Werken - 424176-2020

11/09/2020    S177

Finland-Helsinki: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

2020/S 177-424176

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Väylävirasto
Nationaal identificatienummer: 1010547-1
Postadres: PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postcode: FI-00521
Land: Finland
Contactpersoon: Kari Partiainen
E-mail: kari.partiainen@vayla.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.vayla.fi
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Markkinoiden tiedottaminen, Vt8 Eurajoen ohitus, ST

Referentienummer: VÄYLÄ/5453/02.01.01/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden - IA01
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/10/2020

Afdeling IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/09/2020