TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 423644-2022

03/08/2022    S148

Poland-Katowice: Various office equipment and supplies

2022/S 148-423644

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 127-360722)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Postal address: ul. Ziołowa 45/47
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-635
Country: Poland
Contact person: Magdalena Domagała
E-mail: mdomagala@gcm.pl
Telephone: +48 323598952
Fax: +48 322029501
Internet address(es):
Main address: www.bip.gcm.pl
Address of the buyer profile: https://gcm.logintrade.net/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa materiałów biurowych i papierniczych

Reference number: DZ.3321.93.2022
II.1.2)Main CPV code
30190000 Various office equipment and supplies
II.1.3)Type of contract
Supplies

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 127-360722

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.7
Instead of:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej najpóźniej do dnia 04.08.2022 r. do godz. 11:00

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.08.2022 r. o godz. 11:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Read:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej najpóźniej do dnia 11.08.2022 r. do godz. 11:00

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.08.2022 r. o godz. 11:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Section number: VI.3
Instead of:

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ, DOKUMENTÓW I PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH (zgodnie z art.139 ust. 1).

1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia).

PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

2 Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

3 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

4 Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

5 Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,

6 Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w

7 Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

8 aktualne zezwolenie wydane przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i/lub przetwarzania odpadów stanowiących przedmiot zamówienia, lub w przypadku braku decyzji na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i/lub przetwarzania odpadów – oświadczenie Wykonawcy o zawartej umowie z podmiotem posiadającym przedmiotowe zezwolenie;

9 zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) w zakresie transportu odpadów o kodzie: 16 02 13*i/lub 16 02 14 i/lub 16 02 16, lub w przypadku braku zaświadczenia o wpisie do rejestru BDO w zakresie transportu odpadów-oświadczenie Wykonawcy o zawartej umowie z podmiotem, który posiada przedmiotowe zaświadczenie;

10 Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem tj. akredytowaną jednostkę certyfikującą w rozumieniu ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002r. spełniania przez Wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości...

Szczegółowy opis wymaganych dokumentów i podmiotowych środków dowodowych w pkt 6.2 SWZ.

Read:

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ, DOKUMENTÓW I PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH (zgodnie z art.139 ust. 1).

1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia)

PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

2 Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

3 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego

4 Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

5 Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy

6 Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

7 Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy

8 aktualne zezwolenie wydane przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i/lub przetwarzania odpadów stanowiących przedmiot zamówienia, wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779)

lub w przypadku braku decyzji na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i/lub przetwarzania odpadów – oświadczenie Wykonawcy o zawartej umowie z podmiotem posiadającym przedmiotowe zezwolenie

9 zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) w zakresie transportu odpadów o kodzie: 16 02 13*i/lub 16 02 14 i/lub 16 02 16, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779)

lub w przypadku braku zaświadczenia o wpisie do rejestru BDO w zakresie transportu odpadów- oświadczenie Wykonawcy o zawartej umowie z podmiotem, który posiada przedmiotowe zaświadczenie

10 Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem tj. akredytowaną jednostkę certyfikującą w rozumieniu ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002r. (Dz. U. 2010r. nr 138 poz. 935 z późn. zm.), spełniania przez Producenta określonych norm zapewnienia jakości potwierdzające, iż oferowane materiały wytwarzane są pod nadzorem zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem oraz BHP zgodnie z wymaganiami norm:

1. normę ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji, testowania i dystrybucji materiałów eksploatacyjnych lub równoważną;

2. normę ISO 14001 lub równoważną;

3. normę PN-EN 18001 lub równoważną;

Szczegółowy opis wymaganych dokumentów i podmiotowych środków dowodowych w pkt 6.2 SWZ.

Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 04/08/2022
Read:
Date: 11/08/2022
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 01/11/2022
Read:
Date: 08/11/2022
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 04/08/2022
Read:
Date: 11/08/2022
VII.2)Other additional information: