Diensten - 42397-2022

26/01/2022    S18

Portugal-Lissabon: Adviesdiensten voor de ICT-servicebalie van het EMSA

2022/S 018-042397

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 253-672023)

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)
Postadres: Praça Europa 4
Plaats: Lisbon
NUTS-code: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Postcode: 1249-206
Land: Portugal
E-mail: OPEN262021@emsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://emsa.europa.eu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Adviesdiensten voor de ICT-servicebalie van het EMSA

Referentienummer: EMSA/OP/26/2021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72253000 Helpdesk- en ondersteuningsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Doel van deze aanbesteding is het sluiten van een raamovereenkomst voor diensten voor een jaar, met mogelijke verlenging met nog een jaar, met een contractant voor adviesdiensten voor de EMSA ICT Service Desk.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/01/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 253-672023

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 28/01/2022
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 11/02/2022
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden voor de opening van de inschrijvingen
In plaats van:
Datum: 01/02/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 15/02/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: