Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 424049-2020

10/09/2020    S176

Канада-Ottawa: Охранителни услуги за Делегацията на Европейския съюз в Канада — Обособена позиция 1: Охрана — Обособена позиция 2: Охранителни системи

2020/S 176-424049

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски съюз, Delegation to Canada
Пощенски адрес: 150 Metcalfe Street
Град: Ottawa
код NUTS: CA CANADA
Пощенски код: K2P1P1
Държава: Канада
Лице за контакт: Head of Administration
Електронна поща: Delegation-Canada-ADMIN@eeas.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://eeas.europa.eu/delegations
Адрес на профила на купувача: https://eeas.europa.eu/delegations/canada/area/jobs-funds_en
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Охранителни услуги за Делегацията на Европейския съюз в Канада — Обособена позиция 1: Охрана — Обособена позиция 2: Охранителни системи

Референтен номер: EEAS/DELCANO/2019/CPN/0028
II.1.2)Основен CPV код
79710000 Услуги по безопасност
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Изпълнителят трябва да осигури необходимите човешки и материални ресурси за гарантиране на сигурността на лица и имущество под отговорността на възлагащия орган. Основните услуги, които ще се предоставят, може да включват, наред с другото, осигуряване на охрана, „активни“ GPS/GPRS системи за проследяване, алармени системи и системи за видеонаблюдение (CCTV).

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 745 700.00 CAD
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Охрана

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79713000 Охранителни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: CA CANADA
Основно място на изпълнение:

Отава.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнителят трябва да осигури необходимите човешки и материални ресурси за гарантиране на сигурността на лица и имущество под отговорността на възлагащия орган.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Управление на поръчката и организация на операциите/услугите / Тежест: 39
Критерий за качество - Име: Организация на операциите/услугите при инцидент/нещастен случай / Тежест: 24
Критерий за качество - Име: Гарантиране на качеството, мониторинг и оценка на операциите/услугите / Тежест: 45
Критерий за качество - Име: Социални и икономически условия за охранителите / Тежест: 42
Критерий за качество - Име: Съоръжения и ресурси / Тежест: 30
Цена - Тежест: 120
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Охранителни системи

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79711000 Услуги чрез сигнално-охранителни системи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: CA CANADA
Основно място на изпълнение:

Отава.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Алармени системи.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Управление на поръчката и организация на операциите/услугите / Тежест: 15
Критерий за качество - Име: Организация на операциите/услугите при инцидент/нещастен случай / Тежест: 24
Критерий за качество - Име: Съоръжения и ресурси / Тежест: 18
Критерий за качество - Име: Технически системи за сигурност и безопасност / Тежест: 30
Цена - Тежест: 58
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Състезателна процедура с договаряне
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 149-366051
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: EEAS/DELCANO/2019/CPN/0028
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Охранителни услуги за Делегацията на Европейския съюз в Канада — Обособена позиция 1: Охрана

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/07/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Garda Canada Security Corporation
Национален регистрационен номер: 1441578-7
Пощенски адрес: 1390 Barre Street
Град: Montreal
код NUTS: CA CANADA
Държава: Канада
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 450 000.00 CAD
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 745 700.00 CAD
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд
Град: Luxemburg
Пощенски код: L–2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
03/09/2020