstawione są w poniższej tabeli: l.p. Element oceniany Ocena Punktacja Waga Punkty:
1. Ilość zrealizowanych inwestycji, o których mowa w pkt. III. 2.3), moduł B1, pkt. 1 niniejszego ogłoszenia Ilość punktów P1 oblicza się wg wzoru (1) 50 % P1x50%
2. Całkowita łączna wartość brutto zrealizowanych inwestycji, o których mowa w pkt. III. 2.3), moduł B1, pkt. 1. niniejszego ogłoszenia Ilość punktów P2 oblicza się wg wzoru (1) 20 % P2x20%
3. Wielkość dostarczonego lub zapewnionego przez Wykonawcę samodzielnie lub w porozumieniu z innymi instytucjami i firmami zewnętrznymi finansowania inwestycji, o których mowa w pkt. III. 2.3), moduł B1, pkt. 1 niniejszego ogłoszenia Ilość punktów P3 oblicza się wg wzoru (1) 30 % P3x30 % Razem 100.
c) sposób oceny: Dla wszystkich ocenianych elementów maksymalna liczba 10 punktów przyznawana będzie wielkościom największym. Liczba przyznanych punktów określana będzie według wzoru:.P1,P2,P3 = Oof:Omax x 10, pkt. (1) gdzie: Pi – ocena ocenianego elementu w zakresie doświadczenia Oferenta, Oof – wartość elementu w zakresie doświadczenia dla ocenianego Oferenta, Omax – maksymalna wartość elementu w zakresie doświadczenia Oferenta spośród wszystkich Oferentów.
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert nie
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 1

2. Podział zadań i ryzyk. Waga 2

3. Termin wykonania instalacji. Waga 3

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
1340 ZP/2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 143-256585 z dnia 29.7.2014

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 20.1.2015 - 11:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.1.2015 - 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie nie dotyczy programu/projektu finansowanego ze środków UE.
Niezależnie od powyższego Zamawiający nie wyklucza ubiegania się o dofinansowanie przedmiotowego zamówienia ze środków Unii Europejskiej w ramach okresu programowania na lata 2014–2020. W przypadku otrzymania ww. dofinansowania, jego kwota może stanowić wkład własny Podmiotu Publicznego w przedsięwzięcie.
VI.3)Informacje dodatkowe
A. Przez Zamawiającego i Wykonawcę należy rozumieć odpowiednio Podmiot Publiczny i Partnera Prywatnego;

B. Opis potrzeb i wymagań podmiotu publicznego, wzory wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz innych dokumentów i oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-stw.com lub pod adresem wskazanym w Sekcji I Punkt I.1) ogłoszenia;

C. Forma składanych dokumentów:
a) wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w niniejszym postępowaniu a opisane w ogłoszeniu muszą być składane w języku polskim w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, na każdej zapisanej stronie poświadczonego dokumentu, za wyjątkiem oświadczenia o udzieleniu pełnomocnictwa, które należy przedstawić w formie oryginału albo notarialnie poświadczonej kopii.
b) każda ze stron, składających się na Wniosek powinna być ponumerowana i parafowana przez wykonawcę oraz wszystkie strony powinny zostać złączone w sposób uniemożliwiający ich dekompletację;
c) dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
D. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden Wniosek, pisemnie na adres: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola. Wykonawca, który złoży więcej niż jeden Wniosek, zostanie wykluczony z postępowania. Za złożenie Wniosku uważa się również dokonanie tej czynności wspólnie z innym podmiotem, w ramach grupy osób prawnych i/lub fizycznych, zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu;

E. Dla potrzeb niniejszego postępowania Zamawiający ustala, że porozumiewanie się z wykonawcami w zakresie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji dotyczących postępowania (z zastrzeżeniem lit. F) odbywać się będzie za pomocą faksu, lub drogą elektroniczną. Przekazywanie informacji drogą elektroniczną odbywać się będzie na następujące adresy mailowe: techniczny@szpital-stw.com zam-publ@szpital-stw.com za potwierdzeniem otrzymania wiadomości;

F. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania informacji faksem potwierdzeniem otrzymania wiadomości zarówno przez Wykonawcę, jak i Zamawiającego, jest raport faksu, z którego nadano wiadomość, potwierdzający prawidłową transmisję danych. Potwierdzeniem otrzymania wiadomości elektronicznej, zarówno przez wykonawcę, jak i Zamawiającego, jest niezwłoczne potwierdzenie faktu jej otrzymania na żądanie każdej ze stron.
W przypadku dwukrotnego nie potwierdzenia otrzymania wiadomości elektronicznej uznaje się, że wiadomość została prawidłowo dostarczona na podstawie wydruku elementów wysłanych z poczty elektronicznej Zamawiającego;
G. W przypadku uzupełniania dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający nie dopuszcza przekazywania dokumentów faksem i drogą elektroniczną – wymagana jest forma pisemna.
Niezależnie od powyższych sposobów porozumiewania się, zgodnie z ustawą Pzp, zawsze dopuszczalny jest pisemny sposób porozumiewania się;
H. Dialog będzie prowadzony w języku polskim. Wszelkie koszty wynikające z konieczności ewentualnych tłumaczeń ponosi wykonawca;
I. Zamawiający nie przewiduje nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu przedstawią rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587780
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp;
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp;
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu;
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp., albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp;
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu;
11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587780
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.12.2014