Services - 423764-2022

03/08/2022    S148

Česko-Most: Úklidové služby

2022/S 148-423764

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Statutární město Most
Národní identifikační číslo: 00266094
Poštovní adresa: Radniční 1/2
Obec: Most
Kód NUTS: CZ042 Ústecký kraj
PSČ: 43401
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Klára Haušildová
E-mail: Klara.Hausildova@mesto-most.cz
Tel.: +420 476448358
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.mesto-most.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
Elektronická komunikace vyžaduje použití nástrojů a zařízení, které nejsou obecně k dispozici. Neomezený a plný přímý přístup k těmto nástrojům a zařízením je možný bezplatně na: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zajištění komplexního úklidu prostor Magistrátu města Mostu

Spisové číslo: 90032022
II.1.2)Hlavní kód CPV
90910000 Úklidové služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Komplexní úklid prostor Magistrátu města Mostu cca 12.938 m2 vnitřní podlahové plochy pro roky 2023-2026.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 9 830 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
90910000 Úklidové služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ042 Ústecký kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Magistrát města Mostu, Radniční 1/2, 434 01 Most

Coworking centrum , ul. Radniční č.p. 1/2, 434 01 Most,

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,

Klub národnostních menšin,

Klub seniorů v Mostě.

II.2.4)Popis zakázky:

Komplexní úklid prostor Magistrátu města Mostu cca 12.938 m2 vnitřní podlahové plochy pro roky 2023-2026.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 9 830 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Zadavatel požaduje jistotu ve výši 150.000,- Kč.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Základní způsobilost:

1) dle § 75 odst. 1 písm. a) ZZVZ, výpis z evidence Rejstříku trestů dle § 74 odst. 1 písm. a)

2) dle § 75 odst. 1 písm. b) ZZVZ, potvrzení finančního úřadu dle § 74 odst. 1 písm. b)

3) dle § 75 odst. 1 písm. c) ZZVZ, písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani dle § 74 odst. 1 písm. b)

4) dle § 75 odst. 1 písm. d) ZZVZ, písemné čestné prohlášení, že nemá v ČR nebo zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění dle § 74 odst. 1 písm. c)

5) dle § 75 odst. 1 písm. e) ZZVZ, potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení dle § 74 odst. 1 písm. d)

6) dle § 75 odst. 1 písm. f) ZZVZ, výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, dle § 74 odst. 1 písm. e)

Profesní způsobilost:

1) dle § 77 odst. 1 ZZVZ, výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

2) dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ, doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídající předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, zadavatel bude akceptovat živnostenské oprávnění Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; obory činnosti - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, Velkoobchod a maloobchod.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Technická kvalifikace:

1) dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení vč. uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Zadavatel požaduje v seznamu významných služeb uvést minimálně 3 referenční zakázky na poskytování úklidových služeb ve finančním objemu každé zakázky min. 3.500.000,- Kč bez DPH,

přičemž

• minimálně 1 z výše uvedených zakázek musí být poskytnuta v objektech, v rámci kterých podlahová plocha určená pro úklid činila alespoň 3.500 m2.

Způsob prokázání kvalifikace:

Předložením seznamu významných služeb poskytnutých účastníkem nejdéle za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Seznam musí vedle názvu zakázek obsahovat minimálně dobu poskytnutí služeb, informaci o finančním objemu poskytovaných služeb a případně informaci o územně samosprávném celku a počtu obyvatel, rozsah a charakter služeb a identifikaci objednatele (uvedení kontaktní osoby vč. telefonického spojení).

2) dle § 79 odst. 2 písm. h) ZZVZ opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky - splnění systému nebo norem environmentálního řízení.

Způsob prokázání kvalifikace:

Předložením dokladu o splnění podmínek systému environmentálního řízení a auditu Evropské unie (EMAS) nebo jiných systému environmentálního řízení uznaného v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo na další normy environmentálního řízení založené na příslušných evropských nebo mezinárodních normách přijatých akreditovaným subjektem (zadavatel bude akceptovat také doklad k systému environmentálního managementu vydaný dle ČSN EN ISO 14001).

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 30/08/2022
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 4 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 30/08/2022
Místní čas: 10:00
Místo:

Most, ul. Radniční 1/2

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
29/07/2022