Services - 423956-2022

Submission deadline has been amended by:  598233-2022
03/08/2022    S148

Poland-Szczecin: Snow-clearing services

2022/S 148-423956

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
Postal address: al. Bohaterów Warszawy 33
Town: Szczecin
NUTS code: PL Polska
Postal code: 70-340
Country: Poland
Contact person: Iwona Gabska
E-mail: igabska@gddkia.gov.pl
Telephone: +48 914325320
Internet address(es):
Main address: www.gddkia.gov.pl
Address of the buyer profile: www.gddkia.gov.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://gddkia.eb2b.com.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: Zarządzanie drogami krajowymi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Całoroczne (bieżące i zimowe) utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie

Reference number: GDDKiA O.Sz.D-3.2421.49.2022
II.1.2)Main CPV code
90620000 Snow-clearing services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Całoroczne (bieżące i zimowe) utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie

Część 1 – obejmująca całoroczne (bieżące i zimowe) utrzymanie dróg krajowych obejmującej utrzymanie dróg krajowych Rejonu Lipiany.

Część 2 – obejmująca całoroczne (bieżące i zimowe) utrzymanie dróg krajowych obejmującej utrzymanie dróg krajowych Rejonu Szczecin.

Część 3 – obejmująca całoroczne (bieżące i zimowe) utrzymanie dróg krajowych obejmującej utrzymanie dróg krajowych Rejonu Koszalin.

Część 4 – obejmująca całoroczne (bieżące i zimowe) utrzymanie dróg krajowych obejmującej utrzymanie dróg krajowych Rejonu Stargard.

Część 5 – obejmująca całoroczne (bieżące i zimowe) utrzymanie dróg krajowych obejmującej utrzymanie dróg krajowych Rejonu Nowogard.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Zasady udzielenia zamówienia, w przypadku, gdy jeden Wykonawca złoży ofertę najkorzystniejszą na więcej niż 2 części, zostały opisane w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

całoroczne (bieżące i zimowe) utrzymanie dróg krajowych obejmującej utrzymanie dróg krajowych Rejonu Lipiany

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work
45232410 Sewerage work
45233142 Road-repair works
45233150 Traffic-calming works
45233220 Surface work for roads
45233221 Road-surface painting work
45233222 Paving and asphalting works
45233280 Erection of road-barriers
45442121 Painting work of structures
77211400 Tree-cutting services
77310000 Planting and maintenance services of green areas
90470000 Sewer cleaning services
90910000 Cleaning services
63712710 Traffic monitoring services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Description of the procurement:

Część 1 – obejmująca całoroczne (bieżące i zimowe) utrzymanie dróg krajowych obejmującej utrzymanie dróg krajowych Rejonu Lipiany.

Drogi administrowane przez Rejon Lipiany objęte przedmiotem zamówienia to: DK23, DK26, DK31.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Emisja spalin / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe personelu / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust 1 ustawy Pzp.

W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w zakresie powierzenia Wykonawcy wykonania prac, na odcinkach dróg innych niż wskazane w §1 ust.1 Postanowień Umowy, wyszczególnionych w załączniku nr 14 do Umowy – po cenach określonych przez Wykonawcę dla zamówienia podstawowego w Załączniku nr 2 Tabele Elementów Rozliczeniowych, Zbiorcze Zestawienie Kosztów.

Zamawiający jest uprawniony lecz nie zobowiązany do skorzystania w trakcie realizacji Umowy z prawa opcji wielokrotnie, aż do wyczerpania limitu wynagrodzenia przewidzianego na prawo opcji, przy czym opcja udzielona na podstawie §1 ust. 8 pkt. 1 Postanowień Umowy nie może zostać powierzona w tym samym okresie czasu na więcej niż jednym odcinku drogi wskazanym w Załączniku Nr 14 do Umowy. Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia, w szczególności roszczenia odszkodowawcze, z tytułu skorzystania lub nieskorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego.

