The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 424179-2022

03/08/2022    S148

Bulgaria-Gabrovo: Training services

2022/S 148-424179

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: TEHNIChESKI UNIVERSITET-GABROVO
National registration number: 000210319
Postal address: ul. HADZhI DIMITaR No..4
Town: gr.Gabrovo
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 5300
Country: Bulgaria
Contact person: Miryana Rumenova Hristova
E-mail: mhristova@tugab.bg
Telephone: +359 66827286
Internet address(es):
Main address: https://www.tugab.bg/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/18378
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/229865
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/229865
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Организиране и провеждане на интензивни обучения на преподаватели от ПН 5.3 в ТУ – Габрово за работа със специализирани софтуерни продукти по проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на в

II.1.2)Main CPV code
80500000 Training services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Обособена позиция №1: Организиране и провеждане на интензивно обучение за работа със специализиран софтуерен продукт  MATLAB

Времетраене: 24 академични часа /академичен час = 45 минути/.

Брой обучаеми: 19 преподаватели /2 групи х 6 обучаеми и 1 група х 7 обучаеми/.

Срок за изпълнение на договора:  до 15.12.2022 г.

Присъствено обучение: в гр. Габрово.

Обособена позиция №2: Организиране и провеждане на интензивно обучение за работа със специализиран софтуерен продукт  SOLIDWORKS

Времетраене: 24 академични часа /академичен час = 45 минути/.

Брой обучаеми: 10 преподаватели /2 групи х 5 обучаеми/.

Срок за изпълнение на договора: до 15.12.2022 г.

Присъствено обучение: в гр. Габрово.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 3 480.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Организиране и провеждане на интензивно обучение за работа със специализиран софтуерен продукт MATLAB

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
80500000 Training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

гр. Габрово

II.2.4)Description of the procurement:

Цел: Придобиване на ключови компетентности за иновативно преподаване.

Времетраене: 24 академични часа /академичен час = 45 минути/.

Брой обучаеми: 19 преподаватели /2 групи х 6 обучаеми и 1 група х 7 обучаеми/.

Срок за изпълнение на договора:  до 15.12.2022 г.

Присъствено обучение: в гр. Габрово.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 280.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Организиране и провеждане на интензивно обучение за работа със специализиран софтуерен продукт SOLIDWORKS

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
80500000 Training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

гр. Габрово

II.2.4)Description of the procurement:

Цел: Придобиване на ключови компетентности за иновативно преподаване.

Времетраене: 24 академични часа /академичен час = 45 минути/.

Брой обучаеми: 10 преподаватели /2 групи х 5 обучаеми/.

Срок за изпълнение на договора: до 15.12.2022 г.

Присъствено обучение: в гр. Габрово.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 200.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

няма

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

няма

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участниците трябва да са изпълнили услуга с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обособената позиция, през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.

Под услуга с предмет и обем „сходен“ с този на обособената позиция следва да се разбира:

За обособена позиция №1 и №2 - организиране/провеждане на обучения и/или семинари за минимум 5 обучаеми.

Забележка: това изискване е приложимо независимо дали съответният участник участва за изпълнение само на една или и за двете обособени позиции.

Данните относно минималното изискване по т.1. се попълват в предвидената част на ЕЕДОП – част ІV „Критерии за подбор“, буква «В».

Минималното изискване се доказва при подписване на договора за изпълнение със: Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета и обема на обособената позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.

2. Участниците трябва да разполагат с експерт, който ще изпълнява поръчката:

За обособена позиция №1

- Експерт – „Обучител“ - с опит като преподавател/обучител/лектор в обучението за работа със специализиран софтуерен продукт за математически изчисления и/или моделиране, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Под специализиран софтуерен продукт за математически изчисления и/или моделиране, „сходен“ с предмета на поръчката, следва да се разбира: софтуерен продукт като Madcat и/или Maple и/или Mathematica или еквивалентни по функционални възможности.

За обособена позиция №2

- Експерт – „Обучител“ - с опит като преподавател/обучител/лектор в обучението за работа със специализиран софтуерен продукт за създаване, редактиране, съхраняване и управление на инженерни данни, включително CAD файлове, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Под специализиран софтуерен продукт за създаване, редактиране, съхраняване и управление на инженерни данни, включително CAD файлове, „сходен“ с предмета на поръчката, следва да се разбира: софтуерен продукт като Autodesk Inventor и/или Solid Edge или еквивалентни по функционални възможности.

Данните относно минималното изискване по т.2 се попълват в предвидената част на ЕЕДОП - част ІV „Критерии за подбор“, буква «В».

Минималното изискване се доказва при подписване на договора за изпълнение със:

- Списък на лицата, които ще отговарят за изпълнението на обособената позиция, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Възл. отстранява от участие участник, за когото са налице обст-ствата по чл. 54, ал.1 от ЗОП. Освен на горните осн-ния възл. отстранява участник, който: не отговаря на поставените критерии за подбор, не изпълни друго условие, посочено в обяв-ето или в докум-ята; е представил оферта, която не отговаря на: предв. обявените условия за изпълнение на поръчката или правила и изисквания, свързани с опазване на ок. среда, соц. и труд. право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на междунар. екол., соц. и труд. право, които са изброени в прилож. № 10 към чл. 115 от ЗОП; не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, или чиято оферта не е приета съгл. чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; е свързано лице с друг участник в процедурата; е подал оферта, която не отговаря на усл-та за представяне, вкл. за форма, начин, срок и валидност; са налице забранит. осн-я по ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; са налице обст-ства по чл. 69 от ЗПКОНПИ. Гаранция за изпълнение - 5% от стойността на договора.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/08/2022
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/11/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/08/2022
Local time: 14:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Офертите на участниците ще се разгледат по реда на чл.104, ал.2 и ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.61 от ППЗОП, като председателят на комисията ще декриптира офертите, подадени през Платформата и ще отвори ценовите предложения заедно с документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

чл.197 от ЗОП

VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/07/2022