Servicii - 424144-2020

11/09/2020    S177

Finlanda-Helsinki: Serviciul de asistență pentru clienți pentru biroul de informare ECHA

2020/S 177-424144

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană pentru Produse Chimice
Adresă: Telakkakatu 6
Localitate: Helsinki
Cod NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Cod poștal: 00150
Țară: Finlanda
Persoană de contact: Finance Unit
E-mail: procurement@echa.europa.eu
Telefon: +358 9686180
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.echa.europa.eu
Adresa profilului cumpărătorului: https://echa.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7132
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7132
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Serviciul de asistență pentru clienți pentru biroul de informare ECHA

Număr de referinţă: ECHA/2020/704
II.1.2)Cod CPV principal
79620000 Servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat temporar
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul acestui contract de servicii este de a avea o echipă de asistență pentru clienți care să angajeze personal în biroul de informare al ECHA și să presteze următoarele servicii: înregistrarea, „codarea” și distribuirea de întrebări care ajung la agenție, personalul centralei telefonice, înregistrarea și expedierea corespondenței poștale și alte activități similare.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 600 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Locul principal de executare:

Sediul ECHA.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cerere deschisă pentru ofertă pentru a selecta un singur prestator de servicii cu scopul de a încheia un contract direct.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractul rezultat în urma atribuirii acestei licitații va fi încheiat pentru o perioadă de maximum 48 de luni (2 + 1 + 1 ani).

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 20/10/2020
Ora locală: 14:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 21/10/2020
Ora locală: 14:00
Locul:

Deschiderea ofertelor va avea loc de la distanță.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La ședința de deschidere pot participa maximum doi reprezentanți din partea fiecărui ofertant. Detaliile privind conexiunea la teleconferință vor fi comunicate reprezentanților.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

În temeiul punctului 11.1(e) și punctului 11.4 din anexa I la Regulamentul Financiar, ECHA își rezervă dreptul de a lansa o procedură negociată cu contractantul selectat în urma acestei licitații, pentru servicii noi care constau în repetarea de servicii similare pe parcursul celor trei ani ulteriori semnării contractului inițial.

Ofertanții și participanții la această procedură de achiziții sunt informați că, în scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii, datele lor personale pot fi transferate către serviciile de audit intern, către Curtea de Conturi Europeană, către panoul de nereguli financiare sau către Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și între ordonatorii de credite ai organismelor Uniunii, ai Comisiei și ai agențiilor executive. Autoritatea contractantă și OLAF pot, de asemenea, să verifice sau să solicite un audit cu privire la punerea în aplicare a contractului care rezultă în urma acestei proceduri de achiziții publice.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L -2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +358 4303-1
Fax: +358 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Eventualele observații privind procedura de atribuire se pot depune la autoritatea contractantă indicată la punctul I.1). În cazul unei presupuse administrări necorespunzătoare, se poate depune o plângere la Ombudsmanul European în termen de doi ani de la data la care s-a luat cunoștință de faptele pe care se bazează plângerea (a se vedea http://www.ombudsman.europa.eu). O astfel de plângere nu are drept efect suspendarea termenului-limită sau deschiderea unui nou termen pentru introducerea căilor de atac. În termen de două luni de la notificarea deciziei de atribuire se poate introduce o cale de atac la organismul menționat la punctul VI.4.1).

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)
Adresă: Telakkakatu 6
Localitate: Helsinki
Cod poștal: 00150
Țară: Finlanda
E-mail: procurement@echa.europa.eu
Telefon: +358 9686180
Adresă internet: https://echa.europa.eu/about-us/procurement
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
04/09/2020