Pozostałe informacje dotyczące opcji zawarte są w SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 636 000 PLN.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

3 .Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki w wys. 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust.1 PPU. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia zaliczki.

II.2)Description
II.2.1)Title:

całoroczne (bieżące i zimowe) utrzymanie dróg krajowych obejmującej utrzymanie dróg krajowych Rejonu Szczecin

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work
45232410 Sewerage work
45233142 Road-repair works
45233150 Traffic-calming works
45233220 Surface work for roads
45233221 Road-surface painting work
45233222 Paving and asphalting works
45233280 Erection of road-barriers
45442121 Painting work of structures
77211400 Tree-cutting services
77310000 Planting and maintenance services of green areas
90470000 Sewer cleaning services
90910000 Cleaning services
63712710 Traffic monitoring services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Description of the procurement:

Część 2 – obejmująca całoroczne (bieżące i zimowe) utrzymanie dróg krajowych obejmującej utrzymanie dróg krajowych Rejonu Szczecin.

Drogi administrowane przez Rejon Szczecin objęte przedmiotem zamówienia to: DK10, DK13, DK31, S3, A6 oraz odcinki w budowie: DK13, DK31, S3, A6.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Emisja spalin / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe personelu / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust 1 ustawy Pzp.

W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w zakresie powierzenia Wykonawcy wykonania prac, na odcinkach dróg innych niż wskazane w §1 ust.1 Postanowień Umowy, wyszczególnionych w załączniku nr 14 do Umowy – po cenach określonych przez Wykonawcę dla zamówienia podstawowego w Załączniku nr 2 Tabele Elementów Rozliczeniowych, Zbiorcze Zestawienie Kosztów.

Zamawiający jest uprawniony lecz nie zobowiązany do skorzystania w trakcie realizacji Umowy z prawa opcji wielokrotnie, aż do wyczerpania limitu wynagrodzenia przewidzianego na prawo opcji, przy czym opcja udzielona na podstawie §1 ust. 8 pkt. 1 Postanowień Umowy nie może zostać powierzona w tym samym okresie czasu na więcej niż jednym odcinku drogi wskazanym w Załączniku Nr 14 do Umowy. Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia, w szczególności roszczenia odszkodowawcze, z tytułu skorzystania lub nieskorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego.

Pozostałe informacje dotyczące opcji zawarte są w SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 967 000 PLN.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

3 .Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki w wys. 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust.1 PPU. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia zaliczki.

II.2)Description
II.2.1)Title:

całoroczne (bieżące i zimowe) utrzymanie dróg krajowych obejmującej utrzymanie dróg krajowych Rejonu Koszalin

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work
45232410 Sewerage work
45233142 Road-repair works
45233150 Traffic-calming works
45233220 Surface work for roads
45233221 Road-surface painting work
45233222 Paving and asphalting works
45233280 Erection of road-barriers
45442121 Painting work of structures
77211400 Tree-cutting services
77310000 Planting and maintenance services of green areas
90470000 Sewer cleaning services
90910000 Cleaning services
63712710 Traffic monitoring services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Description of the procurement:

Część 3 – obejmująca całoroczne (bieżące i zimowe) utrzymanie dróg krajowych obejmującej utrzymanie dróg krajowych Rejonu Koszalin.

Drogi administrowane przez Rejon Koszalin objęte przedmiotem zamówienia to: DK6, DK11, DK37 oraz odcinki w budowie: DK11 i S11.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Emisja spalin / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe personelu / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust 1 ustawy Pzp.

W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w zakresie powierzenia Wykonawcy wykonania prac, na odcinkach dróg innych niż wskazane w §1 ust.1 Postanowień Umowy, wyszczególnionych w załączniku nr 14 do Umowy – po cenach określonych przez Wykonawcę dla zamówienia podstawowego w Załączniku nr 2 Tabele Elementów Rozliczeniowych, Zbiorcze Zestawienie Kosztów.

