Tjenesteydelser - 423996-2022

03/08/2022    S148

Danmark-Brøndby: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2022/S 148-423996

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Brøndby Kommune
CVR-nummer: 1003261587
Postadresse: Park Allé 160
By: Brøndby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Ibsen
E-mail: si@friis-a.dk
Telefon: +45 54850439
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://brondby.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalrådgivning vedr. projektet "Den grønne ankomstplads, LAR og P-pladsarealet i Kirkebjerg på Elementfabrikken 7"

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører totalrådgivning (landskabsarkitekt, samt ingeniør- og arkitektydelser) vedrørende projektering, udbud i hovedentreprise og gennemførelse af projektet: Den grønne ankomstplads, LAR og P-plads beliggende på areal i Kirkebjerg beliggende Elementfabrikken 7, Brøndby - matr. 33fg.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på web-adressen https://rib-software.dk/udbudsportal (RIB) under Byggewebnr.” TN232564A”.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Elementfabrikken 7, 2605 Brøndby

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med omdannelsen af Kirkebjerg til boligområde er der behov for areal til grønne arealer og forbindelser på tværs, bygninger til anden offentligt formål og en ny daginstitution. Samtidig har HOFOR behov for arealer i Kirkebjerg, hvor der kan etableres anlæg til regnvandshåndtering. Kommunalbestyrelsen godkendte i december 2018 ”Udviklingsplan for Kirkebjerg”. Den grønne ankomst plads skal samlede regnvands håndtere 5 års hændelse på matriklen – der er i materialet illustreret en LAR-strategi. Der foreligger dispositionsforslag 22.02.2022 ’ELEMENTFABRIKKEN KIRKE-BJERG / DEN GRØNNE ANKOMSTPLADS’, udarbejdet af JJW arkitekter. Heri er krav og ønsker til kommende terræn og udnyttelse samt byggeriet nærmere fastlagt. Dette danner grundlag for Totalrådgiverens løsning af opgaven. Totalrådgiveren skal udføre de i aftalen nærmere specificerede ydelser i forbindelse med opgavens løsning.Den grønne ankomstplads udformes som et urbant, men grønt byrum. Den Grønne Ankomstplads inddeles i zoner, der er henholdsvis grønne eller belagte. Forslaget bygger således på lokalplanens vision om en urban pladsdannelse i det nye Kirkebjerg og imødekommer samtidig kommunens strategier for en mere bæredygtig kommune.

Hovedsti forbindelsen Kirkebjerg Sø-sti kommer til at fungere som det langsomme og grønnere alternativ til de mere trafikerede veje. Den skal forbinde det nye Kirkebjerg fra Glostrup Station til et nyt letbanestop ved Søndre Ringvej. Lokalplansområdet omfatter matr.nr. 33fg og en del af matr.nr. 7000bg. Lokalplanområdet, reguleret af lokalplan 253 og er på lige under 20.000 m2. Området opdeles i delområderne D1, D2, D3 og D4. Den grønne ankomstplads anlægges på D3, men omfatter også bearbejdning af D2 et areal afsat til en fremtidig kommunal bygning, beplantningsbæltet mod de omkring liggende matrikler D4 og den del af D1, der anlægges som parkeringsareal.

Den vindende totalrådgiver skal, som første fase i rådgiveropgaven foretage en detaljeret granskning og kvalitetssikring af det samlede eksisterende projektmateriale. Herunder udkast til færdiggørelse af dispositionsforslaget med tilhørende budgetark, mængdeopgørelser m.v., med henblik på en vurdering og indarbejdelse af eventuelle nødvendige ændringer og/eller tilføjelser til projektet, som måtte udledes heraf. Herfra skal endeligt dispositionsforslag færdiggøres, byggeprogram, projektforslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, og udførelsesprojekt samt byggeledelse, fagtilsyn og projektopfølgning i udførelsesfasen. Se desuden bilag D6 – Afgrænsning af rådgiverydelse med tilhørende ydelsesbeskrivelser samt bilag D8, særlige betingelser 2020 for ABR18 for uddybning af rådgiverydelsens omfang.

Tilbudsgiver skal påregne et ekstraordinært stort arbejde med at få anlægsopgaven afstemt med økonomien ifølge Ordregivers budget samt fremkomme med løsninger, som muliggør at projektets intentioner overholdes og anlægssummen fastholdes i nuværende niveau ekskl. normal pristalsregulering. Der skal ligeledes påregnes et større tidsforbrug og mødeaktivitet i forbindelse med, at HOFOR skal etablere et større forsinkelsesbassin.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 14/11/2022
Slut: 30/04/2029
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udvælgelsen blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil Brøndby Kommune vælge de 5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen.

