Pomagajte nam izboljšati spletišče TED in izpolnite našo kratko anketo.

Gradnje - 423866-2017

25/10/2017    S205    Gradnje - Obvestilo o javnem naročilu - Konkurenčni dialog 

Slovenija-Ljubljana: Turbine in motorji

2017/S 205-423866

Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe

Gradnje

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/25/EU

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5226406000
Poštni naslov: Verovškova ulica 62
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI041
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Tina Bregar
E-naslov: tina.bregar@jhl.si
Telefon: +386 14740858

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.jhl.si/

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.6)Glavna področja dejavnosti
Proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Dobava in postavitev 2 plinskih turboagregatov in 2 parnih utilizatorjev za plinsko parno enoto Toplarna Ljubljana – LOT 1.

Referenčna številka dokumenta: JPE-RAZ-399/17
II.1.2)Glavna koda CPV
42110000
II.1.3)Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4)Kratek opis:

Dobava in postavitev 2 plinskih turboagregatov in 2 parnih utilizatorjev za plinsko parno enoto Toplarna Ljubljana – LOT 1.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
09123000
66113000
42161000
45200000
45300000
45400000
50530000
51100000
71200000
71300000
71700000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila je dobava in postavitev dveh (2) plinskih turboagregatov in dveh (2) parnih utilizatorjev za plinsko parno enoto Toplarna Ljubljana – LOT 1, ki vsebuje dobavo, montažo, zagon plinske turbine in utilizatorja s pripadajočo opremo, vključno z vsemi potrebnimi gradbenimi deli in cevovodnimi povezavami do parne turbine in do stičnih točk z obstoječimi napravami.

Sestavni del ponudbe bo tudi ponudba za dolgoročno servisiranje plinskih turboagregatov s strani proizvajalca plinskih turboagregatov – LTSA (2 glavna obratovalna cikla, z možnostjo prekinitve po prvem ciklu).

Sestavni del ponudbe je tudi ponudba za dobavo dizel agregata – dizel generatorja 6 kV za zagon plinske turbine iz breznapetostnega stanja (black start).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 40
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.9)Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

V zvezi z dodatnimi kodami CPV (09123000, 66113000) naročnik opozarja, da jih je vključil v predmetno obvestilo, saj naročnik v fazi prijav (pred povabilom k dialogu) preverja ali imajo gospodarski subjekti v okviru predmetnega javnega naročila interes/možnost za financiranje projekta (LOT 1) in/ali dobavo zemeljskega plina. Podrobneje je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.4)Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Seznam in kratek opis pravil in meril:

Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6)Finančna zavarovanja:
III.1.7)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo:
III.1.8)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:

Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Konkurenčni dialog
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 24/11/2017
Lokalni čas: 10:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina, Angleščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:

Javno odpiranje prijav bo 24.11.2017 ob 12:00 uri v sejni sobi v pritličju, na sedežu Javnega Holdinga Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, pri katerem lahko aktivno sodelujejo predstavniki gospodarskih subjektov, s pisnim pooblastilom za sodelovanje na odpiranju prijav, ki bodo svoja pooblastila oddali pred odpiranjem (Priloga 17).

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.11.2017, 10:00.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.
Poštni naslov: Verovškova ulica 62
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
20/10/2017