Služby - 423857-2018

29/09/2018    S188

Lucembursko-Lucemburk: Kontroly technických a elektrických zařízení

2018/S 188-423857

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský účetní dvůr
Poštovní adresa: 12, rue Alcide de Gasperi
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
PSČ: L-1615
Země: Lucembursko
Kontaktní osoba: Service des appels d'offres et contrats
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Tel.: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.eca.europa.eu

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4061
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Úřední název: Evropský účetní dvůr
Poštovní adresa: 12, rue Alcide de Gasperi
Obec: Luxembourg
PSČ: L-1615
Země: Lucembursko
Kontaktní osoba: Procurement service
Tel.: +352 43981
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Fax: +352 4398-46946
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.eca.europa.eu

I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Hospodářské a finanční záležitosti

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Kontroly technických a elektrických zařízení

Spisové číslo: AO 665
II.1.2)Hlavní kód CPV
71600000 Technické testování, analýza a poradenství
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Služby, které mají být prováděny na základě této smlouvy, mají za cíl zajištění kontrol technického a elektrického zařízení v budovách Evropského účetního dvoru podle přílohy A specifikací.

Kontroly technických a elektrických zařízení jsou rozděleny do 2 programů:

a) skupina I — pravidelné kontroly technických a elektrických zařízení; a

b) skupina II — kontroly technických a elektrických zařízení na vyžádání, kromě pravidelných kontrol na základě zvláštní žádosti Dvora.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 330 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71630000 Technická inspekce a testování
71700000 Monitorování a kontrola
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Evropský účetní dvůr, Lucemburk-Kirchberg

II.2.4)Popis zakázky:

Kontroly technických a elektrických zařízení jsou rozděleny do 2 programů:

a) skupina I — pravidelné kontroly technických a elektrických zařízení.

Úplný seznam dotčených zařízení, jejich umístění a četnost kontrol jsou uvedeny v příloze A.

Současný stav zařízení je uveden v technickém a kvantitativním popisu (příloha A) zařízení, na něž se vztahuje smlouva.

Účetní dvůr si vyhrazuje právo změnit technický a kvantitativní stav zařízení.

Jakékoli podstatné změny musí být předmětem dodatku.

Všechna pomocná zařízení a příslušenství jsou považována za nedílnou součást zařízení.

Od dodavatele se očekává, že při návštěvě na místě ověří povahu a stav zařízení. Přijme je ve stavu, ve kterém se budou vyskytovat, když smlouva vstoupí v platnost.

b) skupina II — kontroly technických a elektrických zařízení na vyžádání, kromě pravidelných kontrol na základě zvláštní žádosti Dvora.

Dodavateli mohou být svěřeny i jiné služby než ty, které jsou uvedeny v příloze A a v průběhu trvání smlouvy by se jevily jako nezbytné. Například na žádost Účetního dvora může smluvní dodavatel provádět technické přejímky služeb poskytovaných externími firmami v souvislosti se zařízeními, na něž se tyto specifikace vztahují, a vznést při této příležitosti případné připomínky. Pro informaci uvádíme několik příkladů projektů přestavby nebo rekonstrukce, které má Účetní dvůr v úmyslu uskutečnit v roce 2019 a pro které může být požadována technická přejímka ze strany dodavatele: obnova kontroly vozidel v oblasti dodávky ), instalace motorizovaných dveří na parkovišti (výstavba betonové stěny a nátěr), přestavba staré počítačové místnosti.

Uchazeč by měl věnovat pozornost skutečnosti, že určitý počet kontrol požadovaných v příloze A jsou kontroly, které spíše souvisejí s výkonem systémů než s jejich bezpečností („neregulační“ kontroly).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 330 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Obecný rozpočet Evropské unie

II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Předložením nabídky uchazeči prohlašují, že jsou právně způsobilí k plnění smlouvy.

Uchazeči musí být zapsáni do živnostenského nebo obchodního rejstříku podle podmínek stanovených zákony země, ve které má uchazeč své sídlo.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Uchazeči musí disponovat dostatečnými zdroji a finančními prostředky pro provedení zakázky.

Požadavky z hlediska ekonomické a finanční kapacity spočívají v tom, že celkový průměrný roční obrat uchazeče za poslední tři roky za činnost související s předmětem zakázky musí být roven nebo vyšší než dvojnásobek odhadované roční částky ve výši 165 000 EUR.

