Bygge og anlæg - 424351-2020

Submission deadline has been amended by:  436631-2020
11/09/2020    S177

Danmark-Helsinge: Vejbelægningsarbejde

2020/S 177-424351

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Gribskov Kommune
Postadresse: Rådhusvej 3
By: Helsinge
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3200
Land: Danmark
Kontaktperson: Vibeke Meno og Jan H Levring
E-mail: jhlev@gribskov.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.gribskov.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Halsnæs Kommune
Postadresse: Rådhuspladsen 1
By: Frederiksværk
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3300
Land: Danmark
Kontaktperson: Jan Hansen
E-mail: jahn@halsnaes.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.halsnaes.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hillerød Kommune
Postadresse: Trollesmindealle 27
By: Hillerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Niels Albrechtsen
E-mail: nialb@hillerod.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.hillerod.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Allerød Kommune
Postadresse: Bjarkesvej 2
By: Allerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3450
Land: Danmark
Kontaktperson: Niels C. Nordvig
E-mail: nicn@alleroed.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.alleroed.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hørsholm Kommune
Postadresse: Slotsmarken 13
By: Hørsholm
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2970
Land: Danmark
Kontaktperson: Jacob Gulstad
E-mail: jagu@horsholm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.horsholm.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Frederikssund Kommune
Postadresse: Torvet 2
By: Frederikssund
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3600
Land: Danmark
Kontaktperson: Nawzad Abdul Karim Marouf
E-mail: nakma@frederikssund.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.frederikssund.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=wkmweaktkh
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=wkmweaktkh
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Asfaltarbejder | IN 2021-2025

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45233222 Vejbelægningsarbejde
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter asfaltarbejder i ovennævnte 6 kommuner over en fire-årig periode (1.4.2021 – 31.3.2025), opdelt på 2 geografiske delaftaler.

Asfaltarbejder omfatter:

- Varmblandet asfalt

- Overfladebehandling

- Kørebaneafmærkning

- Remix

- Reparationsarbejder.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 142 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Asfaltarbejder Gribskov og Halsnæs kommuner

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45233141 Vejvedligeholdelse
45233142 Reparation af veje
45233200 Diverse belægningsarbejder
45233220 Belægningsarbejde på veje
45233223 Fornyelse af slidlag på kørebaner
45233228 Anlægsarbejde: slidlag
45233251 Fornyelse af slidlag
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Gribskov og Halsnæs Kommuner

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter 4 års slidlagsarbejder. Asfaltarbejder omfatter:

- Varmblandet asfalt

- Overfladebehandling

- Kørebaneafmærkning

- Remix

- Reparationsarbejder.

Entreprenøren må for hvert år tilrettelægge udførelsen af de enkelte parceller i forhold til en rationel og for entreprenøren gunstig arbejdsgang.

Der kan dog kun forventes afregning af det faktisk udførte arbejde og under hensyn til en ligelig fordeling over de 4 år i overensstemmelse med tilbudslisten. Arbejdsplan for det enkelte år skal godkendes af tilsynet.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2021
Slut: 31/03/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Asfaltarbejder Hillerød, Allerød, Hørsholm og Frederikssund kommuner

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45233141 Vejvedligeholdelse
45233142 Reparation af veje
45233200 Diverse belægningsarbejder
45233220 Belægningsarbejde på veje
45233223 Fornyelse af slidlag på kørebaner
45233228 Anlægsarbejde: slidlag
45233251 Fornyelse af slidlag
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Hillerød, Allerød, Hørsholm og Frederikssund og Frederikssund kommuner

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter 4 års slidlagsarbejder. Entreprenøren må for hvert år tilrettelægge udførelsen af de enkelte parceller i forhold til en rationel og for entreprenøren gunstig arbejdsgang.

Der kan dog kun forventes afregning af det faktisk udførte arbejde og under hensyn til en ligelig fordeling i overensstemmelse med tilbudslisten. Arbejdsplan for det enkelte år skal godkendes af tilsynet.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 82 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2021
Slut: 31/03/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Samtlige udelukkelsesgrunde anført i udbudslovens § § 135-137 er gældende, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 7.

Dokumentation kan for danske virksomheder ske ved fremlæggelse af en fuld serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Udenlandske virksomheder kan anvende tilsvarende dokumentation, eller anden dokumentation der sædvanligvis anerkendes af myndighederne i de pågældende lande.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivers årsomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Finansielle nøgletal for det seneste afsluttede regnskabsår. Følgende nøgletal bedes oplyst:

- Egenkapital

- Soliditetsgrad – forholdet mellem egenkapital og aktiver i alt.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tilbudsgivers årsomsætning skal som minimum være 100 mio. DKK pr. år. Såfremt én tilbudsgiver tildeles begge delaftaler, skal denne tilbudsgivers årsomsætning som minimum være 200 mio. DKK pr. år.

- Egenkapitalen skal det seneste regnskabsår som minimum være 10 mio. DKK

- Tilbudsgivers soliditetsgrad skal det seneste regnskabsår som minimum være 10 %.

- Det seneste eller siden det seneste aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for tilbudsgivers fortsatte drift eller indikerer, at almindelige nationale regnskabsregler og god regnskabsskik i øvrigt, ikke er overholdt.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Referenceliste over tilsvarende kontrakter/rammeaftaler/arbejder med anførte mængder udført i de seneste 5 år.

- Angivelse af uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos tilbudsgivers ledende medarbejdere (entrepriseledere), i form af minimum 2 CVer.

- Tilbudsgiver skal af- eller bekræfte, at han er i stand til at fremlægge certifikater udstedt af uafhængige organer til bekræftelse af, at tilbudsgiver opfylder de krævende kvalitetssikringsstandarder og miljøledelsessystemer eller – standarder mm.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tilbudsgiver skal som minimum have udlagt 500 000 m2 varmblandet asfaltslidlag på tilsvarende eller sammenlignelige parceller inden for de sidste 5 år. Med tilsvarende parceller menes parceller med samme karakteristika som beskrevet i SAB og tilbudslisten, dvs. kommunale veje af tilsvarende beskaffenhed.

- Tilbudsgiver skal som minimum råde over 2 entrepriseledere med mindst 3 års erfaring med styring af slidlagsarbejder på tilsvarende parceller. Med tilsvarende parceller menes parceller med samme karakteristika som beskrevet i SAB og tilbudslisten, dvs. kommunale veje af tilsvarende beskaffenhed.

- Tilbudsgiveren skal fremlægge kopi af certifikater udstedt af uafhængige organer til bekræftelse af, at tilbudsgiveren opfylder de krævede kvalitetssikringsstandarder og miljøledelsessystemer eller –standard mm. Her menes fx DS/EN ISO 9001- og DS/EN ISO 14001-certifikater eller anden dokumentation for tredjepartscertificerede systemer.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontraktbetingelser baseret på AB18 med tilføjelser og fravigelser, jf. udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/10/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/10/2020
Tidspunkt: 10:01
Sted:

Sweco Danmark A/S

Ørestads Boulevard 41

2300 København S

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiverne er berettiget til at være tilstede, jf. tilbudslovens § 7.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for udbud", LBK nr. 593 af 2. juni 2016, med senere ændringer. Klager skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/09/2020