Diensten - 424145-2020

Submission deadline has been amended by:  455178-2020
11/09/2020    S177

Polen-Warschau: Tweede pilotproject Technologie Maritieme bewakingsaerostaat

2020/S 177-424145

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Frontex — Europees Grens- en kustwachtagentschap
Postadres: Plac Europejski 6
Plaats: Warsaw
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-844
Land: Polen
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefoon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.frontex.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7148
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tweede pilotproject Technologie Maritieme bewakingsaerostaat

Referentienummer: Frontex/OP/612/2020/JL
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79714000 Surveillancediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De algemene doelstelling van deze aanbesteding is het leasen van twee bewakingsaerostaten voor het uitvoeren van een tweede pilotproject met ondersteuning door een gastlidstaat: Griekenland, gericht op de beoordeling van de capaciteit en de kostenefficiëntie van aerostaten die in een operationele omgeving maritieme bewaking uitvoeren. De aanbesteding heeft dan betrekking op het opstellen van een dienstenovereenkomst voor het inzetten, exploiteren en beoordelen van twee bewakingsaerostaten voor een periode van minimaal vier maanden en maximaal zes maanden met inbegrip van de levering van de apparatuur en de deskundigen voor het uitvoeren van het pilotproject.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 010 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL ΕΛΛΑΔΑ
Voornaamste plaats van uitvoering:

Griekenland.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De algemene doelstelling van deze aanbesteding is het leasen van twee bewakingsaerostaten voor het uitvoeren van een tweede pilotproject met ondersteuning door een gastlidstaat: Griekenland, gericht op de beoordeling van de capaciteit en de kostenefficiëntie van aerostaten die in een operationele omgeving maritieme bewaking uitvoeren. De aanbesteding heeft dan betrekking op het opstellen van een dienstenovereenkomst voor het inzetten, exploiteren en beoordelen van twee bewakingsaerostaten voor een periode van minimaal vier maanden en maximaal zes maanden met inbegrip van de levering van de apparatuur en de deskundigen voor het uitvoeren van het pilotproject.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 010 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

De inschrijver moet ingeschreven zijn in een relevant commercieel of handelsregister. Dit moet worden aangetoond door indiening van een inschrijvingsbewijs in het beroeps- of handelsregister, opgelegd door het land waar de inschrijver is gevestigd. Indien de inschrijver op grond van zijn statuut of rechtsvorm niet verplicht of gerechtigd is zich in een dergelijk register in te schrijven, dient dit te worden toegelicht.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/10/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Kantoren van Frontex, Plac Europejski 6, Warschau, POLEN.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Vertegenwoordigers van de inschrijver zijn welkom, maar maximaal één vertegenwoordiger per inschrijver mag de openingssessie bijwonen. Stel Frontex via e-mail (procurement@frontex.europa.eu) op de hoogte van uw geplande deelname.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergruenewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Binnen twee maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, vanaf de dag waarop het bekend werd.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/09/2020