Zamawiający jest uprawniony lecz nie zobowiązany do skorzystania w trakcie realizacji Umowy z prawa opcji wielokrotnie, aż do wyczerpania limitu wynagrodzenia przewidzianego na prawo opcji, przy czym opcja udzielona na podstawie §1 ust. 8 pkt. 1 Postanowień Umowy nie może zostać powierzona w tym samym okresie czasu na więcej niż jednym odcinku drogi wskazanym w Załączniku Nr 14 do Umowy. Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia, w szczególności roszczenia odszkodowawcze, z tytułu skorzystania lub nieskorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego.

Pozostałe informacje dotyczące opcji zawarte są w SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 921 000 PLN.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

3 .Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki w wys. 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust.1 PPU. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia zaliczki.

II.2)Description
II.2.1)Title:

całoroczne (bieżące i zimowe) utrzymanie dróg krajowych obejmującej utrzymanie dróg krajowych Rejonu Stargard

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work
45232410 Sewerage work
45233142 Road-repair works
45233150 Traffic-calming works
45233220 Surface work for roads
45233221 Road-surface painting work
45233222 Paving and asphalting works
45233280 Erection of road-barriers
45442121 Painting work of structures
77211400 Tree-cutting services
77310000 Planting and maintenance services of green areas
90470000 Sewer cleaning services
90910000 Cleaning services
63712710 Traffic monitoring services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Description of the procurement:

Część 4 – obejmująca całoroczne (bieżące i zimowe) utrzymanie dróg krajowych obejmującej utrzymanie dróg krajowych Rejonu Stargard.

Drogi administrowane przez Rejon Stargard objęte przedmiotem zamówienia to: DK10, DK20, S10.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Emisja spalin / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe personelu / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust 1 ustawy Pzp.

W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w zakresie powierzenia Wykonawcy wykonania prac, na odcinkach dróg innych niż wskazane w §1 ust.1 Postanowień Umowy, wyszczególnionych w załączniku nr 14 do Umowy – po cenach określonych przez Wykonawcę dla zamówienia podstawowego w Załączniku nr 2 Tabele Elementów Rozliczeniowych, Zbiorcze Zestawienie Kosztów.

Zamawiający jest uprawniony lecz nie zobowiązany do skorzystania w trakcie realizacji Umowy z prawa opcji wielokrotnie, aż do wyczerpania limitu wynagrodzenia przewidzianego na prawo opcji, przy czym opcja udzielona na podstawie §1 ust. 8 pkt. 1 Postanowień Umowy nie może zostać powierzona w tym samym okresie czasu na więcej niż jednym odcinku drogi wskazanym w Załączniku Nr 14 do Umowy. Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia, w szczególności roszczenia odszkodowawcze, z tytułu skorzystania lub nieskorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego.

Pozostałe informacje dotyczące opcji zawarte są w SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 830 000 PLN.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

3 .Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki w wys. 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust.1 PPU. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia zaliczki.

II.2)Description
II.2.1)Title:

całoroczne (bieżące i zimowe) utrzymanie dróg krajowych obejmującej utrzymanie dróg krajowych Rejonu Nowogard

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work
45232410 Sewerage work
45233142 Road-repair works
45233150 Traffic-calming works
45233220 Surface work for roads
45233221 Road-surface painting work
45233222 Paving and asphalting works
45233280 Erection of road-barriers
45442121 Painting work of structures
77211400 Tree-cutting services
77310000 Planting and maintenance services of green areas
90470000 Sewer cleaning services
90910000 Cleaning services
63712710 Traffic monitoring services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Description of the procurement:

Część 5 – obejmująca całoroczne (bieżące i zimowe) utrzymanie dróg krajowych obejmującej utrzymanie dróg krajowych Rejonu Nowogard.

Drogi administrowane przez Rejon Nowogard objęte przedmiotem zamówienia to: DK3, S3 oraz odcinki w budowie: S3.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Emisja spalin / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe personelu / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust 1 ustawy Pzp.

