Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 424280-2022

03/08/2022    S148

България-Смядово: Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване

2022/S 148-424280

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО"
Национален регистрационен номер: 2016174120042
Пощенски адрес: ул. "Ришки проход" № 2
Град: гр. Смядово
код NUTS: BG333 Шумен / Shumen
Пощенски код: ПК 9820
Държава: България
Лице за контакт: ЛАЛО ГЕНЧЕВ КИРИЛОВ
Електронна поща: dgs.smiadovo@dpshumen.bg
Телефон: +359 53512280
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://dgssmiadovo.sidp.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/14917
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: чл. 165 и чл. 174 от Закона за горите

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

ОП-15-2022 „Извънгаранционна поддръжка, ремонт и доставка на резервни части за служебните МПС, собственост на ТП „ДГС Смядово“ за срок от една година, считано от датата на сключване на договора„.

Референтен номер: ОП-2022-15
II.1.2)Основен CPV код
50110000 Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

„Извънгаранционна поддръжка, ремонт и доставка на резервни части за служебните МПС, собственост на ТП „ДГС Смядово“ за срок от една година, считано от датата на сключване на договора„.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 20 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50110000 Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG333 Шумен / Shumen
Основно място на изпълнение:

специализиран обект за ремонти и техническо обслужване на Изпълнителя, находящ се в село Веселиново, община Смядово, област Шумен, ул. Брестова № 15

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Извънгаранционна поддръжка, ремонт и доставка на резервни части за служебните МПС, собственост на ТП „ДГС Смядово“ за срок от една година, считано от датата на сключване на договора„.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Кт крайна цена за извършването на ремонтите на посочените автомобили е за 1 (един) сервизен час труд (от 60 мин) без вкл. ДДС / Тежест: 40
Критерий за качество - Име: Кс срок за приемане на посочените автомобили в сервизната база на участника / Тежест: 30
Цена - Тежест: 30
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Максимална обща прогнозна стойност до 20 000,00 лева /двадесет хиляди лева/ без включено ДДС, като максималната обща прогнозна стойност за извършване на услугите в размер до 10 500,00 лева, а максималната обща прогнозна стойността за доставка на резервни части в размер до 9 500,00 лева без вкл. ДДС;

Опции - Възложителят си запазва правото да закупува допълнителни количества резервни части от подробно описаните видове в Техническата спецификация към настоящата процедура по единични цени в лева /без вкл. ДДС/, посочени от Изпълнителя в ценовата му оферта, както и да закупи при възникнала необходимост артикули НЕ ПОСОЧЕНИ в същата с обявен от участинка ПРОЦЕНТ НА ОТСТЪПКА като стойността, до която Възложителят може да закупува резервни части, извън посочените в Техническата спецификация на процедурата е в размер до 5 000,00 лева без вкл. ДДС;

Забележка: Предлаганият % (процент) търговска отстъпка на артикулите следва да се посочи, като цяло положително число.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 108-305439
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 52623
Наименование:

ОП-15-2022 „Извънгаранционна поддръжка, ремонт и доставка на резервни части за служебните МПС, собственост на ТП „ДГС Смядово“ за срок от една година, считано от датата на сключване на договора„.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
27/07/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: "ЕЛ - ТИ"
Национален регистрационен номер: 177389120
Пощенски адрес: ул.ХАДЖИ ДИМИТЪР №.1
Град: с.Веселиново
код NUTS: BG333 Шумен / Shumen
Пощенски код: 9828
Държава: България
Електронна поща: daniela_nedelcheva@abv.bg
Телефон: +359 897476912
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 20 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 20 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/07/2022