Marché de travaux - 42410-2022

26/01/2022    S18

Finlande-Turku: Travaux de plomberie

2022/S 018-042410

Avis de préinformation

Le présent avis est un avis de préinformation uniquement

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Numéro national d'identification: 0828255-9
Adresse postale: Kiinamyllynkatu 4-8
Ville: Turku
Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: mika.reiman@tyks.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.vsshp.fi
I.3)Communication
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

TYKS Psykiatrian uudisrakennus 1.vaihe putkiurakka

II.1.2)Code CPV principal
45330000 Travaux de plomberie
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Tämä on ennakkoilmoitus tulevasta P-sairaalan rakentamisen putkiurakan hankinnasta.

Uudisrakennukseen tulee sen ensimmäisen vaiheen valmistumisen jälkeen sijoittumaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin TYKS Psykiatrian toimialueen akuuttipsykiatrian, lastenpsykiatrian, vanhuspsykiatrian, mielialahäiriöiden, psykoosien sekä riippuvuus- ja neuropsykiatrian tiloja.

Hankkeen päätavoitteena on keskittää psykiatrian erikoissairaanhoidon tilat yhteen rakennukseen, joka tukee toiminnan kehittämistä, asiakkaan laadullista yksilöllistä hoitamista sekä yhdistää uudisrakennuksen muuhun sairaalarakennuskampukseen.

Hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen sisältyy yhdyskäytävän rakentaminen Kiinamyllynkadun alta A-sairaalaan ja sekä huoltopihan rakentaminen kellarikerrokseen.

Hankkeeseen ensimmäiseen vaiheeseen sisältyy sairaalatoiminnan hyötyneliöitä 9 545 m² ja uudisrakennuksen kokonaisala on noin 20 390 m².

Uudisrakennus sijoittuu ns. Mikron tontille A-sairaalan eteläpuolelle Kiinanmyllynkadun varrelle. Eteläsuunnassa rakennusaluetta rajaa Villa Medica Sirkkalankadun varrella.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
Lieu principal d'exécution:

Turku

II.2.4)Description des prestations:

Tämä on ennakkoilmoitus tulevasta P-sairaalan rakentamisen putkiurakan hankinnasta.

Psykiatrian sairaalan rakentaminen toteutetaan rakentamisen osalta jaettuna urakkana, jossa kohteeseen valittava projektinjohtourakoitsija toimii päätoteuttajana.

Tilaaja pyytää erikseen urakkatarjouksen sivu- ja erillisurakoista, jotka alistetaan pääurakkaan sivu-urakan alistamissopimuksen RT 80271 mukaisesti.

Alistetut sivu-urakat kohteessa ovat:

putkiurakka

ilmanvaihtourakka

sähköurakka

sprinkleriurakka

rakennusautomaatiourakka

maalämpöurakka

Alustavan aikataulun mukaan työt alkavat elokuussa 2022 ja kohteen vastaanotto on toukokuussa 2024.

Tarjouspyyntö hankinnasta julkaistaan alustavasti maaliskuussa viikolla 11 / 2022.

II.2.14)Informations complémentaires
II.3)Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
15/03/2022

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/01/2022