Tjenesteydelser - 424287-2019

10/09/2019    S174    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Hedehusene: Vejtransport

2019/S 174-424287

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Dansk Retursystem A/S
25 49 61 40
Baldersbuen 1
Hedehusene
2640
Danmark
Kontaktperson: Martin Kruse
Telefon: +45 43323232
E-mail: mku@dansk-retursystem.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.dansk-retursystem.dk/dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/290789

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=246573&B=DRS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=246573&B=DRS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Privatejet non-profit miljøvirksomhed
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af Mellemtransport af genanvendeligt materiale

II.1.2)Hoved-CPV-kode
60100000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dansk Retursystem A/S udbyder ved denne udbudsrunde en rammeaftale vedrørende mellemtransport af genanvendeligt materiale imellem nogle i rammeaftalen nærmere definerede lokationer.

De specifikke krav til Leverandørens ydelser er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet, herunder Rammeaftalen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90512000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der kan kun afgives bud på hele den samlede udbudte ydelse og altså ikke på enkelte transporter.

Rammeaftalen omfatter:

1)Transport af lastede og tomme Containere og Bokstrailere mellem de af DRS anviste Terminaler. Containerne er lastet med Genanvendeligt Materiale i form af plast og metal emballager og Bokstrailerne er lastet med Genanvendeligt Materiale i form af plast, metal og glas emballager. Transporten skal dels foretages som Modulvogntog medbringende 1 Container og 1 Bokstrailer og dels som transport der foretages af en forvogn med anhænger medbringende 2 Containere;

2)Transport af lastede og tomme Glascontainere mellem nogle i Rammeaftalen nærmere definerede lokationer. Transporten af Containere og Bokstrailere er beskrevet i afsnit 7 i Rammeaftalen og transporten af Glascontainere er beskrevet i afsnit 8 i Rammeaftalen. I forbindelse med Transporten, stiller Leverandøren egne chauffører og trækker til rådighed. DRS stiller Container, Bokstrailer og Glascontainer til rådighed.

De specifikke krav til Leverandørens ydelser er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet, herunder Rammeaftalen.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

DRS har option på at forlænge Rammeaftalen og dermed sin ret til at afgive ordre i henhold til Rammeaftalen med op til 1 år. Optionen skal udnyttes samlet, dvs. for 12 måneder ad gangen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

DRS stiller følgende mindstekrav til Tilbudsgiver økonomiske og finansielle formåen:

- En positiv egenkapital for det seneste afsluttede regnskabsår, og

- En samlet årsomsætning for hvert af de seneste 2 regnskabsår på minimum 3 000 000 DKK.

Tilbudsgiver skal i den forbindelse indtaste egenkapitalen i det felt i ESPD’en der hedder ”Finansielle nøgletal” og indtaste de samlede årsomsætninger i det felt i ESPD’en der hedder ”Samlet årsomsætning”.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/10/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/10/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

DRS vil udelukke Tilbudsgivere der er omfattet af:

- De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136,

- De frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6.

Såfremt en Tilbudsgiver er omfattet af de obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136 samt 137, stk. 1, nr. 1-6, kan Tilbudsgiver ved at fremlægge tilstrækkelig dokumentation for sin pålidelighed påvise, at denne alligevel ikke skal udelukkes, jf. betingelserne i udbudslovens § 138.

DRS vil i tilfælde, hvor DRS påtænker at udelukke en Tilbudsgiver, fastsætte en passende frist for fremlæggelse af tilstrækkelig dokumentation for Tilbudsgivers pålidelighed.

For så vidt angår endelig dokumentation for opfyldelse af de af DRS fastsatte kriterier til udelukkelse, egnethed og udvælgelse henvises til Udbudsbetingelsernes pkt. 9.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt jf. lov om klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen, jf. udbudslovens § 171, stk. 2;

2) Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbudsegen klagevejledning kan findes på: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/09/2019