W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w zakresie powierzenia Wykonawcy wykonania prac, na odcinkach dróg innych niż wskazane w §1 ust.1 Postanowień Umowy, wyszczególnionych w załączniku nr 14 do Umowy – po cenach określonych przez Wykonawcę dla zamówienia podstawowego w Załączniku nr 2 Tabele Elementów Rozliczeniowych, Zbiorcze Zestawienie Kosztów.

Zamawiający jest uprawniony lecz nie zobowiązany do skorzystania w trakcie realizacji Umowy z prawa opcji wielokrotnie, aż do wyczerpania limitu wynagrodzenia przewidzianego na prawo opcji, przy czym opcja udzielona na podstawie §1 ust. 8 pkt. 1 Postanowień Umowy nie może zostać powierzona w tym samym okresie czasu na więcej niż jednym odcinku drogi wskazanym w Załączniku Nr 14 do Umowy. Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia, w szczególności roszczenia odszkodowawcze, z tytułu skorzystania lub nieskorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego.

Pozostałe informacje dotyczące opcji zawarte są w SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 644 000 PLN.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

3 .Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki w wys. 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust.1 PPU. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia zaliczki.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Nie dotyczy

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Wykonawca musi wykazać określony poniżej średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”).

2. Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w określonej poniżej wysokości.

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków ekonomicznych i finansowych udziału w postępowaniu Wykonawca składa:

a) część sprawozdania finansowego – rachunek zysków i strat, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

Minimum level(s) of standards possibly required:

a) średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „ Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi” w wysokości nie mniejszej niż:

Dla części 1: 11 146 000 PLN

Dla części 2: 16 929 000 PLN

Dla części 3: 16 124 000 PLN

Dla części 4: 14 530 000 PLN

Dla części 5: 11 270 000 PLN

b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż:

Dla części 1: 2 653 000 PLN

Dla części 2: 4 030 000 PLN

Dla części 3: 3 839 000 PLN

Dla części 4: 3 459 000 PLN

Dla części 5: 2 683 000 PLN

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć:

- dla „przychodu” według średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego,

- dla posiadanych „środków finansowych/zdolności kredytowej” wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunku w zakresie sytuacji finansowej i ekonomicznej Wykonawcy wykazują łącznie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca musi wykazać się określoną poniżej wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) lub w wykonywaniu w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zadań o określonych poniżej parametrach.

2. Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

Wykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające poniżej określone wymagania.

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków technicznych lub zawodowych udziału w postępowaniu Wykonawca składa:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 7 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Okres 7 lat, o którym mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.;

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. dotyczącej Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu lub wykonywaniu w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej:

a) 1, 2 lub 3 zadań polegających na utrzymaniu min.2 asortymentówz bieżącego utrzymania dróg klasy min. G o łącznej wartości brutto bieżącego utrzymania nie mniejszej niż:

Dla części 1: 9 987 000 PLN

Dla części 2: 14 781 000 PLN

Dla części 3: 17 611 000 PLN

Dla części 4: 12 572 000 PLN

Dla części 5: 9 185 000 PLN

oraz

b) 1 lub 2 lub 3 zadań polegających na zimowym utrzymaniu dróg klasy min. G o łącznej wartości brutto zimowego utrzymania nie mniejszej niż:

Dla części 1: 3 760 000 PLN

Dla części 2: 4 884 000 PLN

Dla części 3: 2 691 000 PLN

Dla części 4: 4 310 000 PLN

Dla części 5: 3 704 000 PLN

Każde wykazane zadanie może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeden z Wykonawców musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem opisanym w literze a) i b) lub jeden musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem opisanym w literze a) a drugi całym wymaganym doświadczeniem opisanym w literze b). Warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy wykonawcy w sumie wykazali się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich samodzielnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem opisanym w literze a) lub całym wymaganym doświadczeniem opisanym w literze b).