Det er ansøgeres ansvar, at referencerne indeholder tilstrækkelige og fornødne oplysninger til, at ordregiver kan foretage en saglig udvælgelse. Såfremt oplysninger mangler, kan dette have betydning for vurderingen af ansøgers referencer.

Ordregiver foretager en samlet vurdering af følgende udvælgelseskriterier (angivet i ikke-prioriteret rækkefølge):

• Referencer der illustrerer omdannelse af arealer til park eller naturlandskaber, med adgang for offentligheden.

• Referencer hvor der indgår landskabsarbejde med offentlige myndigheder.

• Referencer hvor der indgår LAR-systemer indarbejdet i landskabsprojektet.

• Referencer hvor der er flere parter involveret i udviklingen af landskabsprojektet.

Skønnes flere ansøgere på grundlag af denne bedømmelse for lige kvalificerede, vælges de ansøgere som efter ordregivers skøn, forventes at ville give det tilbudsgiverfelt, der giver den bedste konkurrence ved tilbudsgivningen.

Hvis ansøger støtter sin tekniske og faglige formåen på andre virksomheders formåen, herunder evt. underrådgivers formåen, kan der stadig maksimalt vedlægges 5 referencer i alt inkl. referencer fra disse andre virksomheder.

Vedlægger ansøger flere end 5 referencer, vil det være de første 5 referencer, der indgår i bedømmelsen af ansøgningen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal udfylde ESPD Del IV: B: Økonomisk og finansiel formåen med oplysning om den efterspurgte samlede omsætning samt de efterspurgte nøgletal.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at ansøger har den rette finansielle og økonomiske formåen, er det et mindstekrav, at ansøger i gennemsnit i de seneste 3 regnskabsår, som minimum har haft:

• En omsætning på kr. 2 mio.

• En egenkapital på kr. 0,5 mio.

• En soliditetsgrad på min. 15%

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal udfylde ESPD Del IV C: Teknisk og faglig formåen med oplysning om ansøgers erfaring med sammenlignelige totalrådgivningsopgaver, der er udført inden for de sidste 3 år. Ansøger må dog gerne benytte bilag C til at angive disse oplysninger i og vedlægge dette bilag til sin ansøgning.

Ansøger må maksimalt angive 5 referencer fra sammenlignelige opgaver og referencen på maks. to A4 sider inkl. Illustrationer/Billeder. Fylder den mere en to A4 sider vil kun de første to sider blive vurderet. Hvis ansøger støtter sin tekniske og faglige formåen på andre virksomheders formåen, herunder evt. underrådgivers formåen, kan der stadig maksimalt vedlægges 5 referencer i alt inkl. referencer fra disse andre virksomheder. Vedlægger ansøger flere end 5 referencer, vil det være de første 5 referencer, der indgår i bedømmelsen af ansøgningen.

Referencerne skal være udført inden for de sidste 3 år, regnet fra ansøgningsfristen for prækvalifikation. Referencer der er udført tidligere end dette tidspunkt, vil ikke indgå i bedømmelsen. Uafsluttede referencer kan også tillægges betydning, idet ansøger skal oplyse status for opgavens udførelse på ansøgningstidspunktet. Alene de aktiviteter som er udført på ansøgningstidspunktet, bliver tillagt betydning ved vurdering af referencen.

Referencerne bør indeholde følgende oplysninger:

1. Bygherrens navn

2. Beskrivelse af referencens relevant.

3. Oplysninger om virksomhedens ydelser og funktion i forbindelse med opgaven, med angivelse af:

o Entrepriseform,

o udbudsform,

o hvilke dele af rådgiverydelsen, der er udført af underrådgivere samt

o opgavens lokalisering.

4. Ydelsesperiode (er opgaven ikke afsluttet, skal status angives).

5. Opgavens anlægssum

6. Opgavens størrelse i m²

7. Beskrivelse af, hvorvidt reference er holdt indenfor økonomi, som er aftalt ifbm. med opgaven. Evt. overskridelse af økonomi skal anføres i referencen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal som minimum angive 1 reference, hvor ansøger har varetaget rollen som totalrådgiver og haft ansvaret for den tekniske rådgivning inkl. landskabsarkitektarbejdet vedrørende et projekt i et byrum om etablering af en plads og/eller et landskabeligt forløb, som inkluderer en LAR-løsning.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/08/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/09/2022
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Der stilles krav om, at tilbudsgiver ikke er omfattet af én eller flere af de i udbudslovens §134a, §135 og §136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde.

De frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens §137 er ikke relevant for nærværende udbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. Lov om Klagenævnet for udbud §7 stk. 1. Dette regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

I andre situationer skal klager over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2 være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/07/2022