The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 423933-2022

Submission deadline has been amended by:  585815-2022
03/08/2022    S148

Poland-Krakow: Hospital support services

2022/S 148-423933

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE
Postal address: ul. Kopernika 36
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 31-501
Country: Poland
Contact person: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków
E-mail: lsendo@su.krakow.pl
Telephone: +48 124247046
Fax: +48 124247120
Internet address(es):
Main address: www.su.krakow.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/su_krakow
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/su_krakow
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Świadczenie usług mycia dezynfekcji sterylizacji sprzętu i narzędzi med. w pomieszcz. i sprzęcie Zamawiającego i sterylizacji tlenkiem etylenu w pomieszcz. i sprzęcie Wykonawcy (DFP.271.85.2022.LS)

Reference number: DFP.271.85.2022.LS
II.1.2)Main CPV code
85112000 Hospital support services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług w zakresie: mycia, dezynfekcji, sterylizacji sprzętu i narzędzi medycznych w pomieszczeniach i na sprzęcie Zamawiającego w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Jakubowskiego 2, a także sterylizacji tlenkiem etylenu, która wykonywana będzie w pomieszczeniach i na sprzęcie Wykonawcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ nr: 1a (arkusz cenowy), 1b (opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami do niniejszego opisu), 3 (wzór umowy).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 13 346 785.77 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90900000 Cleaning and sanitation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług w zakresie: mycia, dezynfekcji, sterylizacji sprzętu i narzędzi medycznych w pomieszczeniach i na sprzęcie Zamawiającego w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Jakubowskiego 2, a także sterylizacji tlenkiem etylenu, która wykonywana będzie w pomieszczeniach i na sprzęcie Wykonawcy.

Asortyment podlegający myciu/ dezynfekcji/ sterylizacji:

I. Produkty przeznaczone do "obróbki" na sprzęcie i w pomieszczeniach Zamawiającego:

- wg metody I (wysokotemperaturowej):

1. Zestaw jednonarzędziowy (pojedyncze narzędzia) - 450 000 sztuk/zestawów

2. Zestaw I (liczba narzędzi 1-4 szt.) - 100 000 sztuk/zestawów

3. Zestaw II ( liczba narzędzi do 20 szt.) - 45 000 sztuk/zestawów

4. Zestaw III (liczba narzędzi do 50 szt.) - 33 000 sztuk/zestawów

5. Zestaw IV (liczba narzędzi do 120 szt.) - 41 000 sztuk/zestawów

6. Zestaw V (liczba narzędzi 120 szt.) - 9 000 sztuk/zestawów

- wg metody II (niskotemperaturowej - plazmowej):

7. Zestaw jednonarzędziowy (pojedyncze narzędzia) - 10 500 sztuk/zestawów

8. Zestaw I (liczba narzędzi 1-4 szt.) - 1 200 sztuk/zestawów

9. Zestaw I (liczba narzędzi 5-8 szt.) - 400 sztuk/zestawów

- inne:

10. Mycie, dezynfekcja – obuwie (pary), ŚOI (gogle, przyłbice itp.) kontenery, pojemniki na narzędzia i sprzęt medyczny - 285 000 sztuk/zestawów

II. Produkty przeznaczone do "obróbki" na sprzęcie i w pomieszczeniach Wykonawcy:

- wg metody I (niskotemperaturowej - tlenek etylenu):

1. Zestaw jednonarzędziowy (pojedyncze narzędzia) - 50 sztuk/zestawów

2. Zestaw I (liczba narzędzi 1-4 szt.) - 250 sztuk/zestawów

3. Zestaw II ( liczba narzędzi do 20 szt.) - 200 sztuk/zestawów

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas awaryjnego wykonania usługi w trybie „CITO” / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 13 346 785.77 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 400000 zł.

Przewiduje się możliwość uprzedniej oceny ofert (art. 139 ust. 1 ustawy) - Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego ofertę najwyżej oceniono, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Warunek będzie spełniony, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonawca wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę polegającą na myciu, dezynfekcji i sterylizacji wysoko i niskotemperaturowej sprzętu medycznego i narzędzi medycznych w procesie walidowanym, na kwotę nie niższą niż 5 000 000,00 zł przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

W przypadku gdy wykonawca aktualnie wykonuje dane zamówienie (usługę) Zamawiający uzna, że warunek będzie spełniony, jeżeli od rozpoczęcia realizacji zamówienia do dnia wystawienia dokumentów, potwierdzających jego należyte wykonywanie wartość wykonanego (zrealizowanego) zamówienia wynosi nie mniej niż 5 000 000,00 zł, zamówienie jest wykonywane przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy oraz spełnia pozostałe wymagania określone powyżej w zakresie warunku udziału w postępowaniu..

2. Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje podanymi poniżej osobami, które będą realizować zamówienie:

- co najmniej 12 osobami, posiadającymi wykształcenie technika sterylizacji, gdzie każda z tych osób posiada co najmniej 6 - miesięczne doświadczenie w wykonywaniu zawodu (tj. technika sterylizacji);

- co najmniej 3 osobami, które będą pełnić funkcję „koordynatorów sterylizacji” posiadającymi wykształcenie technika sterylizacji, gdzie każda z tych osób posiada co najmniej 6 - miesięczne doświadczenie w wykonywaniu zawodu (tj. technika sterylizacji) oraz co najmniej 12 - miesięczny staż pracy na stanowisku decyzyjnym;

- co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję „kierownika sterylizacji”, która posiada wyższe wykształcenie medyczne oraz kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w podmiotach działalności leczniczej, oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika sterylizatorni.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Reguluje wzór umowy, będący załącznikiem do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/08/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 26/11/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/08/2022
Local time: 11:05
Place:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 19, pokój 20A.

Oferty należy składać przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/su_krakow

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert nie jest publiczne. Otwarcie ofert rozpocznie się po pobraniu udostępnionych przez kanał elektronicznej komunikacji plików złożonych przez wykonawców.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Komunikacja będzie odbywać się na kanale: https://platformazakupowa.pl/pn/su_krakow

Podstawy wykluczenia wykonawcy: art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy (z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy) oraz art. 7 ust 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

UWAGA! Zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Podstawa wykluczenia, o której mowa w art. 108 ust. 2 ustawy, z uwagi na wartość poniżej 10 000 000 euro w tym postępowaniu nie ma zastosowania.

Dodatkowo, z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1. oświadczenie w zakresie wskazanym w zał. nr 2 do SWZ (jednolity europejski dokument zamówienia).

2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

4. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 ustawy (w zakresie wskazanym w zał. nr 2 do SWZ).

6. wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie.

7. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z info. na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz info. o podstawie do dysponowania tymi osobami.

8. dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia w odniesieniu do wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, jak również wykaz przedmiotowych środków dowodowych zawarty jest w SWZ.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

2. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit a.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/07/2022