Usługi - 424145-2020

Submission deadline has been amended by:  455178-2020
11/09/2020    S177

Polska-Warszawa: Aerostaty do prowadzenia nadzoru morskiego, drugi pilotażowy projekt technologiczny

2020/S 177-424145

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Frontex – Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej
Adres pocztowy: Plac Europejski 6
Miejscowość: Warsaw
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-844
Państwo: Polska
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Tel.: +48 222059500
Faks: +48 222059501
Adresy internetowe:
Główny adres: www.frontex.europa.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7148
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Aerostaty do prowadzenia nadzoru morskiego, drugi pilotażowy projekt technologiczny

Numer referencyjny: Frontex/OP/612/2020/JL
II.1.2)Główny kod CPV
79714000 Usługi w zakresie nadzoru
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Ogólnym celem niniejszego zamówienia jest dzierżawa dwóch aerostatów do nadzoru w celu przeprowadzenia drugiego projektu pilotażowego wspieranego przez przyjmujące państwo członkowskie: Grecję, mającego na celu ocenę przepustowości i efektywności kosztowej aerostatu do nadzoru morskiego w środowisku operacyjnym. Zakres zamówienia obejmuje zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie wdrożenia, obsługi i oceny przez okres co najmniej 4 miesięcy i co najwyżej 6 miesięcy dwóch aerostatów do nadzoru, w tym zapewnienie sprzętu i ekspertów do przeprowadzenia badania.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 010 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Grecja.

II.2.4)Opis zamówienia:

Ogólnym celem niniejszego zamówienia jest dzierżawa dwóch aerostatów do nadzoru w celu przeprowadzenia drugiego projektu pilotażowego wspieranego przez przyjmujące państwo członkowskie: Grecję, mającego na celu ocenę przepustowości i efektywności kosztowej aerostatu do nadzoru morskiego w środowisku operacyjnym. Zakres zamówienia obejmuje zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie wdrożenia, obsługi i oceny przez okres co najmniej 4 miesięcy i co najwyżej 6 miesięcy dwóch aerostatów do nadzoru, w tym zapewnienie sprzętu i ekspertów do przeprowadzenia badania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 010 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Oferent musi być wpisany do odpowiedniego rejestru handlowego lub rejestru przedsiębiorstw. Należy przedłożyć zaświadczenie o wpisie do rejestru zawodowego lub handlowego, wymagane w kraju, w którym oferent ma siedzibę. Jeżeli wpis do takiego rejestru nie jest wymagany lub nie jest dopuszczalny ze względu na status prawny oferenta lub ze względów statutowych, należy przedłożyć wyjaśnienie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/10/2020
Czas lokalny: 14:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/10/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Siedziba Frontexu, Plac Europejski 6, Warsaw, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W otwarciu ofert mogą wziąć udział przedstawiciele oferentów (maksymalnie jeden przedstawiciel każdego oferenta). Zamiar uczestnictwa należy zgłosić Frontexowi pocztą elektroniczną: procurement@frontex.europa.eu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergruenewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/09/2020