Hospodářská a finanční způsobilost uchazeče bude posouzena na základě obchodního obratu za poslední 3 účetní období.

Pokud z nějakého výjimečného důvodu, který veřejný zadavatel považuje za opodstatněný, uchazeč není schopen poskytnout požadované referenční dokumenty, může svou ekonomickou a finanční způsobilost prokázat jakýmkoli jiným způsobem, který veřejný zadavatel považuje za vhodný.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Požadavky z hlediska ekonomické a finanční kapacity spočívají v tom, že celkový průměrný roční obrat uchazeče za poslední tři roky za činnost související s předmětem zakázky musí být roven nebo větší než dvojnásobek odhadované roční částky ve výši 165 000 EUR.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Uchazeči musí mít dostatečnou technickou a odbornou způsobilost, která jim umožní provést smlouvu v souladu s ustanoveními smlouvy při zohlednění odhadované hodnoty a velikosti objednávek.

Technická a odborná způsobilost se doloží na základě:

a) kopie schválení uchazeče jako kontrolního orgánu schváleného v souladu s ministerským nařízením ze dne 6. května 1996 o zásahu kontrolních orgánů do pravomocí a odpovědností inspektorátu práce a dolů.

U uchazečů, kteří jsou registrováni v jiné zemi EU, může být při nabídkovém řízení předloženo rovnocenné povolení vydané v zemi, kde je uchazeč zaregistrován. V tomto případě musí být uchazeč schválen Inspektorátem práce a dolů nejpozději 1.1.2019 (datum vstupu smlouvy v platnost);

b) kopie schválení ministerstva pro udržitelný rozvoj podle zákona č. 21.4.1993 o schvalování soukromých nebo veřejných fyzických nebo právnických osob, jiných než je stát, za účelem plnění technických úkolů spojených s provedením studie a ověřování v oblasti životního prostředí (oblasti A, C).

U uchazečů, kteří jsou registrováni v jiné zemi EU, může být při nabídkovém řízení předloženo rovnocenné povolení vydané v zemi, kde je uchazeč zaregistrován. V tomto případě musí být uchazeč schválen Inspektorátem práce a dolů nejpozději 1.1.2019 (datum vstupu smlouvy v platnost).

III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 07/11/2018
Místní čas: 17:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 5 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 12/11/2018
Místní čas: 10:00
Místo:

Evropský účetní dvůr, 12, rue Alcide de Gasperi, Lucemburk - Kirchberg, LUCEMBURSKO

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Uchazeči nebo jejich zástupci, kteří si přejí zúčastnit se otevírání nabídek, to musí potvrdit písemně (e-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu) nejpozději do 9.11.2018 (12:00) a musí předložit své řádné oprávnění k zastupování své společnosti či konsorcia. Zúčastnit se může pouze 1 osoba za společnost/konsorcium.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:

Prohlídka místa je naplánována na 10.10.2018 (10:00 hod.).

Prohlídka místa proběhne na této adrese: 12, rue Alcide de Gasperi, 1615 Lucemburk-Kirchberg, LUCEMBURSKO (jděte na recepci hlavní budovy Evropského účetního dvora, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Lucemburk - Kirchberg, LUCEMBURSKO).

Prohlídka místa se velmi doporučuje.

Pokud vám datum nevyhovuje, budete vyzváni, abyste navrhli jiné datum, aniž by se tím změnil termín pro podání nabídky.

Uchazeči musí nejpozději den před prohlídkou místa (do 16:00 hod.) potvrdit svou účast zasláním e-mailu na následující adresu eca-procurement.service@eca.europa.eu

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Země: Francie
Tel.: +33 388172313

Internetová adresa: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Ve lhůtě 2 měsíců od vyrozumění uchazečů o rozhodnutí o zadání nebo v jiném případě od data, kdy se o něm dověděli. Podání stížnosti evropskému veřejnému ochránci práv ani nepozastavuje tuto lhůtu, ani nezahajuje novou lhůtu pro podání odvolání.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Evropský účetní dvůr, service des appels d'offres et contrats
Poštovní adresa: 12, rue Alcide de Gasperi
Obec: Luxembourg
PSČ: L-1615
Země: Lucembursko
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Tel.: +352 4398-45540
Fax: +352 4398-46955

Internetová adresa: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
19/09/2018