Služby - 424144-2020

11/09/2020    S177

Finsko-Helsinky: Služba zákaznické podpory pro informační kancelář Evropské agentury pro chemické látky (ECHA)

2020/S 177-424144

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská agentura pro chemické látky
Poštovní adresa: Telakkakatu 6
Obec: Helsinki
Kód NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
PSČ: 00150
Země: Finsko
Kontaktní osoba: Finance Unit
E-mail: procurement@echa.europa.eu
Tel.: +358 9686180
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.echa.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: https://echa.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7132
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7132
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Služba zákaznické podpory pro informační kancelář Evropské agentury pro chemické látky (ECHA)

Spisové číslo: ECHA/2020/704
II.1.2)Hlavní kód CPV
79620000 Zabezpečování personálu včetně personálu na dobu určitou
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Účelem této zakázky na služby je zajistit tým zákaznické podpory pro informační kancelář ECHA a poskytnout následující služby: registrace, „kódování“ a rozeslání dotazů, které agentura obdrží, zaměstnance pro ústřednu, registraci a odeslání listovní pošty a další podobné činnosti.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 600 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory ECHA.

II.2.4)Popis zakázky:

Otevřená výzva k podání nabídek s cílem vybrat jednoho poskytovatele služeb, se kterým se uzavře přímá zakázka.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Smlouva bude na základě zadání této zakázky uzavřena na maximálně 48 měsíců (2 + 1 + 1 rok).

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 20/10/2020
Místní čas: 14:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 21/10/2020
Místní čas: 14:00
Místo:

Nabídky budou otevřeny na dálku.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se mohou účastnit nanejvýš 2 zástupci každého uchazeče. Podrobné informace ohledně připojení k telekonferenci budou sděleny zástupcům.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Podle bodu 11.1 písm. e) a bodu 11.4 přílohy I finančního nařízení si agentura ECHA vyhrazuje právo zahájit jednací řízení se zhotovitelem, který byl vybrán v důsledku této výzvy k účasti v nabídkovém řízení na nové služby spočívající v opakování podobných služeb v průběhu tří let po podepsání původní smlouvy.

Uchazeče a účastníky tohoto zadávacího řízení informujeme, že za účelem ochrany finančních zájmů Evropské unie mohou být jejich osobní údaje postoupeny službám vnitřní kontroly, Evropskému účetnímu dvoru, porotě pro finanční nesrovnalosti nebo Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), a mohou být předávány mezi schvalujícími úředníky orgánů EU, Komisí a výkonnými agenturami. Veřejný zadavatel a OLAF mohou také prověřit nebo si vyžádat prověrku provádění zakázky vzešlé z tohoto výběrového řízení.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L -2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +358 4303-1
Fax: +358 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Veškeré připomínky týkající se zadávacího řízení můžete předložit veřejnému zadavateli uvedenému v bodě I.1). Pokud si myslíte, že došlo k nesprávnému administrativnímu postupu, můžete podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv ve lhůtě 2 let od data, kdy jste se dozvěděli o skutečnostech, na nichž se stížnost zakládá (viz http://www.ombudsman.europa.eu). Taková stížnost nebude mít za následek ani pozastavení lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání. Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení rozhodnutí o zadání zakázky můžete podat odvolání k instituci uvedené v bodě VI.4.1).

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)
Poštovní adresa: Telakkakatu 6
Obec: Helsinki
PSČ: 00150
Země: Finsko
E-mail: procurement@echa.europa.eu
Tel.: +358 9686180
Internetová adresa: https://echa.europa.eu/about-us/procurement
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
04/09/2020