Suministros - 423824-2020

09/09/2020    S175

Polonia-Varsovia: Instrumentos ópticos especializados

2020/S 175-423824

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2009/81/CE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Skarb Państwa – Inspektorat Uzbrojenia
Dirección postal: ul. Królewska 1/7
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-909 (00-065)
País: Polonia
Correo electrónico: iu.suzbr@mon.gov.pl
Teléfono: +48 261873357
Fax: +48 261873444
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.iu.wp.mil.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: jednostka budżetowa
I.5)Principal actividad
Defensa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa artyleryjskich przyrządów dalmierczo-rozpoznawczych (APDR)

Número de referencia: IU/101/VI-165/ZO/WROiB/DOS/ZSS/2020
II.1.2)Código CPV principal
38636000 Instrumentos ópticos especializados - FB01
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artyleryjskich przyrządów dalmierczo-rozpoznawczych (APDR).

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 250 813 008.13 PLN
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w latach 2020–2021 artyleryjskich przyrządów dalmierczo-rozpoznawczych (APDR), w ilości 24 kpl.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado sin publicación de un anuncio de licitación
  • Se solicitan suministros adicionales al proveedor inicial con arreglo a las condiciones estrictas que se establecen en la Directiva
Explicación:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów, do których ma zastosowanie art. 131a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwanej „ustawą”, ponieważ wyroby te:

— spełniają definicję sprzętu wojskowego określoną w art. 2 pkt 8a ustawy, tj. są wyposażeniem specjalnie zaprojektowanym do potrzeb wojskowych i przeznaczonym do użycia jako broń, amunicja lub materiały wojenne,

— ujęte są we Wspólnym Wykazie Uzbrojenia UE, przyjętym przez Radę 17.2.2020 (sprzęt objęty wspólnym stanowiskiem Rady 2008/944/WPZiB określającym wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego), który uaktualnia i zastępuje wspólny wykaz uzbrojenia UE przyjęty przez Radę 18.2.2019 (Dz.U. UE C. nr 85, s. 1 z dnia 13.3.2020 r.) pod pozycją ML5 lit. b pkt 1 – „systemy wykrywania, oznaczania celów, pomiaru odległości, obserwacji lub śledzenia celów”.

Powyższe argumenty uzasadniają i wypełniają przesłanki zawarte w art. 131a ust. 1 pkt 1 ustawy, a tym samym obligują do zastosowania w postępowaniu trybu określonego w art. 131h ust. 1 ustawy.

Zamówienie dotyczy dodatkowych dostaw artyleryjskich przyrządów dalmierczo-rozpoznawczych (APDR) realizowanych przez dotychczasowego wykonawcę (IMS-Griffin Sp. z o.o. działającą obecnie pod firmą Griffin Group S.A. Defence Sp. k.), których celem jest częściowe wznowienie dostaw. Wykonawca posiada autorskie prawa majątkowe do dokumentacji technicznej „Artyleryjskich przyrządów dalmierczo-rozponawczych” i nie udzielił innym podmiotom licencji na ich produkcję. Przedmiotowe dostawy będą realizowane na rzecz pododdziałów rozpoznania wzrokowego artylerii (sekcji wysuniętych obserwatorów), a ponadto posłużą do doposażenia Artyleryjskich wozów rozpoznawczych (AWR), wchodzących w skład kompanijnych modułów ogniowych RAK.

APDR są w pełni kompatybilne ze Zautomatyzowanym zestawem kierowania ogniem „TOPAZ”. Ich konfiguracja umożliwia transmisję danych w trybie automatycznym i nieautomatycznym (poprzez specjalnie opracowane interfejsy) do zautomatyzowanych systemów rozpoznania, dowodzenia i kierowania ogniem wykorzystywanych w Wojskach Rakietowych i Artylerii, w sieci radiowej i przewodowej. Powyższy efekt został uzyskany w wyniku ścisłej współpracy dostawcy APDR z dostawcą ZZKO „TOPAZ”.

Zmiana Wykonawcy zobowiązywałaby Zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co spowodowałoby niekompatybilność oraz nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu. Doprowadziłoby to do sytuacji, w której SZ RP eksploatowałyby różne rodzaje SpW (posiadające różne parametry techniczne, powodujące niekompatybilność z pozyskanymi wcześniej), co może spowodować brak niezbędnej dla potrzeb Zamawiającego unifikacji wyrobów.

Zakłócenie transmisji danych, spowodowane niekompatybilnością sprzętową, mogłyby spowodować brak właściwego i bezpiecznego działania systemów rozpoznania, dowodzenia i kierowania ogniem. Skomplikowałoby to funkcjonowanie istniejącego już podsystemu wsparcia technicznego, wymusiłoby konieczność stworzenia nowego, odrębnego działu podsystemu zabezpieczenia logistycznego dedykowanego dla nowego rodzaju SpW. Ponadto, wymusiłoby konieczność zmiany w procesie szkolenia pododdziałów, a także spowodowałoby utrudnienia w zabezpieczeniu logistycznym oraz ich użytkowaniu. Powyższe wiązałoby się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych na stworzenie nowych systemów logistycznych i szkoleniowych, co ze względu na istnienie takich systemów w odniesieniu do APDR, przy docelowej normie eksploatacji wynoszącej 24 lata, nie jest uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia.

Powyższe argumenty uzasadniają okoliczności udzielenia zamówienia spółce działającej pod firmą Griffin Group S.A. Defence Sp. k. z siedzibą w Warszawie, w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 131h ust. 6 pkt 4, z uwzględnieniem zapisów ust. 7 pkt 1 i w związku z art. 131a ust. 1 pkt 1 ustawy.

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
26/06/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Griffin Group S.A. Defence Sp. k.
Dirección postal: al. Armii Ludowej 26
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 00-609
País: Polonia
El contratista/concesionario será una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote/concesión: 35 365 853.66 PLN
Valor total del contrato/lote/concesión: 28 829 268.29 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

W sekcjach:

— II.1.7 jako całkowitą wartość zamówienia (bez VAT) została podana szacunkowa wartość zamówienia dla artyleryjskich przyrządów dalmierczo-rozpoznawczych (APDR) w latach 2020–2035,

— V.2.1 jako data decyzji o udzieleniu zamówienia została podana data wysłania Zaproszenia do negocjacji,

— V.2.4 jako „początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji” została podana szacunkowa wartość zamówienia dotycząca części objętej niniejszym postępowaniem,

— V.2.4 jako „całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji” została podana wynegocjowana wartość przyszłej umowy bez podatku VAT.

W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia jako data decyzji o udzieleniu zamówienia zostanie podana data zawarcia umowy.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołania wnosi się w terminach wynikających z działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych – Biuro Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
04/09/2020