TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 424280-2022

03/08/2022    S148

България-Смядово: Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване

2022/S 148-424280

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО"
Национален регистрационен номер: 2016174120042
Пощенски адрес: ул. "Ришки проход" № 2
Град: гр. Смядово
код NUTS: BG333 Шумен / Shumen
Пощенски код: ПК 9820
Държава: България
Лице за контакт: ЛАЛО ГЕНЧЕВ КИРИЛОВ
Електронна поща: dgs.smiadovo@dpshumen.bg
Телефон: +359 53512280
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://dgssmiadovo.sidp.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/14917
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: чл. 165 и чл. 174 от Закона за горите

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

ОП-15-2022 „Извънгаранционна поддръжка, ремонт и доставка на резервни части за служебните МПС, собственост на ТП „ДГС Смядово“ за срок от една година, считано от датата на сключване на договора„.

Референтен номер: ОП-2022-15
II.1.2)Основен CPV код
50110000 Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

„Извънгаранционна поддръжка, ремонт и доставка на резервни части за служебните МПС, собственост на ТП „ДГС Смядово“ за срок от една година, считано от датата на сключване на договора„.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 20 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50110000 Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG333 Шумен / Shumen
Основно място на изпълнение:

специализиран обект за ремонти и техническо обслужване на Изпълнителя, находящ се в село Веселиново, община Смядово, област Шумен, ул. Брестова № 15

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Извънгаранционна поддръжка, ремонт и доставка на резервни части за служебните МПС, собственост на ТП „ДГС Смядово“ за срок от една година, считано от датата на сключване на договора„.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Кт крайна цена за извършването на ремонтите на посочените автомобили е за 1 (един) сервизен час труд (от 60 мин) без вкл. ДДС / Тежест: 40
Критерий за качество - Име: Кс срок за приемане на посочените автомобили в сервизната база на участника / Тежест: 30
Цена - Тежест: 30
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Максимална обща прогнозна стойност до 20 000,00 лева /двадесет хиляди лева/ без включено ДДС, като максималната обща прогнозна стойност за извършване на услугите в размер до 10 500,00 лева, а максималната обща прогнозна стойността за доставка на резервни части в размер до 9 500,00 лева без вкл. ДДС;

Опции - Възложителят си запазва правото да закупува допълнителни количества резервни части от подробно описаните видове в Техническата спецификация към настоящата процедура по единични цени в лева /без вкл. ДДС/, посочени от Изпълнителя в ценовата му оферта, както и да закупи при възникнала необходимост артикули НЕ ПОСОЧЕНИ в същата с обявен от участинка ПРОЦЕНТ НА ОТСТЪПКА като стойността, до която Възложителят може да закупува резервни части, извън посочените в Техническата спецификация на процедурата е в размер до 5 000,00 лева без вкл. ДДС;

Забележка: Предлаганият % (процент) търговска отстъпка на артикулите следва да се посочи, като цяло положително число.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 108-305439
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 52623
Наименование:

ОП-15-2022 „Извънгаранционна поддръжка, ремонт и доставка на резервни части за служебните МПС, собственост на ТП „ДГС Смядово“ за срок от една година, считано от датата на сключване на договора„.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
27/07/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: "ЕЛ - ТИ"
Национален регистрационен номер: 177389120
Пощенски адрес: ул.ХАДЖИ ДИМИТЪР №.1
Град: с.Веселиново
код NUTS: BG333 Шумен / Shumen
Пощенски код: 9828
Държава: България
Електронна поща: daniela_nedelcheva@abv.bg
Телефон: +359 897476912
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 20 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 20 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/07/2022