Services - 423825-2022

Submission deadline has been amended by:  124554-2023
03/08/2022    S148

Poland-Dąbrówka: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

2022/S 148-423825

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: GMINA DĄBRÓWKA
National registration number: REGON 550667971
Town: Dąbrówka
NUTS code: PL912 Warszawski wschodni
Postal code: 05-252
Country: Poland
Contact person: Agnieszka Moczulska
E-mail: biuro@zamowieniapubiczne.waw.pl
Internet address(es):
Main address: https://dabrowka.net.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowka
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Gmina Dąbrówka
National registration number: 550667971
Town: Dąbrówka
NUTS code: PL912 Warszawski wschodni
Postal code: 05-252
Country: Poland
Contact person: Agnieszka Moczulska
E-mail: biuro@zamowieniapubliczne.waw.pl
Internet address(es):
Main address: https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowka
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/transakcja/645755
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/dabrowka
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dąbrówka w 2023 roku.

Reference number: IR.271.1.10.2022
II.1.2)Main CPV code
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dąbrówka w 2023 roku.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL912 Warszawski wschodni
Main site or place of performance:

Gmina Dąbrówka

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dąbrówka w 2023 roku. Przedmiotem zamówienia obejmuje: a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, b) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (instytucje publiczne), c) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK-u (ul. Kościelna 7 w m. Dąbrówka), d) odbiór odpadów z nielegalnych wysypisk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Przeprowadzenie kampanii informacyjnej / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Częstotliwość wywozu odpadów wielkogabarytowych / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia usług polegających na powtórzeniu podobnych usług tj. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 100 % wartości zamówienia podstawowego. 3. Przedmiotowe usługi zostaną udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. Po przeprowadzeniu negocjacji z wykonawcą. Warunkiem udzielenia zamówienia uzupełniającego jest przedstawienie przez wykonawcę aktualnych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada: a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Dąbrówka zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2021, poz. 888.). b) posiada wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach, z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. z 2021, poz. 779).

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Umowa będzie realizowana zgodnie z postanowieniami umownymi oraz zapisami i wymaganiami SWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Art. 138 ust. 2 pkt 1). Opublikowano wstępne ogłoszenie informacyjne w celu skrócenia terminu składania ofert

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 116-325921
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/08/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 13/11/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/08/2022
Local time: 11:00
Place:
Information about authorised persons and opening procedure:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

III kwartał 2023

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wymaga wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 30 000,00 złotych. 2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, w określonym terminie, jeszcze przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5 % ceny ofertowej brutto przedstawionej przez wykonawcę albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Genaralnej Rzeczpospolitej Polskiej
Postal address: ul. Krucza 36/Wspólna 6
Town: Warszawa
Postal code: 00-522
Country: Poland
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telephone: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Internet address: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale IX ustawy. 2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu. 3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 4. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych- Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 22587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/07/2022