Services - 423933-2022

Submission deadline has been amended by:  585815-2022
03/08/2022    S148

Polska-Kraków: Dodatkowe usługi szpitalne

2022/S 148-423933

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE
Adres pocztowy: ul. Kopernika 36
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-501
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków
E-mail: lsendo@su.krakow.pl
Tel.: +48 124247046
Faks: +48 124247120
Adresy internetowe:
Główny adres: www.su.krakow.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/su_krakow
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/su_krakow
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług mycia dezynfekcji sterylizacji sprzętu i narzędzi med. w pomieszcz. i sprzęcie Zamawiającego i sterylizacji tlenkiem etylenu w pomieszcz. i sprzęcie Wykonawcy (DFP.271.85.2022.LS)

Numer referencyjny: DFP.271.85.2022.LS
II.1.2)Główny kod CPV
85112000 Dodatkowe usługi szpitalne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług w zakresie: mycia, dezynfekcji, sterylizacji sprzętu i narzędzi medycznych w pomieszczeniach i na sprzęcie Zamawiającego w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Jakubowskiego 2, a także sterylizacji tlenkiem etylenu, która wykonywana będzie w pomieszczeniach i na sprzęcie Wykonawcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ nr: 1a (arkusz cenowy), 1b (opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami do niniejszego opisu), 3 (wzór umowy).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 13 346 785.77 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90900000 Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług w zakresie: mycia, dezynfekcji, sterylizacji sprzętu i narzędzi medycznych w pomieszczeniach i na sprzęcie Zamawiającego w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Jakubowskiego 2, a także sterylizacji tlenkiem etylenu, która wykonywana będzie w pomieszczeniach i na sprzęcie Wykonawcy.

Asortyment podlegający myciu/ dezynfekcji/ sterylizacji:

I. Produkty przeznaczone do "obróbki" na sprzęcie i w pomieszczeniach Zamawiającego:

- wg metody I (wysokotemperaturowej):

1. Zestaw jednonarzędziowy (pojedyncze narzędzia) - 450 000 sztuk/zestawów

2. Zestaw I (liczba narzędzi 1-4 szt.) - 100 000 sztuk/zestawów

3. Zestaw II ( liczba narzędzi do 20 szt.) - 45 000 sztuk/zestawów

4. Zestaw III (liczba narzędzi do 50 szt.) - 33 000 sztuk/zestawów

5. Zestaw IV (liczba narzędzi do 120 szt.) - 41 000 sztuk/zestawów

6. Zestaw V (liczba narzędzi 120 szt.) - 9 000 sztuk/zestawów

- wg metody II (niskotemperaturowej - plazmowej):

7. Zestaw jednonarzędziowy (pojedyncze narzędzia) - 10 500 sztuk/zestawów

8. Zestaw I (liczba narzędzi 1-4 szt.) - 1 200 sztuk/zestawów

9. Zestaw I (liczba narzędzi 5-8 szt.) - 400 sztuk/zestawów

- inne:

10. Mycie, dezynfekcja – obuwie (pary), ŚOI (gogle, przyłbice itp.) kontenery, pojemniki na narzędzia i sprzęt medyczny - 285 000 sztuk/zestawów

II. Produkty przeznaczone do "obróbki" na sprzęcie i w pomieszczeniach Wykonawcy:

- wg metody I (niskotemperaturowej - tlenek etylenu):

1. Zestaw jednonarzędziowy (pojedyncze narzędzia) - 50 sztuk/zestawów

2. Zestaw I (liczba narzędzi 1-4 szt.) - 250 sztuk/zestawów

3. Zestaw II ( liczba narzędzi do 20 szt.) - 200 sztuk/zestawów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas awaryjnego wykonania usługi w trybie „CITO” / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 13 346 785.77 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 400000 zł.

Przewiduje się możliwość uprzedniej oceny ofert (art. 139 ust. 1 ustawy) - Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego ofertę najwyżej oceniono, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Warunek będzie spełniony, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonawca wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę polegającą na myciu, dezynfekcji i sterylizacji wysoko i niskotemperaturowej sprzętu medycznego i narzędzi medycznych w procesie walidowanym, na kwotę nie niższą niż 5 000 000,00 zł przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

W przypadku gdy wykonawca aktualnie wykonuje dane zamówienie (usługę) Zamawiający uzna, że warunek będzie spełniony, jeżeli od rozpoczęcia realizacji zamówienia do dnia wystawienia dokumentów, potwierdzających jego należyte wykonywanie wartość wykonanego (zrealizowanego) zamówienia wynosi nie mniej niż 5 000 000,00 zł, zamówienie jest wykonywane przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy oraz spełnia pozostałe wymagania określone powyżej w zakresie warunku udziału w postępowaniu..

2. Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje podanymi poniżej osobami, które będą realizować zamówienie:

- co najmniej 12 osobami, posiadającymi wykształcenie technika sterylizacji, gdzie każda z tych osób posiada co najmniej 6 - miesięczne doświadczenie w wykonywaniu zawodu (tj. technika sterylizacji);

- co najmniej 3 osobami, które będą pełnić funkcję „koordynatorów sterylizacji” posiadającymi wykształcenie technika sterylizacji, gdzie każda z tych osób posiada co najmniej 6 - miesięczne doświadczenie w wykonywaniu zawodu (tj. technika sterylizacji) oraz co najmniej 12 - miesięczny staż pracy na stanowisku decyzyjnym;

- co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję „kierownika sterylizacji”, która posiada wyższe wykształcenie medyczne oraz kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w podmiotach działalności leczniczej, oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika sterylizatorni.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Reguluje wzór umowy, będący załącznikiem do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/08/2022
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/11/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/08/2022
Czas lokalny: 11:05
Miejsce:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 19, pokój 20A.

Oferty należy składać przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/su_krakow

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nie jest publiczne. Otwarcie ofert rozpocznie się po pobraniu udostępnionych przez kanał elektronicznej komunikacji plików złożonych przez wykonawców.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Komunikacja będzie odbywać się na kanale: https://platformazakupowa.pl/pn/su_krakow

Podstawy wykluczenia wykonawcy: art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy (z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy) oraz art. 7 ust 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

UWAGA! Zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Podstawa wykluczenia, o której mowa w art. 108 ust. 2 ustawy, z uwagi na wartość poniżej 10 000 000 euro w tym postępowaniu nie ma zastosowania.

Dodatkowo, z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1. oświadczenie w zakresie wskazanym w zał. nr 2 do SWZ (jednolity europejski dokument zamówienia).

2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

4. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 ustawy (w zakresie wskazanym w zał. nr 2 do SWZ).

6. wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie.

7. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z info. na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz info. o podstawie do dysponowania tymi osobami.

8. dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia w odniesieniu do wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, jak również wykaz przedmiotowych środków dowodowych zawarty jest w SWZ.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

2. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit a.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2022