Services - 424179-2022

03/08/2022    S148

България-Габрово: Услуги по обучение

2022/S 148-424179

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО
Национален регистрационен номер: 000210319
Пощенски адрес: ул. ХАДЖИ ДИМИТЪР №.4
Град: гр.Габрово
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 5300
Държава: България
Лице за контакт: Миряна Руменова Христова
Електронна поща: mhristova@tugab.bg
Телефон: +359 66827286
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.tugab.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18378
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/229865
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/229865
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Организиране и провеждане на интензивни обучения на преподаватели от ПН 5.3 в ТУ – Габрово за работа със специализирани софтуерни продукти по проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на в

II.1.2)Основен CPV код
80500000 Услуги по обучение
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Обособена позиция №1: Организиране и провеждане на интензивно обучение за работа със специализиран софтуерен продукт  MATLAB

Времетраене: 24 академични часа /академичен час = 45 минути/.

Брой обучаеми: 19 преподаватели /2 групи х 6 обучаеми и 1 група х 7 обучаеми/.

Срок за изпълнение на договора:  до 15.12.2022 г.

Присъствено обучение: в гр. Габрово.

Обособена позиция №2: Организиране и провеждане на интензивно обучение за работа със специализиран софтуерен продукт  SOLIDWORKS

Времетраене: 24 академични часа /академичен час = 45 минути/.

Брой обучаеми: 10 преподаватели /2 групи х 5 обучаеми/.

Срок за изпълнение на договора: до 15.12.2022 г.

Присъствено обучение: в гр. Габрово.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 480.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Организиране и провеждане на интензивно обучение за работа със специализиран софтуерен продукт MATLAB

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
80500000 Услуги по обучение
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

гр. Габрово

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Цел: Придобиване на ключови компетентности за иновативно преподаване.

Времетраене: 24 академични часа /академичен час = 45 минути/.

Брой обучаеми: 19 преподаватели /2 групи х 6 обучаеми и 1 група х 7 обучаеми/.

Срок за изпълнение на договора:  до 15.12.2022 г.

Присъствено обучение: в гр. Габрово.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 280.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 15/12/2022
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Организиране и провеждане на интензивно обучение за работа със специализиран софтуерен продукт SOLIDWORKS

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
80500000 Услуги по обучение
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

гр. Габрово

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Цел: Придобиване на ключови компетентности за иновативно преподаване.

Времетраене: 24 академични часа /академичен час = 45 минути/.

Брой обучаеми: 10 преподаватели /2 групи х 5 обучаеми/.

Срок за изпълнение на договора: до 15.12.2022 г.

Присъствено обучение: в гр. Габрово.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 200.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 15/12/2022
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

няма

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

няма

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците трябва да са изпълнили услуга с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обособената позиция, през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.

Под услуга с предмет и обем „сходен“ с този на обособената позиция следва да се разбира:

За обособена позиция №1 и №2 - организиране/провеждане на обучения и/или семинари за минимум 5 обучаеми.

Забележка: това изискване е приложимо независимо дали съответният участник участва за изпълнение само на една или и за двете обособени позиции.

Данните относно минималното изискване по т.1. се попълват в предвидената част на ЕЕДОП – част ІV „Критерии за подбор“, буква «В».

Минималното изискване се доказва при подписване на договора за изпълнение със: Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета и обема на обособената позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.

2. Участниците трябва да разполагат с експерт, който ще изпълнява поръчката:

За обособена позиция №1

- Експерт – „Обучител“ - с опит като преподавател/обучител/лектор в обучението за работа със специализиран софтуерен продукт за математически изчисления и/или моделиране, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Под специализиран софтуерен продукт за математически изчисления и/или моделиране, „сходен“ с предмета на поръчката, следва да се разбира: софтуерен продукт като Madcat и/или Maple и/или Mathematica или еквивалентни по функционални възможности.

За обособена позиция №2

- Експерт – „Обучител“ - с опит като преподавател/обучител/лектор в обучението за работа със специализиран софтуерен продукт за създаване, редактиране, съхраняване и управление на инженерни данни, включително CAD файлове, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Под специализиран софтуерен продукт за създаване, редактиране, съхраняване и управление на инженерни данни, включително CAD файлове, „сходен“ с предмета на поръчката, следва да се разбира: софтуерен продукт като Autodesk Inventor и/или Solid Edge или еквивалентни по функционални възможности.

Данните относно минималното изискване по т.2 се попълват в предвидената част на ЕЕДОП - част ІV „Критерии за подбор“, буква «В».

Минималното изискване се доказва при подписване на договора за изпълнение със:

- Списък на лицата, които ще отговарят за изпълнението на обособената позиция, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възл. отстранява от участие участник, за когото са налице обст-ствата по чл. 54, ал.1 от ЗОП. Освен на горните осн-ния възл. отстранява участник, който: не отговаря на поставените критерии за подбор, не изпълни друго условие, посочено в обяв-ето или в докум-ята; е представил оферта, която не отговаря на: предв. обявените условия за изпълнение на поръчката или правила и изисквания, свързани с опазване на ок. среда, соц. и труд. право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на междунар. екол., соц. и труд. право, които са изброени в прилож. № 10 към чл. 115 от ЗОП; не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, или чиято оферта не е приета съгл. чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; е свързано лице с друг участник в процедурата; е подал оферта, която не отговаря на усл-та за представяне, вкл. за форма, начин, срок и валидност; са налице забранит. осн-я по ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; са налице обст-ства по чл. 69 от ЗПКОНПИ. Гаранция за изпълнение - 5% от стойността на договора.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 29/08/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 30/11/2022
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 30/08/2022
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Офертите на участниците ще се разгледат по реда на чл.104, ал.2 и ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.61 от ППЗОП, като председателят на комисията ще декриптира офертите, подадени през Платформата и ще отвори ценовите предложения заедно с документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

чл.197 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/07/2022