Υπηρεσίες - 424145-2020

Submission deadline has been amended by:  455178-2020
11/09/2020    S177

Πολωνία-Βαρσοβία: Δεύτερο πιλοτικό σχέδιο τεχνολογίας αερόστατου επιτήρησης θαλασσίων περιοχών

2020/S 177-424145

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Frontex — Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής
Ταχ. διεύθυνση: Plac Europejski 6
Πόλη: Warsaw
Κωδικός NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Ταχ. κωδικός: 00-844
Χώρα: ΠΟΛΩΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@frontex.europa.eu
Τηλέφωνο: +48 222059500
Φαξ: +48 222059501
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.frontex.europa.eu
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7148
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Δεύτερο πιλοτικό σχέδιο τεχνολογίας αερόστατου επιτήρησης θαλασσίων περιοχών

Αριθμός αναφοράς: Frontex/OP/612/2020/JL
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79714000 Υπηρεσίες επιτήρησης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ο γενικός στόχος του παρόντος διαγωνισμού είναι η μίσθωση δύο αεροστάτων επιτήρησης για τη διεξαγωγή ενός δεύτερου πιλοτικού σχεδίου, το οποίο υποστηρίζεται από ένα κράτος μέλος υποδοχής: την Ελλάδα, με στόχο την αξιολόγηση της ικανότητας και της οικονομικής απόδοσης του αερόστατου που εκτελεί θαλάσσια επιτήρηση σε επιχειρησιακό περιβάλλον. Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την ανάπτυξη, λειτουργία και αξιολόγηση για διάστημα τουλάχιστον 4 μηνών και 6 μηνών το μέγιστο, δύο αεροστάτων επιτήρησης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εξοπλισμού και εμπειρογνωμόνων για τη διεξαγωγή της δοκιμής.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 010 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Ελλάδα.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ο γενικός στόχος του παρόντος διαγωνισμού είναι η μίσθωση δύο αεροστάτων επιτήρησης για τη διεξαγωγή ενός δεύτερου πιλοτικού σχεδίου, το οποίο υποστηρίζεται από ένα κράτος μέλος υποδοχής: την Ελλάδα, με στόχο την αξιολόγηση της ικανότητας και της οικονομικής απόδοσης του αερόστατου που εκτελεί θαλάσσια επιτήρηση σε επιχειρησιακό περιβάλλον. Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την ανάπτυξη, λειτουργία και αξιολόγηση για διάστημα τουλάχιστον 4 μηνών και 6 μηνών το μέγιστο, δύο αεροστάτων επιτήρησης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εξοπλισμού και εμπειρογνωμόνων για τη διεξαγωγή της δοκιμής.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 010 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε σχετικό εμπορικό ή επαγγελματικό μητρώο. Ως απόδειξη του ανωτέρω πρέπει να υποβληθεί πιστοποιητικό εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, όπως προβλέπεται από τη χώρα, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν απαιτείται ή δεν επιτρέπεται να εγγραφεί σε παρόμοιο μητρώο λόγω του καταστατικού ή του νομικού καθεστώτος του, θα πρέπει να δοθεί σχετική εξήγηση.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 06/10/2020
Τοπική ώρα: 14:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 3 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 08/10/2020
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:

Εγκαταστάσεις του Frontex, Plac Europejski 6, Warsaw, ΠΟΛΩΝΙΑ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Οι εκπρόσωποι του υποψηφίου είναι ευπρόσδεκτοι, ωστόσο, ένας εκπρόσωπος κατ' ανώτατο όριο ανά υποψήφιο μπορεί να παραστεί στη συνεδρίαση αποσφράγισης. Παρακαλείστε να ενημερώσετε τον Frontex μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: procurement@frontex.europa.eu σχετικά με την προγραμματισμένη συμμετοχή σας.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergruenewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cfi.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει τέτοιας, από την ημέρα που ο ίδιος έλαβε γνώση.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
04/09/2020