2. dotyczącej osób:

Wykonawca na część, na którą składana jest oferta, musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się doświadczeniem zawodowym i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jaka zostanie im powierzona. Wykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:

a) Osoby stanowiące obsadę Zespołu ds. Utrzymania Dróg:

1) osoba proponowana do pełnienia funkcji: Kierownik ds. Utrzymania Dróg

wymagana liczba osób: po 1 na każdą część zamówienia

Wymagane doświadczenie zawodowe: określone w SWZ

2) osoba proponowana do pełnienia funkcji: Zastępca Kierownika ds. Utrzymania Dróg

wymagana liczba osób: po 1 na każdą część zamówienia

Wymagane doświadczenie zawodowe: określone w SWZ

3) osoba proponowana do pełnienia funkcji: Kierownik robót drogowych

wymagana liczba osób: po 1 na każdą część zamówienia

Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: określone w SWZ

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spełnienie powyższego warunku wykazują łącznie.

Ze wzgl.na ograniczoną liczbę znaków, które można wprow.do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na Platformie https://gddakia.eb2b.com.pl/.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań objętych przedmiotem zamówienia, określonych w Grupie Robót nr 11 – Zarządzanie Kontraktem, tj. czynności wykonywane przez następujących członków Zespołu ds. Utrzymania Dróg:

- Kierownik ds. Utrzymania Dróg;

- Z-ca Kierownika ds. Utrzymania Dróg.

3. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w SWZ.

4. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Tomie II i Tomie III SWZ

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/09/2022
Local time: 10:50
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 03/01/2023
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 06/09/2022
Local time: 11:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem (https://gddkia.eb2b.com.pl/)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Komunikacja w postępowaniu odbywa się przy użyciu Platformy. Wykonawca musi posiadać bezpłatne konto na Platformie. Wymagania techniczne: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie

mniejszej niż 20/4 Mb/s; komputer klasy PC lub MAC, o konfiguracji: pamięć min 4GB RAM, Procesor Intel IV 4GHZ, system operacyjny MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje; dowolna przeglądarka

internetowa obsługująca TLS 1.2, w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer min. wersja 11.0; włączona obsługa JavaScript; zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie 7 /9 „pdf”. Dokumentacja postępowania dostępna jest na Platformie. Dodatkowe informacje znajdują się w pkt 14 Tomu I SWZ.

2.Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 Pzp (tj. tzw. procedurę odwróconą).

3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w

postępowaniu, składa JEDZ dotyczące także tych podmiotów w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na

ich zasoby.

6. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa,

w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.

7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi

którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 i 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 2) lit. a), 3) w

zakresie odnoszącym się do pkt. 2 lit. a), 4)-10) Pzp, a także Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą

okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz

w art. 5k rozp. Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z

działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

8. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków

dowodowych, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1)-7) rozp. MRPiT z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać

Zamawiający od wykonawcy.

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP zobowiązany jest do złożenia

podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w §4 rozp. o którym mowa w pkt.8 powyżej.

10.Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby zobowiązany

jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów zgodnie z §5 rozp. o którym

mowa w pkt.8 powyżej.

11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) Pzp.

12. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie

art. 257 Pzp jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części

zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

13. Dla przedmiotowego zamówienia Zamawiający nie przeprowadził wstępnych konsultacji rynkowych.

14. Maksymalny łączny okres obowiązywania Umowy, wraz z prawem opcji, nie przekroczy 48 miesięcy (od dnia 01.05.2023 roku lub od dnia zawarcia umowy jeśli nastąpi później).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Kopię odwołania zamawiającemu należy przesłać za pośrednictwem Platformy. Po zgłoszeniu do postępowania należy w zakładce „Postępowania”, wybrać „Moje postępowania” a następnie wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z zakładki „Pytania/informacje”, polecenie „Nowe/wysłane” i następnie „Dodaj pytanie/ komentarz” przekazać treść odwołania lub załączyć pliki.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użycie środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli została przekazana w inny sposób;

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie;

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1) i 2) powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

9. Skargę wnosi za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych - Biuro Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/07/2022