There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 423643-2022

03/08/2022    S148

Poland-Łódź: Rolling stock

2022/S 148-423643

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 135-382929)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Województwo Łódzkie
Postal address: al. Piłsudskiego 8
Town: Łódź
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 90-051
Country: Poland
E-mail: przetargi@lka.lodzkie.pl
Telephone: +48 422361700
Fax: +48 422350205
Internet address(es):
Main address: www.lka.lodzkie.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – spójny i zrównoważony system transportowy województwa łódzkiego: zakup taboru transportu kolejowego

Reference number: ŁKA.ZIZ.271.328.2022
II.1.2)Main CPV code
34620000 Rolling stock
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Inwestycja polega na zakupie taboru transportu kolejowego, trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w ilości 4 sztuk o maksymalnej prędkości do 160 km/h, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Cel inwestycji to integracja połączeń kolejowych z siecią połączeń autobusowych w obszarze Łódzkiego oraz zwiększenie oferty przewozowej w całym województwie. Jest to II etap działań rozwijających park taborowy w związku z celem likwidacji wykluczenia komunikacyjnego.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/07/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 135-382929

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.1
Place of text to be modified: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Instead of:

Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 i 2 Pzp oraz w okolicznościach wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1) 4), 8)-10) Pzp i w Roz. 6.15. IDW oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt. III.1.2 oraz pkt. III.1.3. ogł.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie następujących podmiotowych środków dowodowych:

a. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

i. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp,

ii. art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 m-cy przed jej złożeniem.

b. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu UOchrKonk z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg.wzoru z Zał. nr 6 do IDW.

c. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z Postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

• art. 108 ust. 1 pkt 3Pzp,

• art. 108 ust. 1 pkt 4Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

• art. 108 ust.1 pkt 5Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

• art. 108 ust.1 pkt 6Pzp,

• art. 109 ust. 1 pkt 1) Pzp, odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(t.j.Dz.U.2019 r.poz.1170zzm.),

• art. 109 ust. 1 pkt 8)-10) Pzp,

- wg. wzoru z Zał. nr 7 do IDW.

d. informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem;

e. odpisu lub informacji z KRS lub CEiDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności tych dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty;

f. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

g. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem dotyczącym złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności

Read:

Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 i 2 Pzp oraz w okolicznościach wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1) 4), 8)-10) Pzp i w Roz. 6.15. IDW oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt. III.1.2 oraz pkt. III.1.3. ogł.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie następujących podmiotowych środków dowodowych:

a. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

i. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp,

ii. art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 m-cy przed jej złożeniem.

b. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu UOchrKonk z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg.wzoru z Zał. nr 6 do IDW.

c. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z Postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

• art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,

• art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

• art. 108 ust.1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

• art. 108 ust.1 pkt 6 Pzp,

• art. 109 ust. 1 pkt 1) Pzp, odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(t.j.Dz.U.2022 r.poz.1452),

• art. 109 ust. 1 pkt 8)-10) Pzp,

- wg. wzoru z Zał. nr 7 do IDW.

d. informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem;

e. odpisu lub informacji z KRS lub CEiDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności tych dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty;

f. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

g. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem dotyczącym złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności

Section number: II.2.7
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Koniec: 30/09/2034

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Read:

Zamówienie podstawowe:

a. Dostawa Pojazdów:

i. pierwszy Pojazd - nie później niż w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy;

ii. pozostałe 3 szt. Pojazdów - nie później niż w terminie 39 miesięcy od dnia zawarcia Umowy;

b. Przeszkolenie wskazanych osób – przed datą zgłoszenia pierwszego Pojazdu do odbioru;

c. Usługi utrzymania Pojazdów - 10 lat od dnia faktycznego przekazania poszczególnych Pojazdów do eksploatacji.

Zamówienie w ramach Prawa Opcji:

a. Dostawa dodatkowego Pojazdu/Pojazdów – w terminie 24 miesięcy od dnia otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z Prawa Opcji, jednak nie wcześniej niż po dostawie ostatniego Pojazdu w ramach zamówienia podstawowego, z zastrzeżeniem, że maksymalna liczba Pojazdów, jaką Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć w jednym miesiącu nie przekroczy 2 sztuk; Prawo Opcji może być wykonane przez Zamawiającego nie później niż w terminie 4 lat od dnia podpisania Umowy;

b. Przeszkolenie wskazanych osób – przed datą zgłoszenia dodatkowego Pojazdu/pierwszego dodatkowego Pojazdu do odbioru;

c. Usługi utrzymania dodatkowego Pojazdu/Pojazdów – 10 lat od dnia faktycznego przekazania każdego z dodatkowych Pojazdów do eksploatacji, pod warunkiem otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z Prawa Opcji II, przy czym Prawo Opcji II wykonane być może przez Zamawiającego nie później niż w terminie 4 lat od dnia podpisania umowy.

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

VII.2)Other additional information: