Tjenesteydelser - 424022-2021

20/08/2021    S161

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2021/S 161-424022

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Socialforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Bernstorffsgade 17
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Ida Echstrøm Christensen
E-mail: sc8r@kk.dk
Telefon: +45 23303291
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.kk.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://permalink.mercell.com/161685375.aspx
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/161685375.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/161685375.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Boliganvisningssystem

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Københavns Kommunes Socialforvaltning skal anskaffe og implementere en løsning til det sociale boliganvisningsområde, som skal gøre match mellem bolig og borger smidigt og effektivt.

Tryk her https://permalink.mercell.com/161685375.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 300 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
48000000 Programpakker og informationssystemer
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72250000 System- og supporttjenester
72300000 Datatjenester
75000000 Offentlig administration, forsvar og socialsikring
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Københavns Kommunes Socialforvaltning skal anskaffe og implementere en løsning til det sociale boliganvisningsområde, som skal gøre match mellem bolig og borger smidigt og effektivt.

Den kommende løsning skal understøtte forvaltningens arbejde med høj brugervenlighed og lovmedholdelighed, sikker og stabil drift og mere smidige og automatiserede administrative forretningsgange. Alle fokuspunkter skal være med til at understøtte en digital sagsbehandling omkring social boliganvisning.

Systemet skal understøtte en digital sagsbehandling omkring social boliganvisning.

Leverandøren skal levere uddannelse, drift, support og vedligeholdelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Forretningsunderstøttelse / Vægtning: 50 %
Kvalitetskriterium - Navn: Leverancesikkerhed, samarbejde og Leverandørens kompetencer / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Drift, support og vedligeholdelse / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 25 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 300 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 56
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges med 2 x 24 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Er der flere end tre ansøgere, som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, og som opfylder kravene til egnethed, vil Ordregiver udvælge de tre ansøgere, der har de bedste og mest relevante referencer.

Herved forstås primært, at referencerne angår systemer, der opfylder flest muligt af følgende elementer:

1) Udvikling efter agile-principper med fokus på høj leverancesikkerhed og kvalitet af systemet.

2) Sammenhæng til sagsstyringssystemer og integrationer til fælleskommunale støttesystemer

3) Medarbejderløsning til en offentlig myndighed

4) Idriftssættelse af systemet, herunder migrering af data fra andet systemet

5) Udført support og vedligeholdelse på systemet samt overholdt SLA krav kontinueret.

Sekundært indgår:

A) Det vægtes yderligere positivt, hvis der er tale om et system på socialområdet og særligt positivt, hvis der er tale om et system relateret til boliganvisning.

B) Det vægtes yderligere positivt, hvis der bydes ind med forskellige systemer, således at tilbudsgiver gennem referencerne demonstrerer erfaring fra forskellige systemer.

Det vægtes således mest positivt, hvis ansøger angiver 3 referencer, der hver opfylder alle ovenstående fem elementer indenfor 3 forskellige boliganvisningssystemer på socialområdet. Størst betydning tillægges det dog, at ovenstående fem elementer indgår i flest mulige af de tre systemer, referencerne angår.

Såfremt der er flere ansøgere med samme bedømmelse efter ovenstående, foretages udvælgelsen blandt disse ud fra en kvalitativ bedømmelse af hvilken ansøger, der har de for det udbudte projekt mest sammenlignelige referencer.

Hvis der angives flere end 3 referencer, lægges alene de 3 første til grund i relation til udvælgelsen.

Overtagelsesprøven for referencerne skal være bestået indenfor de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for ansøgningsfristen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på boligpladsstyring af bo- og dagtilbud. Optionen er nærmere beskrevet i Bilag 03, afsnit 7. Det er valgfrit for tilbudsgiverne at tilbyde optionen.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Omsætning

Egenkapital

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende krav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten:

1) Ansøgers gennemsnitlige omsætning (nettoomsætning) i de 3 seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 5.000.000 DKK (ekskl. moms).

2) Ansøger skal have en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen beregnes omsætningen som summen af ansøger og støttende enheders omsætning i hver af de seneste 3 offentliggjorte regnskabsår.

Er ansøger et konsortium beregnes omsætningen for hver af de seneste 3 offentliggjorte regnskabsår som summen af virksomhedernes omsætning for det pågældende år.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende krav for at være teknisk/fagligt egnet til at opfylde kontrakten:

Ansøger skal have udviklet og leveret mindst ét IT-system, der omfatter følgende elementer:

1) Udvikling efter agile-principper med fokus på høj leverance sikkerhed og kvalitet af systemet

2) Sammenhæng til sagsstyringssystemer, samt integrationer til fælleskommunale støttesystemer

3) En medarbejderløsning til en offentlig myndighed

4) Idriftssættelse af systemet, herunder migrering af data fra andet systemet

5) Udført support og vedligeholdelse på systemet, herunder overholdt SLA krav kontinueret

De fem ovenfor anførte elementer, kan opfyldes gennem flere IT-systemer, udviklet og leveret af ansøgeren. Afgørende er, at alle fem elementer er opfyldt af ét eller flere IT-systemer udviklet og leveret af ansøgeren.

Systemet skal være taget i brug (ibrugtagningsprøve) indenfor de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen.

Baserer ansøger sig på andre enheders tekniske og faglige formåen skal ansøger sammen med de støttende enheder opfylde egnethedskravet.

Er ansøger et konsortium skal konsortiedeltagerne til sammen opfylde egnethedskravet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/09/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøger er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ansøger befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § § 135-136 samt § 137, stk. 1, nr. 1-3. For så vidt angår § 137, stk. 1, nr. 3, er ansøgeren udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ordregiver kan påvise, at ansøgeren indenfor de seneste 2 år har begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning indenfor det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/08/2021