Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 424166-2019

10/09/2019    S174

Polen-Warschau: Uitwerken van dienstverleningscontracten

2019/S 174-424166

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 156-384736)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bank Gospodarstwa Krajowego
Postadres: Al. Jerozolimskie 7
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-955
Land: Polen
Contactpersoon: Departament Zarządania Zakupami i Kontraktami
E-mail: sekretariatDZZK@bgk.pl
Telefoon: +48 225228048
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bgk.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kompleksowy System Zabezpieczenia Stacji Końcowych

Referentienummer: DZZK/91/DB/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72591000 Uitwerken van dienstverleningscontracten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie kompleksowego systemu ochrony infrastruktury IT i usług biznesowych Zamawiającego przed szkodliwym oprogramowaniem oraz wyciekiem informacji zgodnie z wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi przedstawionymi w niniejszym dokumencie oraz szczegółowo w formularzu oferty technicznej (FOT) wraz z odpowiednimi usługami wsparcia technicznego przez okres 36 miesięcy. Maksymalny termin realizacji wdrożenia kompleksowego systemu (oferowanego rozwiązania) dopuszczony przez Zamawiającego to 60 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru dostawy.

2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na zakres podstawowy zamówienia oraz zakres zamówienia objęty prawem opcji.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/09/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 156-384736

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
In plaats van:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1 Warunek w zakresie posiadania doświadczenia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:

— co najmniej dwa (2) zamówienia o wartości co najmniej 700 000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych) brutto każde, a przedmiotem każdego z nich było dostarczenie systemu ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, zawierającego min.: wdrożenie bramek pocztowych, ochrony stacji roboczych, laptopów i serwerów oraz wdrożenie ochrony serwerów poczty i serwerów SharePoint, rozwiązań DLP, EDR, szyfrowania dysków, a także świadczenie serwisu dostarczonego rozwiązania. Zamawiający informuje również, że w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku Zamawiający wymaga, by część zamówienia wykonana do terminu składania ofert (tj. wartość usług polegających na dostarczeniu systemu ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, zawierzającego min.: wdrożenie bramek pocztowych, ochrony stacji roboczych, laptopów i serwerów, rozwiązań DLP, EDR, szyfrowania dysków oraz wdrożenie ochrony serwerów poczty i serwerów SharePoint, a także świadczenia serwisu dostarczonego rozwiązania) wynosiła co najmniej 700 000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych) brutto.

Jeśli wartość zamówienia określona została w walucie innej niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do jej przeliczenia na PLN, przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nastąpi w dniu, kiedy NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli kursów średnich, opublikowany w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.Warunek w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem osób dedykowanych do obsługi Zamawiającego, w skład którego wchodzą co najmniej:

a) jedna (1) osoba do pełnienia funkcji kierownika projektu, która posiada co najmniej jeden z niżej wymienionych certyfikatów potwierdzający kompetencje w zakresie zarządzania projektami:

— Prince2 Foundation,

— Prince2 Practicioner,

— Agile Project Management Fundation,

— Agile Project Management Practicioner;

b) dwie (2) osoby, z których każda posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania architektury i wdrażania infrastruktury systemu ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, oraz certyfikat inżynierski producentów rozwiązań zaoferowanych w niniejszym postępowaniu lub przedstawicieli tych producentów na Polskę lub autoryzowanych partnerów szkoleniowych tych producentów;

c) dwie (2) osoby, z których każda posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wdrażania (instalacji i konfiguracji) oferowanych systemów; doświadczenie musi być potwierdzone uczestniczeniem w co najmniej 2 projektach w zakresie oferowanych systemów wdrożonych w firmach zewnętrznych oraz certyfikat inżynierski producentów rozwiązań zaoferowanych w niniejszym postępowaniu lub przedstawicieli tych producentów na Polskę lub autoryzowanych partnerów szkoleniowych tych producentów z zakresu instalacji i konfiguracji składowych systemu ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, zaoferowanych w niniejszym postępowaniu.

Te lezen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 1 Warunek w zakresie posiadania doświadczenia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:

— co najmniej dwa (2) zamówienia o wartości co najmniej 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) brutto każde, a przedmiotem każdego z nich było dostarczenie systemu ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, zawierającego co najmniej jedno z rozwiązań:

— wdrożenie bramek pocztowych ochrony stacji roboczych, laptopów i serwerów,

— wdrożenie ochrony serwerów poczty i serwerów SharePoint,

— rozwiązań DLP,

— rozwiązanie EDR,

— szyfrowania dysków.

Zamawiający wymaga by przedmiotem każdego z wykazywanych zamówień było także świadczenie serwisu dostarczonego rozwiązania.

Zamawiający informuje również, że w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, które spełniają wyżej opisane wymagania, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku Zamawiający wymaga, by wartość część zamówienia wykonana do terminu składania ofert wynosiła co najmniej 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) brutto.

Jeśli wartość zamówienia określona została w walucie innej niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do jej przeliczenia na PLN, przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nastąpi w dniu, kiedy NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli kursów średnich, opublikowany w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.Warunek w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem osób dedykowanych do obsługi Zamawiającego, w skład którego wchodzą co najmniej:

a) jedna (1) osoba do pełnienia funkcji kierownika projektu, która posiada co najmniej jeden z niżej wymienionych certyfikatów potwierdzający kompetencje w zakresie zarządzania projektami:

— Prince2 Foundation,

— Prince2 Practicioner,

— Agile Project Management Fundation,

— Agile Project Management Practicioner.

b) dwie (2) osoby, z których każda posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania architektury i wdrażania infrastruktury systemu ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, oraz certyfikat inżynierski producentów rozwiązań zaoferowanych w niniejszym postępowaniu lub przedstawicieli tych producentów na Polskę lub autoryzowanych partnerów szkoleniowych tych producentów;

c) dwie (2) osoby, z których każda posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wdrażania (instalacji i konfiguracji) oferowanych systemów; doświadczenie musi być potwierdzone uczestniczeniem w co najmniej 2 projektach w zakresie oferowanych systemów wdrożonych w firmach zewnętrznych oraz certyfikat inżynierski producentów rozwiązań zaoferowanych w niniejszym postępowaniu lub przedstawicieli tych producentów na Polskę lub autoryzowanych partnerów szkoleniowych tych producentów z zakresu instalacji i konfiguracji składowych systemu ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, zaoferowanych w niniejszym postępowaniu.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 23/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum: 23/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: